CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMUstudijního oboru

37-58-4 Operátor provozu a ekonomiky dopravy

Základní údaje

Délka přípravy : 4 roky

Studijní obor je určený pro : chlapce a dívky

Základní podmínky pro přijetí : úspěšné ukončení základní školy zdravotní způsobilost uchazeče úspěšné vykonání přijímací zkoušky

Způsob ukončení přípravy : maturitní zkouška

Poskytované vzdělání : úplné střední odborné

Stručný popis studijního oboru

Studijní obor připravuje žáky na práci v železničním provozu ČD, v kombinované dopravě. Prohlubuje a rozšiřuje vědomosti o provozu a ekonomice dopravy. Zvláštní důraz klade na seznámení s principy a praktickými aplikacemi moderních metod řízení v dopravě, jak z hlediska ekonomiky a organizace práce, tak i z hlediska využití nejnovější výpočetní techniky a přepravně obchodní činnosti.

Zdravotní požadavky na uchazeče

K přijetí do studijního oboru operátor provozu a ekonomiky dopravy přicházejí v úvahu chlapci a děvčata, jejichž současný zdravotní stav i zdravotní stav z hlediska dalšího vývoje odpovídá Předpisu ministerstva dopravy "O zdravotní a odborné způsobilosti pro železniční službu" v platném znění.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí mít výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro studijní obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nezbytné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, které odpovídají pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonat při výuce v rozsahu určeném studijní osnovou. Když to vyžaduje charakter činnosti, určí učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých se může výuka žáků uskutečňovat.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a s technologickými postupy,

2. používání technologického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4. konání stanoveného dozoru.

Zařazování absolventů

Absolvent studijního oboru operátor provozu a ekonomiky dopravy se může uplatnit hlavně:

- v železničních stanicích a jiných výkonných jednotkách ČD jako kvalifikovaný pracovník nebo technickohospodářský pracovník v oblasti železniční dopravy a přepravy

- ve vnitrostátní dopravě v činnosti při řízení chodu vlečkového provozu

- v kombinované dopravě

Studijní obor připravuje též pro výkon následujících provozních funkcí:

- celní deklarant

- referent dopravy a přepravy

- pokladník pro nákladní přepravu

- pokladník pro osobní přepravu

- samostatný komerční pracovník

- samostatný referent dopravy a přepravy (pro kalkulace nebo reklamace)

- vozový disponent

- tranzitér

- operátor

- signalista

- pracovník ve výpočetní technice (ARES, BEVOZ, MIS, DIS)

- pracovník kombinované dopravy

- pracovník dopravního a přepravního provozu vlečky

Možnost dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysoké škole nebo VOŠ za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.