CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kód a název :

37-42-M/001 Poštovní a peněžní služby

Vstupní předpoklady žáků :

Studijní obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří splnili podmínky přijímacího řízení

Délka a forma studia

4 roky denního, 5 let večerního a dálkového studia

 

Nezbytné podmínky pro přijetí

Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří splnili podmínky přijímacího řízení.

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon poštovních, přepravních a peněžních služeb v poštovnictví a v drobném bankovnictví a pojišťovnictví. Jedná se zejména o zvládnutí provozní technologie poštovních a peněžních služeb, práci s technickými provozními prostředky, obchodně-podnikatelské, administrativní a organizační činnosti. Cílem studia je vybavit žáka kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní učení.

Klíčové kompetence jsou obecně použitelné a mají přenositelný charakter. Tyto kompetence (komunikativní, personální, řešit problémy, využívat IT a pracovat s informacemi, aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů) umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoli pracovního uplatnění i osobního života a usnadňují zaměstnatelnost. Prolínají všeobecným i odborným obsahem vzdělání.

Všeobecné kompetence vymezují široký poznatkový základ potřebný pro uplatnění člověka ve společnosti i v osobním životě a umožňují socializaci a rozvoj osobnosti. Vytvářejí předpoklady pro celoživotní vzdělávání a přispívají i k profesionalizaci a adaptabilitě každého jedince. Prolínají především všeobecným, ale i  odborným obsahem vzdělání.

Odborné kompetence zajišťují poznatkový základ potřebný pro získání odborné kvalifikace a pracovní uplatnění člověka. Významně ovlivňují schopnost absolventa uplatnit se na trhu práce, přizpůsobovat se jeho změnám a samostatně rozhodovat o své profesní kariéře. Prolínají především odborným, ale částečně i všeobecným obsahem vzdělání.

  

Charakteristika obsahových složek

Obsah všeobecného a odborného vzdělávání je vymezen celkem v deseti obsahových okruzích. Učivo obsahových okruhů je obsaženo v různých vyučovacích předmětech. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů. Cílem je, aby si žáci osvojovali učivo ve vzájemných souvislostech. Důraz se klade na rozvíjení klíčových kompetencí a na osvojování dovedností před získáváním vědomostí, které mají časově omezenou platnost.

 

Všeobecné vzdělávání

1.      Jazykové vzdělávání

Učivo je obsaženo zejména v předmětech český jazyk a literatura a ve dvou  cizích jazycích.

Okruh plní významnou socializační a kulturně vzdělávací funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní schopnosti žáků v mateřském jazyce i v cizích jazycích, učí je jazykově vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků, rovněž přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka.

2.      Společenskovědní vzdělávání

Učivo je obsaženo zejména v předmětech občanská nauka, dějepis, zeměpis a aplikovaná psychologie.

Okruh má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vědních disciplín, zejména etiky, filozofie, politologie, psychologie a sociologie. Základním cílem společenskovědního vzdělávání však není jen vybavit žáka množstvím poznatků, ale i rozvíjet jeho sociální a osobnostní kultivaci. Osvojované poznatky mají usnadnit chápání sama sebe i druhých lidí, pochopit a vědomě akceptovat principy a normy demokratické společnosti.

3.      Matematické vzdělávání

Učivo je obsaženo zejména v předmětu matematika.

Okruh rozvíjí matematické myšlení a potřebné numerické i funkční dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro orientaci v každodenním životě. Matematika se výrazně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení.

4.      Přírodovědné vzdělávání

Učivo je obsaženo zejména v předmětech základy přírodních věd a zeměpis.

Okruh obsahuje vybrané poznatky z chemie, fyziky, biologie a zeměpisu. Žáci si v návaznosti na předchozí přírodovědné vzdělávání rozvíjejí své znalosti v tomto směru. Učí se chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům z oblasti péče o životní prostředí i vlivu životního prostředí na člověka.

5.      Estetické vzdělávání

Učivo je obsaženo zejména v předmětu český jazyk a literatura.

