PROFIL ABSOLVENTAa)      Název studijního oboru 

       37-41-L/503  (37-57-4)    Dopravní provoz

 

b)      Název kmenového oboru

       37-41-L   Provoz, organizace a ekonomika dopravy

 

Škola si rozpracuje tento vzdělávací program v rámci svého školního kurikula, podle potřeb regionu, trhu práce a zájmu žáků, s ohledem na své materiálně technické vybavení a personální zabezpečení vzdělávacího procesu, při respektování pokynů, uvedených za učebními plány.

  

c) Dosažený stupeň vzdělání:               úplné střední odborné

  

d) Způsob ukončení – certifikace:       maturitní zkouška – maturitní vysvědčení

  

e) Cíle vzdělávání 

     Vzdělávání ve studijním oboru  37-41-L/503 (37-57-4) Dopravní provoz, náležejícího do  kmenového oboru 37-41- L Provoz, organizace  a ekonomika dopravy, vytváří předpoklady, aby absolvent byl schopen v jednotlivých druzích doprav vykonávat
v praxi činnosti, spojené s řízením dopravního a přepravního procesu.

     V průběhu přípravy jsou rozvíjeny pevné morální zásady, čestnost, slušné společenské chování, tolerance a vlastenectví. Absolvent je veden k pracovitosti, samostatnosti při řešení problémů, tvořivému myšlení, rozhodnosti, zdravé soutěživosti, odpovědnosti v jednání
a pracovní činnosti. Je schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikace.

     Absolvent je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Je tvořivě činorodý, zná význam spolupráce, zdravé soutěživosti, samostatnosti
a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom toho, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro soukromý a pracovní styk s lidmi.

 

Oblast všeobecného vzdělání

     V oblasti mateřského jazyka se žáci zdokonalují v  ústním i písemném vyjadřování, stylistice, v jazykových prostředcích, v nauce o jazyce, v práci s textem a v získávání informací. V ústním i písemném projevu dodržují jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřují. Umí pracovat s jazykovými příručkami.

            V oblasti společenskovědního vzdělávání (občanská nauka, dějepis) se seznamují
s  demokracií, vybranými otázkami českých dějin, etikou a právem a základními otázkami ekonomie, sociologie a filozofie.

     V cizím jazyce žák rozumí rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat
v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích
a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky
z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tématice. Ovládá v cizím jazyce základní odbornou terminologii dopravního oboru, popř. zaměření které studoval. Hlavním vzdělávacím cílem je rozšíření řečových dovednosti, včetně písemného projevu a doplnění ústního projevu o profesní témata. Výchovným cílem je vytvoření studijních návyků k celoživotnímu vzdělávání, poznání kulturních reálií jiných zemí, jako základu k toleranci k jiným kulturám.

     V oblasti matematiky rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi. Umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních a profesních situacích.

     Rozumí přírodním jevům, získané přírodovědné poznatky umí aplikovat v občanském životě a ve své odborné práci.

Dovede pracovat s počítačem a využívat informační zdroje v pracovním i běžném životě.

 

Oblast odborného vzdělání

Oblast dopravy a přepravy zahrnuje široký okruh odborných činností, jejichž cílem je koordinovaný rozvoj jednotlivých druhů dopravy tak, aby byly uspokojeny přepravní potřeby společnosti s maximální efektivností a kvalitou. Dopravu jako celek tvoří doprava železniční, silniční a městská, lodní a námořní, letecká a problematika zasílatelství a celní deklarace.

       Každý druh dopravy je řízen vlastními dopravními předpisy a zákony a má i svou specifickou dopravní techniku a prostředky. Proto jsou cíle odborného vzdělání v oblasti dopravy a přepravy orientovány nejen do čistě ekonomických specializací, ale směřují i do oblastí navazujících, v nichž je nutno uplatnit poznatky získané v procesu vzdělávání.

Cílem základního odborného vzdělání je vymezit požadavky, které budou závazné pro danou úroveň vzdělání absolventů všech druhů dopravy. Uvedené vzdělávací cíle jsou koncipovány tak, aby žák byl schopen na základě osvojených vědomostí a dovedností vykonávat činnosti, tvořící základ jeho budoucí odbornosti.

Cílem profilového odborného vzdělávání je připravit absolventy pro výkon konkrétních pracovní činností, které budou absolventi v praxi vykonávat. Cíle profilového odborného vzdělávání si doplní škola v rámci svého školního kurikula.          

