CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název :

37-42-L/501 Poštovní provoz

Vstupní předpoklady žáků :

úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru stanoveném platným předpisem, splnění přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Délka a forma studia

2 roky denní studium, 3 roky večerní, dálkové, externí

 

Základní údaje:

Délka přípravy - denní studium : 2 roky

- večerní studium : 3 roky

- dálkové studium : 3 roky

- externí studium : 3 roky

Základní podmínky pro přijetí : úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru, stanoveném platným předpisem

Způsob ukončení přípravy : maturitní zkouška

Poskytované vzdělání : úplné střední odborné vzdělání

Externí forma studia se zavádí vzhledem k specifickým podmínkám práce v poštovním provozu, kdy uvolňování pracovníků na pravidelné konzultace ve večerní a dálkové formě studia znamená obvykle nutnost jej po dobu jeho nepřítomnosti nahradit. Tím dochází jednak k narušení pracovního režimu pošty a náklady na studium se zvyšují. Externí forma studia tyto nepříznivé faktory minimalizuje. Předpokládá se, že tuto formu studia využijí především pracovníci s praxí v poštovním provozu, kteří jsou pro zvýšení kvalifikace výrazně motivováni.

Stručný popis studijního oboru

Studijní obor poštovní provoz prohlubuje a rozšiřuje komplexní znalosti z celé oblasti poštovního a telekomunikačního provozu a služeb Poštovní a investiční banky. Prohlubuje a posiluje ovládání poštovního zeměpisu, účetníctví a statistiky, konverzace v cizím jazyce, včetně zvládnutí odborné terminologie. V souvislosti s tím prohlubuje znalosti o organizaci a řízení se zřetelem na odborné specializace včetně zvládnutí uživatelského způsobu využití výpočetní techniky.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, to jest specifickému pro poštovní studijní obor a postihovat otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce jak z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieny práce, zvláště při vykonávání praktických a laboratorních cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d) vykonávání stanoveného dozoru.

Zařazení absolventů

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat odborné náročné pracovní činnosti na úsecích provozu pošty, poštovní přepravy a ve vybraných technickohospodářských funkcích provozního charakteru, v souladu s požadavkem předepsané délky odborné praxe a předepsaného doplňujícího vzdělání tak, jak to uvádějí kvalifikační katalogy a odvětvové předpisy, ale rovněž v bankovnictví, spořitelnictví a pojišťovnictví.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek, jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání.