MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 19. června 2000, č.j. 20 207/2000-23, s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

37-41-L/508 (37-57-6) DOPRAVNÍ PROVOZ


Denní studium absolventů tříletých učebních oborů

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin

v 1. a 2. ročníku

A. Povinné vyučovací předměty

66

a. Předměty povinného základu

50

Předměty všeobecně vzdělávací

28

Český jazyk a literatura

5

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

2

Dějepis

2

Matematika

4

Fyzika

2

Tělesná výchova

4

Disponibilní hodiny

3

 

 

Předměty odborné

22

Práce s počítačem

3

Ekonomika

3

Doprava a přeprava

5

Mechanizace a automatizace

3

Psychologie v dopravě

1

Základy práva

1

Účetnictví

3

Praxe

3

 

 

b. Předměty výběrové

16

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Doporučený vzor rozložení vyučovacích hodin do jednotlivých ročníků:

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem

 

1.

2.

 

A. Povinné vyučovací předměty

33

33

66

a. Předměty povinného základu

28

22

50

Předměty všeobecně vzdělávací

17

11

28

Český jazyk a literatura

3

3

6

Cizí jazyk

3

4

7

Občanská nauka

2

-

2

Dějepis

2

-

2

Matematika

3

2

5

Fyzika

2

-

2

Tělesná výchova

2

2

4

 

 

 

 

Předměty odborné

11

11

22

Práce s počítačem

2

1

3

Ekonomika

3

-

3

Doprava a přeprava

2

3

5

Mechanizace a automatizace

2

1

3

Psychologie v dopravě

1

-

1

Základy práva

1

-

1

Účetnictví

-

3

3

Praxe

-

3

3

 

 

 

 

b. Předměty výběrové

5

11

16

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Příklady zaměření a výběrových předmětů: 

a)      Železniční doprava – železniční doprava, železniční přeprava, účetnictví, železniční vozidla, sdělovací technika, zabezpečovací technika, celní řízení, aj.

b)      Silniční doprava – silniční doprava a přeprava, silniční vozidla, dopravní marketing
a management, manipulace s materiálem, technika jízdy, psychologie práce, aj.

c)      Letecká doprava – letecká meteorologie, letiště, řízení letového provozu, letecká doprava, letadla, elektrotechnická zařízení, mechanická zařízení, další cizí jazyk, aj.

d)      Městská doprava – kolejová doprava, nekolejová doprava, řízení městské dopravy, dopravní prostředky, provoz a údržba dopravní cesty, management v dopravě ve městě, zabezpečení městské dopravy, průzkumy dopravy, druhý cizí jazyk, aj.

e)      Lodní doprava – vnitrozemská plavba, námořní doprava, vodní cesty, lodě a lodní zařízení, lodní přeprava, celní řízení, aj.

f)        Zasílatelství – přeprava a zasílatelství, celnictví, fiktivní firma, obchodní psychologie, účetnictví, další cizí jazyk, aj.

 Poznámky k učebnímu plánu

1.      Cílem učebního plánu je umožnit pružnější profilaci absolventa podle podmínek školy, potřeb regionu, vývoje dané dopravní oblasti i zájmu a schopností žáků.

2.      Učební plán je zpracován rámcově, bez rozvržení předmětů do jednotlivých ročníků. Škola musí tento učební plán rozpracovat podle svých konkrétních podmínek a níže uvedených zásad do všech ročníků přípravy. Učební plán je koncipován tak, aby vhodnou volbou výběrových předmětů umožnil školám dosáhnout pružnější profilace studia, podle podmínek školy a potřeb regionu a s přihlédnutím k zájmu a schopnostem žáků.

3.      Počet vyučovacích hodin jednotlivých předmětů stanovený učebním plánem lze v každém ročníku  upravit do 10% celkového počtu hodin, jak dále uvedeno, přičemž žádný předmět nesmí být vypuštěn a počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku nesmí být vyšší než 35 hodin. Celkový počet vyučovacích hodin, popřípadě konzultací schválený MŠMT
v přiložených učebních plánech pro povinné vyučovací předměty za vzdělávací cyklus musí být dodržen, tj. 66 hodin, 45 hodin, popřípadě 600 konzultačních hodin.

4.      Při dopracovávání rámcového učebního plánu a učebních osnov vyučovacích předmětů je nutné respektovat obsahovou i časovou návaznost učiva mezi jednotlivými předměty, tj. mezipředmětové vztahy.