Absolvent studijního oboru  37-41-L/503 (37-57-4) Dopravní provoz:

-         umí využívat jeden světový jazyk pro profesní potřeby

-         ovládá s jistotou terminologii oboru a je schopen využívat obecných poznatků, pravidel
a principů a aplikovat je ve své činnosti

-         je si plně vědom své odpovědnosti především ve vztahu k bezpečnosti při výkonu všech provozních funkcí, zajišťujících přepravu  osob a zboží všemi druhy doprav, a to 
s ohledem na lidské zdraví a materiální ztráty

-         je schopen samostatného rozhodování s vyšším stupněm odpovědnosti, operativně řeší mimořádné situace

-         je schopen převzít hmotnou odpovědnost za škody

-         je schopen efektivně rozhodovat a organizovat  technologické, provozní a jiné procesy
a řídit kolektiv i různá zařízení

-         umí efektivně komunikovat s okolím a dovede se přizpůsobit měnícím se podmínkám

-         orientuje se v cestovním ruchu

-         je schopen samostatně a operativně řešit problémy mimořádných situací

-         má schopnost získat odolnost na zvýšenou smyslovou zátěž a zvládá stresové situace

-         umí obsluhovat osobní počítač, je schopen využívat možnosti operačního systému, umí pracovat se základním aplikačním vybavením

-         je schopen se orientovat v tržním prostředí a vykonávat základní činnosti související
s podnikatelskými aktivitami

-         chápe mechanismus fungování tržní ekonomiky, rozumí principu hospodaření podniku
a zná obsah základních podnikových činností

-         orientuje se v zákonitostech dopravních pohybů,  dopravních prostředcích a  dopravních sítích, v návaznosti na EU

-         orientuje se v dopravních a přepravních předpisech  příslušné oblasti dopravy a přepravy vnitrostátní i mezinárodní

-         umí objasnit úlohu dopravy a její význam pro společnost

-         má přehled o dopravní soustavě a jejích principech

-         má znalosti o rozložení dopravní soustavy v rámci  ČR , Evropy i zbytku světa

-         zná charakteristiku a principy dopravního procesu jednotlivých druhů dopravy

-         má přehled o energetické náročnosti dopravy

-         orientuje se ve vlastnostech přepravovaného zboží

-         má osvojeny teoretické principy logistického řízení výroby, toku materiálu a výrobků

-         je seznámen s problémy dopravy s ohledem na životní prostředí

-         je náročný na přesnost, účelnost a spolehlivost

-         má vyvinutý smyl pro náročnost ve vztahu k bezpečnosti práce, odpovědnosti za životy, zdraví a bezpečnost širšího okruhu osob, osobní kázni, etice a ekologii prostředí

-         je  seznámen  se  základními  zásadami  bezpečnosti při práci,  ochranou životního prostředí a šetrným využíváním energie

-         dovede účelně a hospodárně využívat technické prostředky a zařízení sdělovací, zabezpečovací a výpočetní techniky, jakož i ostatní kancelářskou techniku a informační zdroje

-         má znalosti o zabezpečení a komunikaci v jednotlivých druzích dopravy, včetně znalostí obsluhy zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

-         má základní vědomosti o dopravních, přepravních a manipulačních prostředcích používaných v jednotlivých druzích dopravy

-         má znalosti z oblasti mechanizace, paletizace a kontejnerizace

-         je seznámen s ovládacími a regulačními prvky a obvody, používanými v oblasti dopravy

-         umí aplikovat psychologické zákonitosti a zásady v obchodním jednání s přepravci

-         je seznámen s psychologií osobnosti, sociální psychologií a základy komunikace

-         orientuje se v právním řádu a základních ustanoveních práva obchodního, živnostenského, občanského a pracovního

-         dovede aplikovat základní poznatky v oblasti práva ČR a mezinárodního práva, především v návaznosti na právo EU

-         orientuje se  v právních normách, které se vztahují k výkonu příslušných povolání

-         dovede vyhotovovat účetní doklady, vést jednoduché účetnictví a účtovat nejdůležitější účetní případy v podvojném účetnictví

-         má schopnost praktické aplikace získaných vědomostí a dovedností

-         je schopen samostatně vykonávat odborné práce, s ohledem na případné další návaznosti na činnosti souvisejících procesů, s důrazem na provoz a ekonomiku dopravy

-         zvládá praktické činnosti odpovídající příslušnému odbornému zaměření

 

 f) Možnosti uplatnění absolventa

     Absolvent studijního oboru  37-41-L/503 (37-57-4) Dopravní provoz je po všeobecné i odborné stránce středoškolsky vzdělaný člověk. Po nástupní praxi a odpovídající době zapracování je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických činností v oblasti dopravy. Šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem studijního oboru, popř.  zaměření, přičemž se absolventi mohou uplatnit jak ve specifickém druhu dopravy, tak v  profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy.

     Z těchto důvodů musí získat absolvent široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním, být dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech a zaměřeních, logicky myslící, schopen aplikovat získané vědomosti a návyky při řešení konkrétních problémů, schopen samostatné práce i práce v týmu.

     Má vytvořeny základní předpoklady pro případné uplatnění v živnostenském podnikání,
a to jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu
k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů.

     Absolvent studijního oboru  37-41-L/503 (37-57-4) Dopravní provoz se může ucházet o přijetí na vyšší odbornou školu i vysokou školu.