MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 10. června 2002, č.j. 20 360/02-23 s účinností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

  

   UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor: 37-42-M Provoz, organizace a ekonomika pošt

Studijní obor: 37-42-M/001 Poštovní a peněžní služby

 

Denní studium (obecný UP)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

 

 

A. Povinné vyučovací předměty

120-132

 

 

a) Základní

114

Český jazyk a literatura

10(4)

Dva cizí jazyky

20(20)

Matematika

10(4)

Dějepis

3

Občanská nauka

3

Tělesná výchova

8(8)

Základy přírodních věd

3

Ekonomika

6(3)

Zeměpis

6

Písemná a elektronická komunikace

4(4)

Informační technologie

4(4)

Účetnictví

4(2)

Právní nauka

2

Aplikovaná psychologie

3(1)

Poštovní a peněžní služby

16

Praxe

12(12)

b) Výběrové

6-18

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Poznámky:

1.      Rozpracování učebního plánu do ročníků a doplnění výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy. Škola též může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto dokumentů.

2.      Učební plán dopracovaný ve škole, dopracované učební osnovy těch povinných vyučovacích předmětů, které jsou součástí učebních dokumentů (případně osnovy nepovinných vyučovacích předmětů zpracované ve škole), vše schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí povinné dokumentace školy. Dopracováním učebního plánu (obecného) se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů do všech ročníků a koordinace mezipředmětových vztahů na počátku 1. ročníku pro všechny čtyři ročníky najednou a závazně. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je v učebních dokumentech uveden rámcově bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle učebního plánu, který si škola dopracovala z učebního plánu (obecného) nebo podle doporučeného učebního plánu.

3.      Při dopracování učebního plánu (obecného) je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, poštovní a peněžní služby a praxe do všech ročníků. Při dopracování učebního plánu (obecného) musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl zachován podíl všeobecného vzdělávání stanovený Standardem středoškolského odborného vzdělávání, tj. aby podíl všeobecného vzdělávání byl minimálně 45 % za celé období přípravy.

4.      Počet týdenních vyučovacích hodin povinných vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících nesmí být nižší než 28 a nesmí překročit 33.

5.      Z předmětu poštovní a peněžní služby lze přesunout 1-4 týdenní vyučovací hodiny do výběrového předmětu, který obsahuje učivo předepsané učební osnovou tohoto předmětu.

6.      Výběrové předměty slouží k realizaci odborného zaměření škol v souladu s požadavky trhu práce v regionu (např. na bankovnictví, marketing, logistiku atd.) a k zařazení volitelných cvičení a seminářů (např. cvičení z matematiky, společenskovědní seminář, seminář k maturitní práci atd.). Struktura a učební osnovy výběrových předmětů jsou v kompetenci ředitele školy. Vyučovací hodiny pro výběrové předměty lze využít k posílení hodinové dotace základních předmětů.

7.      Praxe se realizuje jako učební praxe a odborná praxe. O formě praxe rozhoduje ředitel školy. Odborná praxe se uskutečňuje na reálných pracovištích podniků v délce nejméně 4 týdny za studium.

8.      V kompetenci ředitele školy je zařazení projektového týdne pro řešení a prezentaci žákovských projektů.

9.      Při organizování sportovně-turistického kurzu a lyžařského výcviku postupuje škola podle platných metodických pokynů MŠMT ČR.

10.  Maturitní zkouška se připravuje podle platných právních předpisů.

11.  Dělení tříd na skupiny podle platných předpisů je v pravomoci ředitele školy. Doporučené dělení je uvedeno v závorce.

 

Uvedené vyučovací předměty jsou vyučovány podle platných učebních osnov schvalovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ředitel školy má povinnost je nahrazovat podle jejich aktualizace.

Předmět:

Schváleno dne:

č. j. :

platnost od:

Český jazyk a literatura

19.07.1999

25 625/99 – 22

01.09.1999

Cizí jazyk (první cizí jazyk)

03.09.1999

27 669/99 – 22

01.09.2000

Cizí jazyk (druhý cizí jazyk)

Připravuje se inovace uč. osnovy

Matematika

14.07.2000

21 307/2000-22

01.09.2000

Dějepis

14.06.1999

23 094/99 – 22

01.09.1999

Občanská nauka

21.07.1998

23 212/98 – 23/230

01.09.1998

Tělesná výchova

23.05.1996

19 891/96 - 50

01.09.1996

Základy přírodních věd

Připravuje se inovace uč. osnovy

 

denní studium (konkretizovaný UP)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

I.

II.

III.

IV.

