PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                       3742M Provoz, organizace a ekonomika pošt

Kód a název :                                           37-42-M/001 Poštovní a peněžní služby

Dosažený stupeň vzdělání :                        úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání        

Vzdělávání vymezené  vzdělávacím programem vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace. Absolventi se uplatní především v poštovních podnicích. Dále pak u expresních, přepravních a logistických služeb. Též se uplatní v drobném bankovnictví a pojišťovnictví.

Vzdělávací program je koncipován s ohledem na potřeby dalšího vzdělávání absolventů a jejich kariérního postupu (např. od poštovní přepážky k vyšším pozicím). Akcentuje všeobecné vzdělávání a široce profilující odborné vzdělávání a vytváří tak předpoklady  pro celoživotní vzdělávání  a seberealizaci absolventů oboru.

Vzdělávací program podporuje rozvoj obecně použitelných klíčových kompetencí (komunikativní, personální, řešit problémy, využívat IT a pracovat s informacemi, aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů), které umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoli pracovního uplatnění i osobního života a usnadňují zaměstnatelnost absolventů.

 

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

-         disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,    

-         chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-         uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s lidmi se zdravotním znevýhodněním i s příslušníky společenských minorit, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-         chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-         uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

-         uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen  vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

-         získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom hodnoty kulturních památek a chápal přínos umění pro život člověka,

-         cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-         rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

-         byl schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek interkulturní komunikace, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení,

-         používal cizí jazyk k získávání informací z různých zdrojů, byl motivován ke studiu cizích jazyků a byl schopen používat je jako prostředek pro potřeby svého povolání i v mezinárodní spolupráci,

-         používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-         uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-         porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.,

-         uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů,  pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

-         osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

-         uvědomoval si odpovědnost za vlastní zdraví a aktivně usiloval o zdokonalení své tělesné zdatnosti,

-         projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

-           ovládal základní funkce operačního systému, pracoval s programy příslušenství Windows včetně práce s grafikou a s multimédii,

-           ovládal klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou,

-           vyhledával informace na internetu,

-           komunikoval pomocí elektronické pošty,

-           orientoval se v aktuálních informačních systémech příslušných podniků (např. poštovních, přepravních, distribučních, spořitelních atd.),

-           pracoval s reprografickou, telekomunikační a další kancelářskou technikou
např. přepážkový terminál, scanner atd.),

-           orientoval se v legislativě České republiky,

-           rozuměl hospodářství terciérní sféry (aplikoval tyto znalosti při svém působení v základní úrovni liniového řízení),

-           znal portfolio služeb v odvětví a byl schopen prezentovat jej klientům,

-           ovládal poštovní a retailbankingové operace,

-           vedl provozní evidenci a řídil technologie ze základní úrovně liniového řízení,

-           věcně komunikoval se zákazníky a zvládal interpersonální vztahy,

-           uměl uplatňovat svá práva jakožto zaměstnanec, spotřebitel, občan,

-           orientoval se v základních dokumentech a dokladech z oblasti ekonomiky a podnikání, vedení účetnictví,

-           aplikoval odborné znalosti na typické příklady z podnikové praxe,

-         rozlišoval majetek podniku pro účely evidence, určoval potřebu majetku, způsoby získávání a efektivní využití, vedl evidenci majetku,

-         účtoval ručně a na počítači v syntetické a analytické evidenci, vystavoval a likvidoval potřebné doklady,

-         vyhotovoval na počítači podnikové písemnosti věcně, jazykově i formálně správné,

-         sestavoval základní písemnosti v cizích jazycích,

-         posuzoval vývoj ekonomiky státu podle statistických údajů,

-         orientoval se ve světovém hospodářství a chápal význam ekonomické integrace,

-         uplatňoval marketingový přístup při nákupu a prodeji,

-           vyhotovoval a používal základní peněžní doklady a dokumenty,

-           sestavoval jednoduché kalkulace nákladů a jednoduché rozpočty a na základě výsledků přijímal závěry,

-           orientoval se v problematice poskytování a zajištění úvěru a v podmínkách leasingu a prováděl výpočty úroků,

-           vypočítal ukazatele pro účely finanční analýzy,

-           orientoval se v  účetní uzávěrce a závěrce,

-           prováděl potřebné výpočty daní z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění,

-           účtoval o daních a o tvorbě, rozdělení a použití hospodářského výsledku,

-           orientoval se v zakladatelském rozpočtu, ve výkazu rozvaha, výkazu zisků a ztrát, daňových přiznáních k DPH a k daním z příjmů.

  

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent oboru poštovní a peněžní služby se uplatní zejména v odvětví poštovnictví – v poštovních podnicích a v podnicích přepravních služeb (služby expresní, kurýrní, distribuce zboží). Uplatnění také nalezne v bankovnictví a pojišťovnictví, zejména drobném (retail-banking). Příkladem jsou povolání: pracovník v poštovních, přepravních a logistických službách, bankovní pracovník, pojišťovací pracovník.

Široký profil absolventa umožňuje uplatnění v dalších povoláních zaměřených na výkon ekonomických a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích

Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání.