MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 21. prosince 1994 č.j 27 584/94-23s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor: 3742L Provoz, organizace a ekonomika pošt

Kód a název : 37-42-L/501 Poštovní provoz


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. Celkem
A. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 3 3 6
Cizí jazyk I. 4 4 8
Cizí jazyk II. 4 4 8
Základy společenských věd 1 1 2
Matematika 4 4 8
Zeměpis 3 2 5
Tělesná výchova 2 2 4
B. Odborné předměty
Ekonomika a řízení 2 3 5
Poštovní technologie 4 4 8
Psychologie řízení - 2 2
Základy práva 2 - 2
Výpočetní technika 3 3 6
Celkem 32 32 64


Poznámky:

1. Počet hodin českého jazyka lze zvýšit o 1 hod. týdně.

2. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin v souladu s platnými předpisy.

3. V povinném vyučovacím předmětu 1. cizí jazyk pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil ve tříletém učebním oboru, hodinová dotace činí 2 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku. Žák však začíná se studiem dalšího cizího jazyka, i v tom případě činí hodinová dotace 3 hodiny v každém ročníku.

4. Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně. Tato hodina se nepovažuje (z hlediska duševní hygieny žáků) za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

5. Výběr nepovinných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele SOU (SOŠ). Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků a specifickým potřebám regionu.
Přihlíží se také k personálním a materiálním podmínkám SOU (SOŠ). Ředitel SOU (SOŠ) schvaluje i jejich učební osnovu, vypracovanou předmětovou komisí.

6. Obsah učiva zejména v odborných předmětech je možno upravit až do 30 % jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobování učiva specifickým potřebám jednotlivých regionů.