CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

Obor vzdělání:

37-51-H/001 Manipulant poštovního provozu a přepravy

Vstupní předpoklady žáků:

splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Délka a forma studia:

3 roky, denní, večerní a dálkové

1         Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací program pro obor vzdělání manipulant poštovního provozu a přepravy je koncipován jako tříletý a umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních dovedností k profesionálnímu vykonávání funkcí v oblasti poštovnictví a logistiky. Vzdělávací program splňuje parametry Standardu středoškolského odborného vzděláván a je koncipován na základě současné struktury poštovnictví, přepravy a logistiky v České republice, přičemž je respektován střednědobý výhled do budoucnosti a je přihlédnuto k poptávce trhu práce po vyučených pracovnících.

Koncepce vzdělávacího programu (učebního plánu a učebních osnov jednotlivých předmětů) vytváří prostor k realizaci požadavků škol na dotvoření a naplnění profilu absolventa podle požadavků žáků a podle požadavků trhu práce v příslušném regionu:

-          jednak zařazením obecného učebního plánu bez rozdělení předmětů do ročníků s konkrétními hodinovými dotacemi, takže si škola může tento obecný učební plán dopracovat, může však převzít i doporučený učební plán, který je rovněž součástí učebních dokumentů,

-          jednak zařazením výběrových a volitelných předmětů, popř. možností využít hodiny určené výběrovým předmětům k posílení předmětů již zařazených v učebním plánu.

Obor vzdělání má všeobecně vzdělávací složku společnou s ostatními tříletými vzdělávacími programy. Zastoupení odborných předmětů odpovídá potřebám profilu absolventa uvedeného v tomto vzdělávacím programu.

Žáci jsou vychováváni a vzděláváni tak, aby byli schopni vlastního zdokonalování, uměli se úspěšně vyrovnávat se soukromými i profesními problémy a aby měli z hlediska obecně lidského žádoucí hodnotovou orientaci.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných i odborných poznatků a dovedností potřebných pro jejich uplatněni v různých typech poštovních, přepravních a logistických firem.

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa dobře uplatnitelného na trhu práce, schopného adaptace na měnící se podmínky trhu práce, tzn. snadno rekvalifikovatelného, s rozvinutými klíčovými dovednostmi.

2         Charakteristika obsahových složek

Vzdělávací program manipulant poštovního provozu a přepravy je koncipován jako tříletý a poskytuje odborné vědomosti a praktické dovednosti tak, aby zabezpečil požadovanou úroveň všeobecného a odborného vzdělání v oblasti poštovního provozu, přepravy a logistiky.

2.1   Všeobecné vzdělávání

2.1.1   Jazykové vzdělávání

Okruh plní významnou socializační a kulturně vzdělávací funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělání rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském a cizím jazyce, učí je jazykově vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož jazyk je důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáků.

2.1.2   Společenskovědní vzdělávání

Učivo společenskovědní oblasti kultivuje historické vědomí žáků, aby dovedli pomocí poznatků o minulosti lépe a hlouběji porozumět své současnosti. Učí je rozumět společnosti a světu, v nichž žijí. Rozvíjí jejich dovednosti aktivně se podílet na občanském životě, společně žít ve své zemi a v Evropě s různými etnickými, náboženskými a jinými menšinami. Kultivuje také jejich právní vědomí. Zahrnuje v sobě mediální výchovu a prvky spotřebitelské výchovy. Obsahuje i praktickou filozofii a etiku – učí žáky klást si filozofické otázky a hledat na ně v diskusi s jinými lidmi odpovědi.

Společenskovědní vzdělávání směřuje v neposlední řadě k pozitivnímu ovlivnění hodnotové orientace žáků, aby jednali odpovědně, čestně a slušně vůči jiným lidem a jednali v souladu požadavky udržitelného rozvoje.

2.1.3   Matematické vzdělávání

Okruh rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost a orientaci v každodenním životě v moderní společnosti. Matematika se významně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na rozvoji jejich logického myšlení.

2.1.4   Přírodovědné vzdělávání

Okruh obsahuje vybrané poznatky z chemie, fyziky a ekologie. Žáci si osvojují nejdůležitější chemické a fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí.

2.1.5   Estetické vzdělávání

Okruh posiluje kultivační a výchovný vliv na žáky. Podtrhuje význam mimouměleckého estetična jako důležitého faktoru tvorby životního i pracovního prostředí. V oblasti uměleckého estetična působí prostřednictvím děl jednotlivých druhů umění především na emocionální stránku lidské psychiky a ovlivňuje nejen vytváření systému estetických hodnot a norem, ale podněcuje i vlastní tvůrčí aktivitu žáků.

2.1.6   Rozvoj tělesné kultury

Okruh je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou zde vymezeny i požadavky na vědomosti a dovednosti ze zdravotní výchovy.

2.1.7   Práce s informačními a komunikačními technologiemi

Okruh připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali ve své praxi po absolvování školy, v soukromém a občanském životě, ale i v průběhu přípravy v jiných předmětech. Učivo obsahového okruhu naučí žáky pracovat s příslušným základním a aplikačním programovým vybavením na uživatelské úrovni. Důraz je také kladen na dovednost pracovat s informacemi, a to i s využitím informačních a komunikačních možností internetu.

2.2   Odborné vzdělávání

Složka odborného vzdělávání vychází z profesního profilu pro obor vzdělání manipulant poštovního provozu a přepravy. Tento profesní profil vymezuje odborné kompetence vázané na příslušná povolání v oblasti poštovního provozu a přepravy, respektuje kvalifikační požadavky trhu práce a umožňuje jejich promítnutí do programu odborného vzdělávání.

