Profil absolventa


Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana, chápal principy demokratické společnosti a uplatňoval je ve svém životě. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras.Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni.

Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Je vybaven dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro soukromý a pracovní styk s lidmi.

Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a naopak. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

Dovede využívat poznatků z historie pro lepší pochopení současnosti. Klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi. Respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život.

V ústním i písemném projevu dodržuje jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřuje. V cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tématice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru.

Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy...). Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem.

Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích.

Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.

Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o využívání volného času.

Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat optimální řešení v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě.

Má vytvořeny základní předpoklady pro případné uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

Po ukončení přípravy ve studijním oboru operátor provozu a ekonomiky dopravy a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent vykonávat práce a činnosti v železniční dopravě a přepravě spojené hlavně se zabezpečováním chodu vlaků a posouvajících dílů, sestavováním a provázením vlaků, přepravou cestujících, zavazadel, spěšnin, vozových a kusových zásilek, sběrem a přenosem údajů pro výpočetní techniku, s prací v kombinované dopravě a na vlečce.

Absolvent se umí orientovat v základních úlohách v jednotlivých oddílech železniční dopravy a výkonných jednotek.

Je seznámen s Předpisem pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy - D1, Předpisem pro organizování a provozování drážní dopravy - D2 a Předpisem pro zjednodušené řízení drážní dopravy - D3, předpisy o brzdách, vytápění a osvětlování železničních vozů a vlaků, předpisy o sdělovacích a zabezpečovacích zařízeních, předpisy o speciálních přepravách a služebních zásilkách, předpisy o vnitrostátní a mezinárodní přepravě kusových a vozových zásilek, cestujících, zavazadel a spěšnin.

Umí vyjadřovat graficky technické myšlenky. Zná druhy a použití kolejových vozidel, trakčních zařízení, hlavní části železniční tratě, druhy a použití mechanizačních prostředků pro nakládku a vykládku železničních vozů.

Ovládá základy elektrotechniky a elektroniky, principy automatizační techniky a jejich aplikace v železničním provozu. Má potřebné vědomosti o součástkách, zařízeních a sítích sdělovací techniky, přístrojích a zařízeních zabezpečovací techniky, jejich funkci a provoz ve stanicích a na trati. Umí obsluhovat jednotlivé druhy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.

Umí používat grafikon vlakové dopravy a jeho pomůcky, číst schemata používaná v železniční dopravě a přepravě, používat jízdní řády a vyhledávat spoje, vypisovat vlakové jízdenky a kontrolovat cestovní doklady cestujících ve vnitrostátní i mezinárodní osobní přepravě, vykonávat výpočty spojené se stanovením cestovného a dovozného při přepravě cestujících, zavazadel a spěšnin ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě.

Umí zpracovat průvodní doklady pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu kusových a vozových zásilek, vypočítat přepravné, zjistit a překontrolovat hmotnost zásilek, vybrat vozy pro nakládku, zabezpečovat nakládku, vykládku, překládku a odbavení zásilky, vést evidence vozových a kusových zásilek, hospodařit se železničními vozy ČD a cizích železničních správ a externích dopravců, používat tiskopisy a doklady zavedené v osobní a nákladní přepravě, likvidovat škody, ztráty a poškození při přepravě zásilek, vykonávat odevzdávky a uzavírky v pokladnách.

Ovládá obsluhu osvětlování a vyhřívacích zařízení železničních vozů, ošetřování zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, stavění vlakové cesty, obsluhu výhybek a brzd kolejových vozidel, návěstní prostředky a zařízení, jednoduché a střední mechanismy pro nakládku a vykládku zásilek, spojování a rozpojování vozů.

Má znalosti organizace železniční dopravy, vědomosti o organizačním zabezpečení železničního provozu, vědomosti o všeobecných ekonomických vztazích výrobní činnosti a dopravy, základní vědomosti z oblasti organizace a řízení výroby a menších pracovních kolektivů, vědomosti o podstatě a významu účetnictví.

Ve styku s cestujícími umí uplatňovat získané jazykové znalosti, dodržovat zásady správného společenského vystupování, umí se orientovat v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a zásadám jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Uvědomuje si nevyhnutelnost dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, dodržování předpisů protipožární ochrany.