MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 21. prosince 1994 č.j 27 584/94-23 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN

Kmenový obor: 3742L Provoz, organizace a ekonomika pošt

Kód a název : 37-42-L/501 Poštovní provoz


Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
A. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 20 10 20 50
Cizí jazyk 20 20 30 70
Základy společenských věd 10 10 - 20
Matematika 10 10 10 30
Zeměpis 20 20 20 60
B. Odborné předměty
Ekonomika a řízení 20 20 20 60
Poštovní technologie 20 20 30 70
Psychologie a řízení - - 10 10
Základy práva 10 10 - 20
Výpočetní technika 20 20 10 50
Celkem 150 150 150 450


Poznámky:

1. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel SOU.

2. Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. ředitel středního odborného učiliště rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo (v jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů).

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu, musí se každý vyučující:
a) průběžně zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
b) soustavně zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí
c) podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku v odvětví a v organizaci, pro kterou se žáci připravují.