MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 31.5.1999, č.j. 22 576/99-23, s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy

 

Denní studium absolventů základní školy

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin

pro 1. až 4. ročník

A. Povinné vyučovací předměty

132

1. Předměty povinného základu

84

Český jazyk

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

2

Matematika

10

Základy přírodních věd

4

Tělesná výchova

8

 

 

Dopravní zeměpis

3

Doprava a přeprava

6

Zbožíznalství

2

Logistika a obslužné systémy

4

Ekonomika

5

Právní nauka

2

Práce s počítačem

4

Praxe

9

 

 

2. Předměty výběrové

48

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

  

Návrh – nezávazný vzor rozložení vyučovacích hodin do jednotlivých ročníků

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem

1.

2.

3.

4.

 

1. Předměty povinného základu

 

 

 

 

 

Český jazyk

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

3

2

2

10

Základy přírodních věd

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

Dopravní zeměpis

3

-

-

-

3

Doprava a přeprava

3

3

-

-

6

Zbožíznalství

2

-

-

-

2

Logistika a obslužné systémy

-

-

2

2

4

Ekonomika

-

-

2

3

5

Právní nauka

-

-

2

-

2

Práce s počítačem

2

2

-

-

4

Praxe

-

3

3

3

9

 

 

 

 

 

 

2. Předměty výběrové

8

12

14

14

48

 

 

 

 

 

 

Celkem

33

33

33

33

132

 

 

Večerní studium absolventů základní školy

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin

pro 1. až  5. ročník

A. Povinné vyučovací předměty

75

1. Předměty povinného základu

44

Český jazyk

7

Cizí jazyk

10

Občanská nauka

2

Dějepis

1

Matematika

7

Základy přírodních věd

3

 

 

Dopravní zeměpis

2

Doprava a přeprava

4

Zbožíznalství

1

Logistika a obslužné systémy

2

Ekonomika

2

Právní nauka

1

Práce s počítačem

2

 

 

2. Předměty výběrové

31

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Dálkové studium absolventů základní školy

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet konzultačních hodin

v 1. až 5. ročníku

A. Povinné vyučovací předměty

980

1. Předměty povinného základu

560

Český jazyk

90

Cizí jazyk

130

Občanská nauka

26

Dějepis

13

Matematika

90

Základy přírodních věd

29

 

 

Dopravní zeměpis

26

Doprava a přeprava

52

Zbožíznalství

13

Logistika a obslužné systémy

26

Ekonomika

26

Právní nauka

13

Práce s počítačem

26

 

 

2. Předměty výběrové

420

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Příklady zaměření a výběrových předmětů: 

a)      Železniční doprava – Železniční doprava, Železniční přeprava, Účetnictví, Železniční vozidla, Sdělovací technika, Zabezpečovací technika, Celní řízení, apod.

b)      Silniční doprava – Silniční doprava a přeprava, Silniční vozidla, Dopravní marketing a management, Manipulace s materiálem, Technika jízdy, Psychologie práce, apod.

c)      Letecká doprava – Letecká meteorologie, Letiště, Řízení letového provozu, Letecká doprava, Letadla, Elektrotechnická zařízení, Mechanická zařízení, další cizí jazyk, apod.

d)      Městská doprava – Kolejová doprava, Nekolejová doprava, Řízení městské dopravy, Dopravní prostředky, Provoz a údržba dopravní cesty, Management v dopravě ve městě, Zabezpečení městské dopravy, Průzkumy dopravy, apod.

e)      Lodní doprava – Vnitrozemská plavba, Námořní doprava, Vodní cesty, Lodě a lodní zařízení, Lodní přeprava, Celní řízení, apod.

f)        Zasílatelství – Přeprava a zasílatelství, Celnictví, Fiktivní firma, Obchodní psychologie, Účetnictví, další cizí jazyk, apod.

g)      Celní deklarace –Celní zbožíznalství, Celně právní předpisy, další cizí jazyk, apod.

   

a)      Poznámky k učebnímu plánu :  

1. Cílem učebního plánu je umožnit školám využitím výběrových předmětů dosáhnout pružnější  profilaci studia podle podmínek školy, potřeb regionu, zájmu a schopností žáků. Vedení školy vypracuje s respektováním dále uvedených poznámek učební plán školy a tím určí proporce předmětů v jednotlivých ročnících.

2. Předměty povinného základu představují základ vzdělání studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, který je pro všechny školy závazný.

3. Rozsah všech vyučovacích hodin povinných všeobecně vzdělávacích a odborných  předmětů nesmí být nižší než 28 hodin a nesmí přesáhnout 33 hodin v týdnu, a to v každém ročníku.

