PROFIL ABSOLVENTA

 

a)      Název vzdělávacího programu studijního oboru:

      Studijní obor :           37-41-M/006  Provoz a ekonomika dopravy

      Kmenový obor:          37-41-M      Provoz, organizace a ekonomika dopravy

  

b)      Zaměření studijního oboru:

Škola si zvolí zaměření podle potřeb regionu, trhu práce a zájmu žáků, s ohledem na své možnosti materiálního a personální zabezpečení vzdělávacího procesu. Příklady zaměření jsou uvedeny za učebnímu plány.

 

c) Dosažený stupeň vzdělání:              úplné střední odborné

 

d) Způsob ukončení a certifikace:       maturitní zkouška

   

e) Cíle vzdělávání

      Vzdělávání ve studijním oboru 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy vytváří předpoklady, aby absolvent byl schopen v jednotlivých druzích doprav vykonávat v praxi činnosti spojené s řízením dopravního a přepravního procesu.

     V průběhu přípravy jsou rozvíjeny pevné morální zásady, čestnost, slušné společenské chování, tolerance a vlastenectví. Absolvent je veden k pracovitosti, samostatnosti při řešení problémů, tvořivému myšlení, rozhodnosti, zdravé soutěživosti, odpovědnosti v jednání a pracovní činnosti. Je schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikace.

     Absolvent je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Je tvořivě činorodý, zná význam spolupráce, zdravé soutěživosti, samostatnosti

a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom toho, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celosvětového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro soukromý a pracovní styk s lidmi.

     V oblasti všeobecné přípravy dosáhne absolvent středoškolské úrovně znalostí mateřského jazyka, literatury a společenských věd. V ústním i písemném projevu dodržuje jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřuje. Umí pracovat s jazykovými příručkami.

     V cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice. Ovládá v cizím jazyce základní odbornou terminologii jednotlivých dopravních oborů.

     V oblasti matematiky rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi. Umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních a profesních situacích.

     Rozumí přírodním jevům, získané přírodovědné poznatky umí aplikovat v občanském životě a ve své odborné práci. Zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství a dopravě a ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví a životní prostředí.

     Dovede pracovat s počítačem, využívat informačních zdrojů v pracovním i běžném životě. Cíle v odborném vzdělávání lze rozdělit na oblast provozní a ekonomickou.

 

a)      Oblast provozní

- umí se orientovat v rozložení dopravní soustavy celého světa,

- ovládá odbornou terminologii typickou pro dopravu a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů řešení praktických úkolů,

- umí samostatně číst, používat a vytvářet s využitím aplikačních programů výpočetní techniky technickou dokumentaci,

- samostatně používá výpočetní techniku s využitím aplikačních programů k výpočtům přepravného, optimální přepravní trasy z pohledu přepravní vzdálenosti, času a nákladů,

- je schopen aplikovat poznatky získané v dopravním a komerčním provozu v oblasti řízení jednotlivých dopravních oborů,

- ovládá obsluhu zabezpečovacích a sdělovacích zařízení,

- má základní odborné znalosti z provozování jednotlivých druhů dopravy jak vnitrostátní tak  mezinárodní,   

- orientuje se ve vlastnostech přepravovaného zboží, které ovlivňuje jeho přepravní podmínky

- umí identifikovat a klasifikovat zboží v rámci jeho nomenklatury,

- umí provést kvalifikovaný výběr dopravních a manipulačních prostředků,

- zná řízení materiálového toku a dopravy v logistických systémech,

- zná skladové hospodářství a přepravně manipulační řetězce.

 

b)      Oblast ekonomická

- osvojil si teoretické principy logistického řízení materiálového toku výrobků,

- je schopen samostatného rozhodování a je schopen řídit menší skupinu zaměstnanců,

- je schopen se orientovat v tržním prostředí a vykonávat základní činnosti související s podnikatelskými aktivitami,

-         má přehled o organizaci, činnostech a řízení dopravních podniků,

-         zná  základní ekonomické charakteristiky regionů, států a světadílů,

-         má základní poznatky o právu v ČR,

-         má praktické dovednosti potřebné pro řízení dopravního provozu (po stránce provozní i ekonomické),

- uvědomuje si odpovědnosti za výsledky své práce, je schopen dodržovat technologickou pracovní kázeň a působit v tomto směru na spoluzaměstnance a podřízené,

- má odpovídající poznatky a návyky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a ochrany životního prostředí, zejména v dopravě a chová se a jedná v souladu s nimi,

- je připraven dále rozvíjet své znalosti a dovednosti samostudiem v souladu s rozvojem svého oboru, proto má také trvalý zájem o sledování vývoje svého oboru,

- uvědomuje si svoje schopnosti a z nich vyplývající možnosti při vstupu na trh práce.  

  

 f) Možnosti uplatnění absolventa

     Absolvent studijního oboru 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Po nástupní praxi a odpovídající době zapracování je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických činností v oblasti dopravy. Šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem navrhovaných zaměření, přičemž se absolventi různých zaměření mohou uplatnit jak ve specifickém druhu dopravy, tak v rámci profesí zařazených v rámci celé dopravní soustavy.

     Z těchto důvodů musí získat absolvent široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním, být dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopen aplikovat získané vědomosti a návyky při řešení konkrétních problémů, schopen samostatné práce i práce v týmu.

     Má vytvořeny základní předpoklady pro případné uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů.

     Absolvent studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy může získat i vysokoškolské vzdělání.