Okruh posiluje kultivační a výchovné vlivy na žáky. Podtrhuje význam mimouměleckého estetična jako důležitého faktoru tvorby životního i pracovního prostředí. V oblasti uměleckého estetična působí prostřednictvím děl jednotlivých druhů umění především na emocionální stránku lidské psychiky a ovlivňuje nejen vytváření systému estetických hodnot a norem, ale podněcuje i vlastní tvůrčí aktivitu žáků.

6.      Rozvoj tělesné kultury

Učivo je obsaženo zejména v předmětu tělesná výchova.

Okruh je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z hlavních požadavků moderní společnosti. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou zde vymezeny i požadavky na vědomosti a dovednosti z oblasti zdravotní výchovy.

 

Odborné vzdělávání

7.      Práce s výpočetní a kancelářskou technikou

Učivo je obsaženo zejména v předmětech informační technologie, písemná a elektronická komunikace, poštovní a peněžní služby, účetnictví, praxe.

Okruh vede k získávání dovedností nezbytných k ovládání a používání HW a SW v poštovních, přepravních, logistických, zasilatelských a podobných podnicích (např. standardní textové a tabulkové procesory, IT účetní, manažerské, poštovních technologií, retailbankongových operací aj.).

 

8.      Poštovní a peněžní služby

Učivo je obsaženo v předmětech poštovní a peněžní služby a praxe.

Obsahový okruh poskytuje přehled o struktuře služeb v poštovnictví a zasilatelství, drobném bankovnictví (retailbanking) a pojišťovnictví. Žáci získávají znalosti o aktuálním portfoliu služeb v odvětví a jeho prezentaci klientům. Učí se praktickému provádění poštovních a retailbankingových operací a jejich řízení na základní úrovni liniového řízení (vedoucí provozovny).

 

9.      Podnikání a podnikové činnosti

Učivo je obsaženo zejména v předmětech ekonomika, právní nauka, účetnictví,  informační technologie, písemná a elektronická komunikace a poštovní a peněžní služby.

Žáci získávají znalosti o právních formách podnikání, obchodně závazkových vztazích, založení a zrušení podniku. Osvojují si vědomosti a dovednosti o podnikání a podnikových činnostech. Získávají přehled o účetnictví. Učí se zpracovávat a využívat k účtování příslušné doklady. Učí se vyhotovovat typické písemnosti a využívat elektronickou komunikaci.

 

    10.   Marketing a prodej služeb

Učivo je obsaženo zejména v předmětech ekonomika, obchodní komunikace a aplikovaná psychologie.

Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti nezbytné pro uplatňování nástrojů marketingu při prodeji poštovních a retailbankingových služeb. Okruh dále obsahuje učivo nezbytné pro jednání s klienty při prezentaci služeb a poradenství. Žáci si osvojují dovednosti osobní prezentace a techniku jednání se zákazníky. Učí se efektivně komunikovat se spolupracovníky, klienty a obchodními partnery z tuzemska i zahraničí.

 

Zdravotní požadavky

Zdravotní omezení závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu

 Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně-vzdělávacím procesu z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem). Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem odborného výcviku. Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizikách možných ohrožení, jimž jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto zdrojů rizik (např. zdravotní rizika při práci se zobrazovacími jednotkami).

 Prostory pro výuku musí svými podmínkami odpovídat požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména: vyhláškou č. 48 /1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a nařízením vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být prokazatelné.

Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějšího předpisu) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání.

Metodické přístupy

Studium orientované na rozvoj kompetencí žáků nelze realizovat tradičními metodami, ale výukou činnostně orientovanou. Uplatňuje se projektové vyučování, větší podíl samostatné práce žáků a týmová práce. Tyto metody simulují životní a pracovní situace a problémy, ve kterých si žák  musí vyhledat potřebné informace a rozhodnout se o řešení sám nebo ve spolupráci s ostatními. V kompetenci ředitele školy je zařazení tzv. projektového týdne, ve kterém se žáci zabývají řešením projektů nadpředmětového charakteru a jejich prezentací.

Nedílnou součástí vzdělávacího programu je praxe. Praxe se uskutečňuje přímo v reálných podmínkách poštovních, peněžních, přepravních a logistických firem při výkonu činností, které jsou v souladu s profilem absolventa. Alternativním způsobem lze absolvovat praxi ve výuce, která simuluje reálné podmínky podniků formou fiktivní firmy nebo cvičné kanceláře.