2.2.1   Ekonomika

Učivo tohoto obsahového okruhu poskytuje žákům základní vědomosti z ekonomiky a uvádí je do ekonomického myšlení v souvislostech odpovídajících tržnímu hospodářství. Umožní jim osvojit si základní vědomosti a dovednosti z oblasti pracovněprávních vztahů, soukromého podnikání a podnikových činností. Dále jim poskytuje vědomosti o organizaci práce na pracovišti a vede je k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonávané práce.

2.2.2   Poštovní provoz a přeprava

Obsahový okruh poskytuje přehled o struktuře služeb v poštovním provozu a přepravě. Žáci získávají znalosti aktuálního portfolia služeb nabízených poštovními a přepravními společnostmi. Učí se praktickému provádění základních poštovních operací.

Mimořádný význam pro přípravu žáků na kvalifikovaný a kvalitní výkon povolání má odborný výcvik, který plní funkci integrujícího předmětu, v němž si žáci prohlubují všeobecné a odborné vědomosti a rozumové dovednosti, které si osvojili v teoretickém vyučování a učí se je používat v praxi. Odborný výcvik je vykonáván ve vhodně vybavených zařízeních pod vedením kvalifikovaných a zkušených pracovníků.

2.3   Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě.

Tyto klíčové dovednosti tvoří:

Komunikativní dovednosti:

-          dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci,

-          zpracovávat písemný materiál,

-          číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou.

Personální a interpersonální dovednosti:

-          dovednost zdokonalovat vlastní učení a výkonnost,

-          dovednost využívat sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace,

-          dovednost pracovat s druhými lidmi,

-          přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních,

-          kladně přistupovat k hodnocení svých pracovních výkonů ze strany okolí.

Dovednosti řešit problémy a problémové situace:

-          identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci řešení.

Numerické aplikace:

-          dovednost používat různé aritmetické postupy důležité pro řešení praktických situací.

Dovednost využívat prostředků informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi:

-          dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat informačních zdrojů a získané informace uplatňovat v pracovním i mimopracovním životě.

2.4   Organizace výuky

Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium. Studium může být organizováno i jako večerní a dálkové, rovněž tříleté. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Škola zajišťuje teoretické i praktické vyučování.

2.5   Metodické přístupy

Metody a formy vzdělávací práce volí učitel se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními učiteli a učiteli odborného výcviku vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopnosti. Tomu odpovídají používané metodické přístupy ve výuce a využití osobního příkladu.

Pojetí výuky ve všech vyučovacích předmětech vychází z následujících tezí:

-          uplatňuje se vhodná motivace, která stimuluje žáky k zájmu o učivo,

-          ve výuce se dává přednost aktivizujícím metodám práce žáků, důraz je kladen na dovednosti, včetně intelektuálních dovedností a na ovlivňování žákovských postojů,

-          příklady pro konkretizaci a aktualizaci učiva jsou vybírány z hlediska životních zkušeností žáků tak, aby co nejvíce napomáhaly pochopení učiva,

-          ve všech vyučovacích předmětech se předpokládá důsledná zpětná vazba, čímž se rozumí neustálé sledování toho, zda jsou cíle naplňovány a do jaké míry.

Při výuce jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných předmětů by měl učitel věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky.

Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvhodnějších aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů. Zařazení žákovských projektů by mělo přispět k motivaci žáků - vzbuzení zájmu žáků o obor.

Žákovský projekt lze realizovat jako nepovinný vyučovací předmět nebo jej lze splnit v rámci projektového týdne, který si škola může zařadit v průběhu školního roku. Příklad žákovského projektu z hlediska přípravy učitele je zařazen na závěr tohoto vzdělávacího programu (učebních dokumentů). Žákovský projekt zařazený v tomto vzdělávacím programu není pro školy povinný, ale jedná se o námět (ukázku) jednoho projektu, na základě kterého si učitelé ve školách mohou zpracovat podklady pro realizaci konkrétních projektů v případě jejich zařazení do přípravy.

Škola respektuje metodický pokyn k zařazení učiva „Úvod do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol”. Dále škola respektuje metodický pokyn k zařazení učiva „Ochrana člověka za mimořádných událostí – dodatek k učebním dokumentům pro ZŠ, SŠ, speciální školy a VOŠ“, který vydalo MŠMT dne 4. března 2003, č. j.13586/03.

2.6   Vstupní předpoklady žáků

Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné ukončení základního vzdělávání. Uchazeči o studium musí vyhovovat též zdravotním požadavkům stanoveným pro tento obor vzdělání.

2.7   Zdravotní požadavky na uchazeče

Pro přijetí do vzdělávacího programu 37-51-H/001 Manipulant poštovního provozu a přepravy nejsou způsobilí uchazeči trpící zejména:

-          prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře, pokud práce zatěžující páteř nebo pohybový aparát nelze při praktické výuce a při budoucím výkonu povolání vyloučit,

-          prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce horních končetin,

-          prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny, pokud takovéto práce nelze při praktické výuce a při budoucím výkonu povolání vyloučit.

K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrující praktický lékař.

2.8   Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem) platných v době výuky. Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem teoretické výuky a odborného výcviku. Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizicích možných ohrožení života a zdraví, kterým jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto rizik.

Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutno se řídit nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ověření jejich znalostí musí být prokazatelné.

Nácvik a procvičování praktických činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 288/2003 Sb.) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se rozumí:

1.       Důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s technologickými a pracovními postupy.

2.       Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb.

3.       Používání osobních ochranných pracovních prostředků (nařízení vlády č. 495/2001 Sb.) a pomůcek podle vyhodnocených rizik souvisejících s pracovními činnostmi.

4.       Seznámení žáků s vybranými kapitolami zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

5.       Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované učitelem odborného výcviku, podle nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, vydaném podle § 58 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

6.       Vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků.