MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 21. prosince 1994 č.j 27 584/94-23 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN

Kmenový obor: 3742L Provoz, organizace a ekonomika pošt

Kód a název: 37-42-L/501 Poštovní provoz


Externí studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin v jednotlivých pololetích Počet hodin povinných soustředění
1.ročník 2.ročník 3.ročník 1.ročník 2.ročník 3.ročník
I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.
A. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 4 4
Cizí jazyk 4 4 4 4 4 4 - 18 - 18 10 10
Základy společenských věd 2 2 - - - -
Matematika 4 4 4 4 4 4
Zeměpis 2 2 2 2 3 3
B. Odborné předměty
Ekonomika a řízení 2 2 2 2 2 2
Poštovní technologie 2 2 2 2 2 2 - - - - - 4
Psychologie a řízení - - - - 1 1
Základy práva - - 2 2 - -
Výpočetní technika - - - - - - 28 28 - 10 10 -
Celkem 20 20 20 20 20 20 28 46 - 28 20 14


Poznámky:

1. V externím studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu externího studia. Tyto počty hodin jsou minimální. Upravený tematický plán schvaluje ředitel SOU.

2. Počty konzultačních hodin a hodin povinných soustředění v ročníku jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku.

3. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo (v jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů).

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu, musí se každý vyučující:
a) průběžně zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
b) soustavně zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí
c) podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku v odvětví a v organizaci, pro kterou se žáci připravují.