MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 21. prosince 1994 č.j 27 584/94-23 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor: 3742L Provoz, organizace a ekonomika pošt

Kód a název : 37-42-L/501 Poštovní provozVečerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
A. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 1 2 5
Cizí jazyk 2 3 3 8
Základy společenských věd 1 1 - 2
Matematika 1 1 1 3
Zeměpis 2 2 2 6
B. Odborné předměty
Ekonomika a řízení 2 2 2 6
Poštovní technologie 2 2 3 7
Psychologie a řízení - - 1 1
Základy práva 1 1 - 2
Výpočetní technika 2 2 1 5
Celkem 15 15 15 45


Poznámky:

1. Pro večerní studium platí stejné učební osnovy jako pro denní studium. Obsah a rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu oboru přípravy. Tematické plány učiva schvaluje ředitel SOU.

2. Každý vyučovací předmět se ukončuje zkouškou. Konání zkoušek stanovují příslušné předpisy. Každý den je možno vykonat nejvíce tři zkoušky.

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu, musí se každý vyučující:
a) průběžně zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
b) soustavně zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí
c) podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku v odvětví a v organizaci, pro kterou se žáci připravují.