4.  Výběrové vyučovací předměty a jejich obsah se zařadí s ohledem na záměr přípravy žáků podle regionální potřeby a předpokládaného uplatnění absolventů, dále s ohledem na zájmy žáků a jejich rodičů i budoucích zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce Výběrovými vyučovacími předměty mohou být jak vyučovací předměty všeobecně vzdělávací, tak předměty odborné. Učební osnovy výběrových vyučovacích předmětů vypracují příslušné předmětové komise a schválí ředitel školy. Hodinovou dotaci pro výběrové vyučovací předměty lze rovněž využít k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu.

5. Výběrové vyučovací předměty mohou být koncipovány jako skupina tvořící určité zaměření studijního oboru. Toto zaměření se musí uvést na vysvědčení.

6. Předmět český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova budou proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících. Předmět matematika by měl mít  v prvním ročníku vyšší hodinovou dotaci.

7. Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil v základní škole. Studium dalšího cizího jazyka, který lze zařadit jako výběrový předmět, začíná od základu.

8. V zaměřeních Letecká doprava, Zasílatelství a Celní deklarace je nutné zařadit druhý cizí jazyk, dotovaný z hodinové dotace určené pro výběrové předměty.

9. Pro výuku jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů se využívá platných učebních  osnov pro SOŠ.  

10. Učební osnovy odborných vyučovacích  předmětů školního kurikula zpracují předmětové komise. Přitom budou vycházet z předložených schválených učebních osnov odborných vyučovacích předmětů studijního oboru 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy, které mohou rozšířit až o 30 % o učivo s ohledem na záměry přípravy žáků, při zachování hodinové dotace těchto předmětů uvedené v učebním plánu. Takto upravené osnovy schválí  ředitel školy.

11. Nepovinné vyučovací předměty a jejich obsah navrhnou předmětové komise a schválí ředitel školy. Při návrhu nepovinných předmětů se vychází ze zájmů žáků, rodičů apod.

12. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných předmětů v jednom školním roce, popř. do tří, jsou-li některými z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel

13. Počet  vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Ředitel školy je stanoví podle platných předpisů MŠMT a finančních možností školy. Při cvičeních se třída dělí na skupiny, v souladu s platnými předpisy a BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy.Třídu lze při výuce dělit na skupiny i tehdy, nejde-li o cvičení, pokud to dovolují finanční možnosti školy, personální a prostorové podmínky školy.

14. Do předmětu praxe jsou ve 3. ročníku zařazeny dva týdny odborné praxe, zajištěné ředitelem školy řádnou smlouvou se všemi náležitostmi, na reálných dohodnutých pracovištích. Předmět praxe lze organizovat i ve formě souvislých denních, týdenních i delších celků. Denní délka praxe pak může činit u žáků 1. ročníku nejvýše 6 hodin, u žáků 2. až 4. ročníků nejvýše 7 hodin.

15. Při výuce, a to zejména předmětu praxe, musí ředitel školy zajistit aby byla dodržena všechna ustanovení Zákoníku práce a všech ostatních obecně závazných právních  předpisů, zejména aby žáci nevykonávali práce zakázané dětem mladším 16 let, případně práce zakázané mladistvým.

16.    Základní materiální předpoklady pro výuku:

-         informační středisko vybavené odborným knižním fondem, odborným tiskem a internetovým spojením

-         základní služební předpisy a základní odborný software dle zaměření

-         odborné učebny vybavené audiovizuální,  telekomunikační,  kancelářskou a výpočetní technikou, specializované na výuku výpočetní techniky, techniky administrativy, fiktivní firmy, cizích jazyků  a praxe

17. Počet vyučovacích hodin v ročníku u večerního studia nesmí překročit 15 týdenních vyučovacích hodin, u dálkového studia 200 konzultačních hodin ročně.

18. Počty konzultačních hodin, uvedené v učebním plánu může škola se zřetelem k obtížnosti dojíždění studujících nebo  z jiných důvodů snížit až o 20 % s tím, že pokud ke snížení počtu konzultací dojde, musí se týkat rovnoměrně všech předmětů. Konzultace musí být rozloženy do obou pololetí školního roku.

19. V dálkovém studiu se na závěr každého pololetí skládají zkoušky ze všech předmětů, jimž se v daném pololetí vyučovalo. V jednom dni mohou být konány nejvíce 3 zkoušky.

20. Ředitel školy rozhodne, zda konzultace budou probíhat podle pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu, nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.