CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU


a)      Název studijního oboru

        37-41-L/508  (37-57-6)   Dopravní provoz

 

b)      Název kmenového oboru

       37-41-L   Provoz, organizace a ekonomika dopravy

 

 

c)      Vstupní předpoklady

 -         úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v  učebním oboru:

37-52-H/001  (37-62-2)       Železničář

23-65-H/009  (24-65-2/13)  Strojník pro lodní dopravu

                             (24-65-2/12)  Strojník pro traťové stroje

      23-66-H/004  (24-66-2/10)  Mechanik opravář pro kolejová vozidla

23-68-H/003  (24-66-2/09)  Mechanik opravář pro silniční motorová vozidla

23-66-H/005  (24-66-2/11)  Mechanik opravář pro letadla

23-66-H/003  (24-66-2/04)  Mechanik opravář pro lesní stroje a zařízení

23-66-H/001  (24-66-2/05)  Mechanik opravář pro zemědělskou techniku rostlinné výroby

23-68-H/001  (24-19-2/00)  Automechanik

26-57-H/001  (26-87-2/00)  Autoeletrikář

-         zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

  

d)   Délka vzdělávacího programu a formy studia

      Denní forma studia:        2 roky

      Večerní forma studia:     3 roky

Dálková forma studia:    3 roky

 

e)      Pojetí a organizace  vzdělávacího programu

 Studijní obor 37-41-L/508 (37-57-6) Dopravní provoz je určen pro přípravu  kvalifikovaných odborníků v odvětví dopravy, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech výrobní i nevýrobní sféry i v živnostenském podnikání.

     Základním cílem vzdělávacího programu je dosáhnout toho, aby žáci dovedli využívat získané vědomosti a dovednosti v praxi, při řešení konkrétních problémů a situací.
K důležitým výchovným cílům  proto patří výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázní, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieny práce, ochraně a péči o životní prostředí.

 Vzdělávací proces je tvořen teoretickými  předměty, realizovanými v učebnách školy  (některé odborné předměty v odborných učebnách) a z praxe, realizované v dopravních firmách nebo ve výrobních firmách se samostatným dopravním oddělením.

     Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky a vykonání maturitní zkoušky,  získají absolventi potřebnou kvalifikaci pro činnosti v dopravním a přepravním provozu v rámci všech druhů doprav nebo v konkrétním dopravním oboru, dle zvoleného zaměření. Uplatnění naleznou i v příbuzných oblastech, nabízejících a využívajících služeb dopravy a přepravy, jako je expedice, skladování, celní odbavování aj.

 

f)       Charakteristika obsahových složek

      Obsah vzdělání ve studijním oboru 37-41-L/508 (37-57-6) Dopravní provoz je tvořen složkou všeobecného vzdělávání a složkou odborného vzdělávání.

      Složka všeobecného vzdělávání zahrnuje všechny oblasti vzdělávání, stanovené standardem středoškolského odborného vzdělávání:

-         jazykové vzdělávání (český jazyk, cizí jazyk) rozvíjí komunikativní kompetence žáků a učí je používat jazyka jako prostředku k dorozumívání, myšlení a výměně informací. Podílí se na rozvoji sociální kompetence žáků. Obsah učiva cizího jazyka tvoří řečové dovednosti, jazykové prostředky, komunikační situace a funkce jazyka, s prostupujícími reáliemi

-         společenskovědní a estetickovýchovné vzdělávání (občanská nauka, dějepis, literatura) má výraznou antropocentrickou orientaci a přispívá ke všeobecnému kulturnímu rozhledu. Cíle kognitivní a formativní se realizují ve vyváženém poměru

-         matematické vzdělávání (matematika) vede žáky k pochopení kvantitativních vztahů v přírodě i společnosti a vybavuje je poznatky, užitečnými v každodenním životě i pro chápání technických a ekonomických jevů. Podílí se na rozvoji samostatného logického myšlení a poskytuje žákům ucelený systém poznatků využitelných ve studovaném oboru

-         přírodovědné vzdělávání (fyzika) umožňuje žákům proniknout do dějů probíhajících
v  přírodě, na Zemi i ve vesmíru. Žáci získávají informace, významné pro pochopení moderních oblastí vědění

-         rozvoj tělesné kultury (tělesná výchova) se spolupodílí na formování biologické a sociální stránky osobnosti žáka. Působí na upevňování zdraví žáků a na formování
a zdokonalování jejich tělesného a pohybového vývoje.

      Složka odborného vzdělávání vychází z obsahu dopravního, přepravního a ekonomického vzdělávání. Je tvořena složkou základního odborného vzdělávání a složkou profilového odborného vzdělávání.

 Složka základního odborného vzdělávání vytváří předpoklady pro získání základních odborných znalostí, potřebných pro pochopení učiva profilového odborného vzdělávání a pro zvýšení adaptability a schopnosti rekvalifikace při měnících se podmínkách trhu práce.

             Složka profilového odborného vzdělávání naplňuje  specifické požadavky dopravní problematiky daného zaměření studijního oboru.

     V odborném vzdělání jde o tyto hlavní obsahové okruhy učiva:   

-         práce s počítačem  (praktické použití počítače a využívání aplikačních programů při plnění pracovních úkolů v dané oblasti dopravy)

-         ekonomika  (základní ekonomické vztahy a ekonomické prostředí, ve kterém se budou absolventi pohybovat)

-         doprava a přeprava  (základní pojmy z oblasti dopravy a přepravy, územní rozložení dopravní soustavy, dopravní a hospodářský zeměpis ČR, Evropy a světadílů
a s problematika dopravy a přepravy v jednotlivých dopravních oblastech)

-         mechanizace a automatizace (principy mechanizačních zařízení, jejich funkce,  základní konstrukční uspořádání, zabezpečení technického stavu, obsluha, provoz a údržba, kapacitní možnosti a energetická náročnost, paletizace a kontejnerizace a ovládací
a regulační obvody používané v oblasti dopravy)

-         psychologie v dopravě (základní pojmy psychologie osobnosti, vývojová psychologie
a sociální psychologie, zásady týmové práce, kooperace, spolupráce, soutěžení, teoretické zásady interakce, komunikace a jednání s lidmi, s důrazem na oblast dopravy)

-         základy práva  (právo obchodní, občanské, živnostenské a pracovní, zákony a předpisy, kterými se řídí jednotlivé druhy doprav)

-         účetnictví  (účetní doklady, vedení jednoduchého účetnictví a účtování základních účetních případů v  podvojném účetnictví)

-         praxe  (praktické činnosti ve zvoleném oboru (zaměření), realizované v různých odděleních a na  různých úrovních řízení, ověření jazykových znalostí, jednání se zákazníky. Dodržování technologických postupů, pracovní kázně a bezpečnostních předpisů)

Další obsahové okruhy doplní škola podle zvoleného zaměření a obsahu zvolených výběrových předmětů.

     Klíčové dovednosti prostupují celým vzdělávacím procesem. Jsou realizovány ve všech vyučovacích předmětech. Jedná se zejména o dovednosti řešit problémy a problémové situace, dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi, dovednosti komunikativní a dovednosti personální a interpersonální.

 

g) Metodické přístupy

     Vyučující koordinují vzájemně výuku, aby všeobecně vzdělávací předměty vytvářely předpoklady pro bezproblémovou výuku odborných předmětů a aby u odborných předmětů docházelo k logickým návaznostem v rámci příslušné oblasti dopravy.