PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        3742L Provoz, organizace a ekonomika pošt

Kód a název :                                           37-42-L/501 Poštovní provoz

Dosažený stupeň vzdělání :                        úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 maturitní zkouška, maturitní vysvědčeníAbsolvent má z předchozího studia utvořeno základní historické vědomí, nezbytné k pochopení zákonitostí vývoje našich národů i novodobých světových dějin.

Vzrůstající kvalifikace absolventa spolupůsobí i ve směru zvyšování občanského uvědomění a ve spojitosti s demokratizací společnosti si osvojuje žádoucí formy mezilidského jednání, chápe důležitost morálních norem a pravidel občanského soužití, respektuje ustanovení právního řádu.

Absolvent se umí jazykově správně vyjadřovat v běžných sociálních situacích. Ovládá základní prostředky stylu prostě sdělovacího, administrativního a odborného, v jejich rámci je schopen přiměřeně komunikovat. Chápe význam mateřského jazyka jako jednoho ze základních znaků národní svébytnosti i funkci jeho nejdůležitějšího útvaru - spisovného jazyka.

Dokáže se vyjadřovat v cizím jazyce v běžných situacích společenského nebo pracovního styku tak, aby byl jeho projev komunikativně správný a bez závažných jazykových chyb. Je schopen s porozuměním číst odborný text. Má vytvořeny předpoklady k hlubšímu poznávání literatury, jiných druhů umění a celkové kultury dané země.

Absolvent zná vybraná umělecká díla české a světové literatury i současnou literární produkci. Dokáže s porozuměním číst literární díla a přiměřeně je hodnotit. Chápe společenskou funkci umění, a to jak v souvislosti s historickým vývojem společnosti, tak i s formováním národního uvědomění a mravní odpovědnosti.

Absolvent ovládá učivo středoškolské matematiky a zná základy přírodních a technických věd. Rozumí přírodním zákonům, jevům i dějům, dovede si je vysvětlit a aplikovat v podmínkách praxe. Má přehled o vědeckotechnickém rozvoji se zřetelem ke zvolenému povolání. Zvládá uživatelský přístup práce s osobním počítačem a práci s uživatelskými programy v oboru.

Absolvent uplatňuje poznatky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolvent zná zásady poštovního provozu, peněžní a pokladní služby, telefonního a telegrafního provozu, služeb Poštovní banky a poštovní přepravy. Ovládá administrativu provozních a pokladních dokladů. Má rozsáhlé vědomosti ze zeměpisu, základů účetnictví a statistiky, zná technické prostředky používané v celé oblasti poštovního provozu, pracovní technologie, bezpečnost a hygienu práce. Na pracovišti dovede plánovat a organizovat jednotlivé pracovní činnosti, posoudit ekonomickou vhodnost jednotlivých pracovních technologií, dokáže vést prvotní evidenci a připravit podklady z provozního úseku pro zpracování výpočetní technikou.

Absolvent ovládá základní právní předpisy, které se vztahují k poštovnímu provozu a právní předpisy související s řízením pracovních kolektivů.

Má základní konverzační schopnosti a zná odbornou terminologii v cizím jazyce.

Absolvent si osvojil vědomosti o právech a povinnostech řídícího pracovníka, vědomosti o formativní funkci práce na vývoj člověka, o činitelích, ovlivňujících pracovní výkon a vědomosti nutné pro řízení pracovních kolektivů. Zná organizační strukturu České pošty, ekonomické zákonitosti jejího rozvoje a řízení, systém ekonomických nástrojů a jejich využívání na řízení organizačních jednotek. Má přehled o současné ekologické politice ČR.