CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

a)      Název vzdělávacího programu studijního oboru:

      Studijní obor :         37-41-M/006  Provoz a ekonomika dopravy

      Kmenový obor:        37-41-M Provoz, organizace a ekonomika dopravy

  

b)   Vstupní předpoklady:         úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy,

                                                   prospěch odpovídající stanoveným požadavkům,

                                                   zdravotní způsobilost

 

      Požadavky na duševní a fyzické vlastnosti uchazeče o studium jsou podmíněny budoucími pracovními podmínkami absolventa. Zdravotní způsobilost potvrzuje s konečnou platností příslušný lékař.  

 

c)   Délka vzdělávacího programu a formy studia:  

     Denní forma studia:        4 roky

     Večerní forma studia:     5 roků

     Dálková forma studia:    5 roků

 

 

d)  Pojetí a organizace  vzdělávacího programu 

     Studijní obor 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy je určen pro přípravu  kvalifikovaných odborníků v oblasti dopravy, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech výrobní i nevýrobní sféry a v živnostenském podnikání. 

     Základním cílem vzdělávacího programu je dosáhnout, aby žáci dovedli využívat získané vědomosti a dovednosti v praxi při řešení konkrétních problémů a situací. K důležitým výchovným cílům  proto patří výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázní, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieny práce, ochraně a péči o životní prostředí.

      Výuka se skládá z teoretických  předmětů realizovaných v učebnách školy  ( některé odborné předměty v odborných učebnách) a z praxe realizované v dopravních firmách nebo ve výrobních firmách se samostatným dopravním oddělením. V některých případech se třída na výuku dělí - cizí jazyky, cvičení z odborných předmětů. 

     Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky vykonají absolventi maturitní zkoušku a získají tak potřebnou kvalifikaci pro činnosti v dopravním a přepravním provozu v rámci všech druhů dopravy nebo v dopravních oboru dle zvoleného zaměření. Uplatnění naleznou i v příbuzných oborech, nabízejících a využívajících služeb dopravy a přepravy (expedice, skladování, celní odbavování apod.). Zaměření oboru se uvádí na vysvědčení.

  

e)      Charakteristika obsahových složek

       Obsah vzdělání ve studijním oboru 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy je tvořen složkou všeobecného vzdělávání a složkou odborného vzdělávání.

       Složka všeobecného vzdělávání zahrnuje všechny oblasti vzdělávání stanovené Standardem středoškolského odborného vzdělávání.

       Jazykové vzdělávání (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) rozvíjí komunikativní kompetence žáků a učí je používat jazyka jako prostředku k dorozumívání, myšlení a výměně informací. Podílí se na rozvoji sociální kompetence žáků a jejich všeobecného kulturního rozhledu.

        Společenskovědní a esteticko-výchovné vzdělávání (Občanská nauka, Dějepis) má výraznou antropocentrickou orientaci, se zdůrazněním kognitivní oblasti na úkor oblasti formativní.

        Matematické vzdělávání (Matematika) vede žáky k pochopení kvantitativních vztahů v přírodě i společnosti a vybavuje je poznatky užitečnými v každodenním životě i pro chápání technických a ekonomických jevů. Podílí se na rozvoji samostatného logického myšlení a poskytuje žákům ucelený systém poznatků využitelných ve studovaném oboru.

       Přírodovědné vzdělávání (Základy přírodních věd) umožňuje žákům proniknout do dějů probíhajících v živé i neživé přírodě, na Zemi i ve vesmíru. Žáci získávají informace významné pro pochopení moderních oblastí vědění.

       Rozvoj tělesné kultury (Tělesná výchova) se podílí na formování biologické a sociální stránky osobnosti žáka. Působí na upevňování zdraví žáků a na formování a zdokonalování jejich tělesného a pohybového vývoje.

        Složka odborného vzdělávání vychází z dopravního, přepravního a ekonomického vzdělávání. Je tvořena odbornými předměty společného základu a odbornými předměty výběrovými.  

      Odborné předměty společného základu vytvářejí předpoklady pro získání základních odborných znalostí, potřebných pro studium výběrových odborných předmětů a pro zvýšení adaptability a schopnosti rekvalifikace při měnících se podmínkách trhu práce. Patří se předměty:

-         Dopravní zeměpis (obsahuje základní učivo o dopravních sítích a dopravních pohybech)

-         Doprava a přeprava (jde o dopravní a přepravní provoz v jednotlivých druzích dopravy)

-         Zbožíznalství (dává základní znalosti o druzích a vlastnostech zboží)

-         Logistika a obslužné systémy (obsahuje informace o logistických řetězcích)

-         Ekonomika (vytváří předpoklady pro správnou orientaci v tržním prostředí)

-         Právní nauka (poskytuje základní znalosti z oblasti práva)

-         Práce s počítačem (dává základní dovednosti potřebné při využívání počítače v osobním životě i v profesní oblasti)

-         Praxe (vybavuje žáky praktickými dovednostmi z oblasti činností dopravních a zasilatelských firem)

 

     Odborné předměty výběrové rozšiřují a prohlubují znalosti žáků s ohledem na zvolený směr jejich dalšího odborné vzdělávání a vytvářejí předpoklady pro co nejrychlejší začlenění absolventů do pracovního procesu. Vhodnou volbou výběrových odborných předmětů lze vytvářet odborná zaměření, popř. specializace. Odborné výběrové předměty určuje a zpracovává škola, podle konkrétní situace na trhu práce, popř. podle požadavku podniku daného regionu.  

     Klíčové dovednosti prostupují celým vzdělávacím procesem. Jsou realizovány ve všech vyučovacích předmětech. Jedná se zejména o dovednosti řešit problémy a problémové situace, dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi, dovednosti komunikativní a dovednosti personální a interpersonální. Přehled začlenění klíčových dovedností je uveden v tabulce na straně 14.

 

 

f)  Metodické přístupy. 

     Vyučující koordinují vzájemně výuku, aby všeobecné předměty vytvářely předpoklady pro bezproblémovou výuku odborných předmětů, aby u odborných předmětů docházelo k logickým návaznostem v rámci příslušného dopravního oboru. Zejména je nutná návaznost výuky v odborných předmětech teoretických na možnost praktického ověření teoretických poznatků  v předmětu praxe.

      Vyučující se snaží v maximální míře využívat při výuce názorných didaktických pomůcek (modely, transparentní fólie, videofilmy,softwarové produkty na PC apod.). Vyučující také doplňuje teoretické odborné učivo vhodnými současnými příklady z praxe a upozorňuje na trend vývoje příslušného dopravního oboru. Vyučující využívá ve vhodných případech metody problémové výuky.