A. Povinné vyučovací předměty

33

29-33

29-33

29-33

120-132

 

 

 

 

 

 

a) Základní

33

29

29

23

114

Český jazyk a literatura

3(1)

2(1)

2(1)

3(1)

10(4)

1. cizí jazyk

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

12(12)

2. cizí jazyk

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

8(8)

Matematika

2(1)

3(1)

3(1)

2(1)

10(4)

Dějepis

3

 

 

 

3

Občanská nauka

 

 

1

2

3

Tělesná výchova

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

8(8)

Základy přírodních věd

3

 

 

 

3

Ekonomika

2(1)

2(1)

2(1)

 

6(3)

Zeměpis

2

2

2

 

6

Písemná a elektronická komunikace

2(2)

2(2)

 

 

4(4)

Informační technologie

2(2)

2(2)

 

 

4(4)

Účetnictví

 

2(1)

2(1)

 

4(2)

Právní nauka

 

 

2

 

2

Aplikovaná psychologie

 

 

1

 2(1)

3(1)

Poštovní a peněžní služby

4

4

4

4

16

Praxe

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

12(12)

b) Výběrové předměty

 

0-4

0-4

6-10

6-18

Matematický seminář

 

 

 

3

 

Společenskovědní seminář

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

75

a) Základní

68

Český jazyk a literatura

10

Dva cizí jazyky

12

Matematika

8

Dějepis

1

Občanská nauka

1

Základy přírodních věd

1

Ekonomika

4

Zeměpis

4

Písemná a elektronická komunikace

2

Informační technologie

2

Účetnictví

3

Právní nauka

2

Aplikovaná psychologie

2

Poštovní a peněžní služby

14

Praxe

2

b) Výběrové

7

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Poznámky:

  1. Večerní studium je pětileté, celková týdenní hodinová dotace povinných předmětů činí 15 vyučovacích hodin v každém ročníku.
  2. Rozpracování učebního plánu do ročníků a doplnění výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy.
  3. Hodinová dotace základních vyučovacích předmětů představuje povinné minimum, které je závazné pro všechny školy. Z předmětu poštovní a peněžní služby lze přesunout 1-2 vyučovací hodiny do výběrového předmětu, který obsahuje učivo předepsané učební osnovou tohoto předmětu.
  4. Výběrové předměty slouží k prohloubení odborného zaměření v souladu s požadavky trhu práce v regionu a k zařazení cvičení a seminářů (např. cvičení z matematiky, společensko vědní seminář, seminář k maturitní práci atd.). Učební osnovy výběrových předmětů jsou v kompetenci ředitele školy. Vyučovací hodiny pro výběrové předměty lze použít k posílení hodinové dotace předmětů učebního plánu.
  5. Praxe se realizuje jako učební a odborná praxe. O formě praxe rozhoduje ředitel školy:
  6. V kompetenci ředitele školy je zařazení projektového týdne pro řešení a prezentaci žákovských projektů.
Dělení tříd na skupiny podle platných předpisů je v pravomoci ředitele školy.

 

Dálkové studium

 Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 Celkový počet konzultačních hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

1080

a) Základní

960

Český jazyk a literatura

140

Dva cizí jazyky

170

Matematika

110

Dějepis

20

Občanská nauka

20

Základy přírodních věd

20

Ekonomika

60

Zeměpis

50

Písemná a elektronická komunikace

40

Informační technologie

30

Účetnictví

50

Právní nauka

30

Aplikovaná psychologie

20

Poštovní a peněžní služby

200

b) Výběrové

120

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Poznámky:

  1. Dálkové studium je pětileté, celkový počet konzultačních hodin činí 220 v prvních čtyřech ročnících a 200 v ročníku pátém.
  2. Rozpracování učebního plánu do ročníků a doplnění výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy.
  3. Hodinová dotace základních vyučovacích předmětů představuje povinné minimum, které je závazné pro všechny školy. Z předmětu poštovní a peněžní služby lze přesunout 10-20 konzultačních hodin do výběrového předmětu, který obsahuje učivo předepsané učební osnovou tohoto předmětu.
  4. Výběrové předměty slouží k prohloubení odborného zaměření v souladu s požadavky trhu práce v regionu a k zařazení cvičení a seminářů (např. cvičení z matematiky, společensko vědní seminář, seminář k maturitní práci atd.). Učební osnovy výběrových předmětů jsou v kompetenci ředitele školy. Vyučovací hodiny pro výběrové předměty lze použít k posílení hodinové dotace předmětů učebního plánu.
Součástí studia je odborná praxe, která se uskutečňuje na reálných pracovištích podniků. Ředitel školy může uznat jako odbornou praxi i výkon zaměstnání odpovídajícího profilu absolventa.