MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 6. srpna 1998 č.j. 23 975/98-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

37-41-L/509 OPERÁTOR PROVOZU A EKONOMIKY DOPRAVY


Denní studium absolventů základní školy

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
A. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka - 1 1 1 3
Dějepis 2 - - - 2
Matematika 3 3 2 2 10
Fyzika 2 2 - - 4
Chemie 1 - - - 1
Ekologie 1 - - - 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
B. Odborné předměty
Práce s počítačem 2 2 - - 4
Dopravní zeměpis 1 1 - - 2
Ekonomika - 1 2 - 3
Doprava 1 2 - - 3
Osobní přeprava 2 1 - - 3
Nákladní přeprava 2 1 - - 3
Železniční provoz 1 2 2 2 7
Železniční přeprava - 3 1 - 4
Účetnictví - - - 2 2
Základy práva - - - 2 2
Mechanizační zařízení - - 2 - 2
Automatizace - - - 1 1
Psychologie - - - 1 1
Odborný výcvik 6 7 14 14 41
Výběrové předměty - - 2 - 2
Celkem 32 33 33 33 131
C. Nepovinné předměty


Poznámky :

1. Pro výuku jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů se používají dosavadní platné učební osnovy pro SOŠ.

2. Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu cizího jazyka, kterému se učil v základní škole. Při celkové hodinové dotaci 12 hodin a více se vychází z platných učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro SOŠ.

3. Příklady výběrových předmětů: automatizace v dopravě, konverzace v cizím jazyce, technika administrativy, další cizí jazyk, psychologie práce, společenská výchova, cvičení z matematiky, cvičení z fyziky, atd.

4. Učební osnovy výběrových vyučovacích předmětů vypracují příslušné předmětové komise a schvaluje je ředitel školy.

5. Nepovinné vyučovací předměty a jejich obsah navrhnou předmětové komise, návrh schválí ředitel školy. Při návrhu nepovinných předmětů se vychází ze zájmu žáků.

6. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce, popřípadě do tří, jsou-li některým z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.

7. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupiny předpisy o BOZP, hygienické předpisy, apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy.

8. Předmět odborný výcvik lze organizovat i ve formě souvislých týdenních i delších celků. Denní délka může činit nejvýše 7 hodin.

9. Při výuce, a to zejména předmětu odborný výcvik musí ředitel školy zajistit, aby žáci nevykonávali práce zakázané dětem mladším 16 let, případně práce zakázané mladistvým.

10. Učební plán je možné v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový počet hodin stanovený učebním plánem. Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do 30 % celkové hodinové dotace v ročníku k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek tržní ekonomiky a k lepšímu přizpůsobení učiva, zvláště odborného výcviku, je možné provádět pouze v případě, že nepůjde o činnosti zakázané mladistvým do 16 let i po dobu přípravy na SŠ.