5.      Škola může použít konkretizovaný a doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů, popř. jej upravit podle vlastních potřeb, s ohledem na uvedená omezení.

6.      Výběrové předměty mohou být jak předměty odborné, tak předměty všeobecně vzdělávací. Časovou dotaci, stanovenou pro výběrové předměty, lze také využít k posílení hodinové dotace vyučovacích předmětů povinného základu.

7.      Výběrové vyučovací předměty musí být koncipovány v souladu s profilem absolventa oboru a s ohledem na  předpokládané uplatnění a zájmy žáků i budoucích zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce a s přihlédnutím k potřebám regionu. Výběrové předměty určuje škola a jsou povinné pro všechny žáky.                                        

8.      Předměty povinného základu představují povinný vzdělávací základ oboru, který je pro všechny školy závazný.

9.      Vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova, musí být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících. U vyučovacího předmětu matematika se doporučuje v 1. ročníku vyšší hodinová dotace.

10.  Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve výuce toho cizího jazyka, kterému se učil v tříletém učebním oboru a navazuje se na učivo, probrané v předcházejícím studiu.

11.  Případné zařazení druhého cizího jazyka se doporučuje v minimální dotaci 3 vyučovací hodiny za studium, přičemž v ročníku, ve kterém výuka začíná, se doporučuje vyšší hodinová dotace.

12.  Počet vyučovacích hodin tělesné výchovy lze, podle místních podmínek, zvýšit o 1 hodinu týdně. Tato hodina se nepovažuje za rozšíření počtu týdenních vyučovacích hodin.

13.  Disponibilní hodiny využije škola k posílení hodinové dotace všeobecně vzdělávacích předmětů.

14.  Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se použijí schválené učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů, platné pro nástavbové studium, které jsou vydané v samostatném souboru.

15.  Případnou úpravu učebních osnov, které jsou součástí těchto učebních dokumentů, do výše 30% obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů, jakož i vypracování učebních osnov výběrových předmětů, provedou předmětové komise, přičemž se vychází ze schválených učebních osnov a přihlíží k vývoji technologií, modernizaci oboru, podmínkám trhu práce a požadavkům sociálních partnerů.

16.  Vhodnou skladbou a obsahem výběrových předmětů, popř. i vhodným využitím povolených úprav učebních dokumentů, je možné vytvořit zaměření studijního oboru. Zaměření lze pak uvádět na vysvědčení. V tomto případě škola musí doplnit profil absolventa o cílové vědomosti a dovednosti, charakteristické pro dané zaměření.

17.  Dopracovaný profil absolventa, učební plán a učební osnovy orazítkuje ředitel školy úředním razítkem, podepíše se a uvede datum, kdy upravené učební dokumenty schválil. Takto schválené učební dokumenty jsou povinnou dokumentací školy a platí po celou dobu studia příslušných žáků, tj. nejméně pro jeden vzdělávací cyklus.

18.  Třída se při vyučování vždy dělí na skupiny podle platných právních předpisů, podle platných předpisů o BOZP a hygienických předpisů. V ostatních případech lze třídu dělit na skupiny podle podmínek a možností školy.

19.  Ve večerním i dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov platných pro denní formu studia. Počty hodin mohou být upraveny nejvýše o 10% jak výše uvedeno s tím, že úprava i příslušná výuka bude provedena rovnoměrně v obou pololetích školního roku
a žádný předmět nebude vypuštěn.

20.  V dálkovém studiu se na závěr každého pololetí skládají zkoušky ze všech vyučovacích předmětů, jimž se v daném pololetí vyučovalo. V jednom dni mohou žáci konat nejvýše 3 zkoušky.

21.  Ředitel školy rozhodne, zda konzultace u dálkového studia budou probíhat podle   pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního cyklu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

22.  Potřebné praktické dovednosti získají žáci večerního a dálkového studia v rámci dvoutýdenní odborné praxe, zajištěné ředitelem školy řádnou smlouvou se všemi náležitostmi, na vybraných pracovištích dopravních firem. Hodnocení odborné praxe bude provedeno v rámci vyučovacího předmětu doprava a přeprava.

23.  Zavedení výuky nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Pro výuku nepovinných předmětů může škola využít schválené učební osnovy, které jsou vydány v samostatném souboru, nebo příslušné předmětové komise zpracují osnovy vlastní, které schválí ředitel školy.

24.  Při výuce nepovinných vyučovacích předmětů je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd i ročníků.

25.  Žák se může v jednom školním roce přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů, popř. do tří, jsou-li jedním z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.