PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Obor vzdělání:

37-51-H/001 Manipulant poštovního provozu a přepravy

Dosažený stupeň vzdělání:

střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent vzdělávacího programu manipulant poštovního provozu a přepravy je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním.

Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané na základní škole. Klade důraz na vzdělání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akceptována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Odborné vzdělání umožňuje získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností, včetně ovládnutí metod práce, a příslušných pracovních prostředků. Na základě tohoto odborného vzdělání by měl být absolvent schopen vykonávat takové činnosti, při nichž je nutno samostatně uplatňovat získané vědomosti, dovednosti a návyky. Některé z těchto činností mohou vyžadovat i určitou míru osobní zodpovědnosti a samostatnosti. Od absolventa se často vyžaduje schopnost spolupráce s ostatními pracovníky a schopnost práce týmové.

Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělání.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka směřuje k tomu, aby po absolvování žák:

-          si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana, chápal principy demokratické společnosti a ve svém životě je uplatňoval,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-          pochopil význam vlastní aktivní účasti i účasti ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku,

-          pochopil základní principy humanity a demokracie, získal kladný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám a zasazoval se o trvale udržitelný vývoj životního prostředí,

-          chápal význam a nutnost celkového osobního rozvoje a profesní připravenosti, byl vybaven základními dovednostmi pro styk s lidmi,

-          byl schopen tvořivé činorodosti, spolupráce i zdravé soutěživosti, samostatnosti a odpovědnosti v jednání i pracovní činnosti,

-          pozitivně přijímal získané vzdělání, uvědomoval si stále vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností,

-          byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, uvědomoval si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí, rozhodoval se a jednal ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje,

-          se snažil v ústním i písemném jazykovém projevu dodržovat jazykové normy, aby se výstižně a logicky správně vyjadřoval,

-          v cizím jazyce rozuměl jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života a dokázal v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků reagovat na běžné životní situace,

-          dovedl získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu a v jednoduchých větách dovedl hovořit o známé tematice, aby ovládal nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru,

-          si vytvořil pozitivní vztah k umění a kultuře, vypěstoval si návyk číst literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledoval sdělovací prostředky a navštěvoval kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy),

-          rozuměl základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, uměl vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích,

-          byl schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, chápal základní ekologické zákonitosti, dovedl uplatňovat poznatky z ekologické oblasti pozitivním způsobem ve vlastním oboru,

-          projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

-          znal dopady nezdravého a neodpovědného způsobu života, zvláště co se týká návykových látek a jiných negativních návyků, vážil si zdraví a snažil se své zdraví a tělesnou zdatnost upevňovat, aby smysluplně využíval volný čas,

-          byl seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědného sexuálního chování,

-          dovedl ve své profesní oblasti identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je,

-          dovedl pracovat s osobním počítačem, uměl využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě,

-          měl vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů a orientoval se i v základních ekonomických otázkách této problematiky,

-          na uživatelské úrovni dovedl pracovat s osobním počítačem a dalšími informačními a komunikačními prostředky, byl schopen tyto prostředky využívat k práci s informacemi.

 

1.3   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Po ukončení přípravy ve vzdělávacím programu manipulant poštovního provozu a přepravy a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky žák:

-          ovládá odbornou terminologii typickou        pro poštovní provoz, přepravu a logistiku,

-          je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,

-          umí se orientovat v dopravní a přepravní síti ČR a světa,

-          ovládá administrativu a organizaci poštovního provozu a přepravy a logistiky, včetně jejího vedení pomocí výpočetní techniky,

-          umí vyřizovat reklamace podle reklamačních řádů a pokynů, ovládá základní pracovní postupy v přijímací, dodací a přepravní službě a v ostatních službách daného odvětví,

-          zná a dodržuje normy upravující poštovní a služební tajemství,

-          umí obsluhovat mechanizační prostředky používané při manipulaci s poštovními zásilkami,

-          umí vést doklady používané v poštovním provozu, v přepravě a v logistice,

-          umí samostatně rozhodovat o pracovním postupu,

-          ovládá opravu služebních pomůcek,

-          umí pracovat s reprografickou, telekomunikační a další kancelářskou technikou,

-          má osvojeny základní pracovní návyky a osobní vlastnosti potřebné pro praktické činnosti poštovního provozu, přepravy a logistiky,

-          umí pracovat se specifickým aplikačním programovým vybavením používaným v poštovnictví a přepravě.

2         Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi vzdělávacího programu manipulant poštovního provozu a přepravy se uplatní zejména na poštách. Příkladem pracovních pozic jsou např. pracovník poštovní přepážky, pracovník poštovní přepravy, pracovník vnitřní poštovní služby, poštovní doručovatel. Absolventi mohou nalézt uplatnění i v podnicích přepravních služeb (služby kurýrní, expresní a distribuce zboží).

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia, navazujícího na předešlou přípravu.