MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 185 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.,
dne 29. dubna 2005, čj. 18 430/05-23, s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN  

 

 

učebního oboru

37-51-H/001 Manipulant poštovního provozu a přepravy

 

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné

 

a) základní

93

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Zeměpis

4

Matematika

6

Základy přírodních věd

3

Tělesná výchova

6

Informační a komunikační technologie

4

Psychologie

2

Písemná a elektronická komunikace

2

Poštovní provoz a přeprava

7

Ekonomika

3

Odborný výcvik

41

 

 

b) výběrové a volitelné

3-6

 

 

Celkem hodin týdně

96-99

B. Nepovinné

 

Poznámky

1.       Obecný učební plán je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si dopracuje tento učební plán, nebo může využít doporučený učební plán. Při dopracování učebních plánů dodržuje zásady uvedené v poznámkách, které jsou součástí těchto učebních dokumentů.

2.       Učební plán dopracovaný ve škole, dopracované učební osnovy povinných vyučovacích předmětů, které jsou součástí učebních dokumentů (případně učební osnovy výběrových, volitelných a nepovinných vyučovacích předmětů zpracované ve škole), vše schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí povinné dokumentace školy. Dopracováním obecného učebního plánu se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů do všech ročníků a koordinace mezipředmětových vztahů na počátku l. ročníku pro všechny tři ročníky najednou a závazně. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je v učebních dokumentech uveden rámcově bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle učebního plánu, který si škola dopracovala z obecného učebního plánu nebo podle doporučeného učebního plánu.

3.       Struktura výběrových, volitelných a nepovinných vyučovacích předmětů a jejich zařazení do učebního plánu na základě požadavků zaměstnavatelů, zájmu žáků, stavu trhu práce, potřeb regionu apod. je v plné kompetenci ředitele školy, který zároveň tyto učební osnovy schvaluje. Vyučovací hodiny pro výběrové a volitelné předměty lze využít k posílení hodinové dotace základních předmětů.

4.       Při dopracování obecného učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, informační a komunikační technologie a odborný výcvik do všech ročníků. Při dopracování obecného učebního plánu musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl zachován podíl všeobecného vzdělání stanovený Standardem středoškolského odborného vzdělávání, tj. aby podíl všeobecného vzdělávání byl minimálně 30 % za celé období přípravy.

5.       Při dopracování učebního plánu (rozvržení vyučovacích předmětů do třech ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících vyšší než 33 vyučovacích hodin.

6.       Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro střední odborná učiliště. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - čj. 25 625/99-22 z 19. 7. 1999, cizí jazyk - čj.25 446/2002-22 z 28. 8. 2002, občanská nauka - čj. 18 396/2002-23 z 29. 4. 2002, matematika - čj. 21306/2000-22 z 14. 7. 2000, ekonomika - čj. 22 065/99-23 z 1. 6. 1999, informační a komunikační technologie 22 306/2004-23 z 1. 7. 2004, základy přírodních věd – čj. 23855/2002-23 ze dne 25.7.2002, tělesná výchova čj. 19 891/96-50 ze dne 23. 5. 1996. V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny nově schválenými učebními osnovami všeobecně vzdělávacích předmětů.

7.       Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny. V případě, že v rámci jednoho týdne probíhá teoretické vyučování i odborný výcvik, je rozsah tělesné výchovy v tomto týdnu 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do týdenního počtu vyučovacích hodin (nejsou považovány za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin). V rámci odborného výcviku je možné zařadit kompenzační cvičení - žáci musí být systematicky poučováni o důležitosti a možnostech kompenzace jednostranného pracovního zatížení tělesnými cvičeními a rekreačním sportem.

8.       Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který postupuje v souladu s předpisy vydanými MŠMT.

9.       V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku je každý učitel povinen se průběžně zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí a aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.

10.   K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací, mohou učitelé provést v učebních osnovách úpravy a obměnu učiva, které však nesmí směřovat proti požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání.

11.   Při organizování sportovně-turistického kurzu a lyžařského výcviku postupuje škola podle platných metodických pokynů MŠMT.

12.   Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

13.   Délka školního roku je v 1. až 3, ročníku 40 týdnů. Rozpis učiva jednotlivých předmětů je proveden v 1. až 3. ročníku na 33 týdny. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

 

 

doporučený Učební plán

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

33

31

29

93

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

2

-

3

Zeměpis

2

1

1

4

Matematika

2

2

2

6

Základy přírodních věd

2

1

-

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Informační a komunikační technologie

2

1

1

4

Psychologie

-

1

1

2

Písemná a elektronická komunikace

2

-

-

2

Poštovní provoz a přeprava

3

2

2

7

Ekonomika

1

1

1

3

Odborný výcvik

12

14

15

41

b) výběrové a volitelné

-

2

4

6

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

33

33

33

99

B. Nepovinné

 

 

 

 

Poznámky:

1.       Tento učební plán je zpracován v souladu s poznámkami k obecnému učebnímu plánu. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené na stranách 12–14.

2.       Tabulka „Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku“ uvedená k obecně zpracovanému učebnímu plánu, je platná i pro tento učební plán.

 

 

obecný UČEBNÍ PLÁN 

 

Večerní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné

 

a) základní

40

Český jazyk a literatura

4

Cizí jazyk

4

Občanská nauka

2

Zeměpis

2

Matematika

4

Základy přírodních věd

1

Informační a komunikační technologie

3

Psychologie

1

Písemná a elektronická komunikace

1

Poštovní provoz a přeprava

5

Ekonomika

3

Odborný výcvik

10

 

 

b) výběrové a volitelné

2-5

 

 

Celkem hodin týdně

42-45

B. Nepovinné

 

Poznámky:

1.       Obecný učební plán večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období přípravy učebního oboru a je pro školy závazný.

2.       Škola dopracuje obecný učební plán pro večerní studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium.

3.       Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si učitel přizpůsobí. Upravený tematický plán a dopracované učební osnovy do podmínek večerního studia schvaluje ředitel školy.

4.       Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní, např. jeden vyučovací den – 4 hodiny. Tyto vyučovací hodiny jsou určeny souborným pracím a doplňujícím instruktážím. Souborné práce jsou zaměřené na doplnění, rozvoj a upevnění profilových dovedností.

5.       Pro večerní studium dále platí všechny poznámky uvedené v učebním plánu denního studia, viz strana 12–14 mimo poznámek č. 5, 11 a 13.

 

 

obecný UČEBNÍ PLÁN 

 

Dálkové studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet konzultačních hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné

 

a) základní

550

Český jazyk a literatura

60

Cizí jazyk

60

Občanská nauka

20

Zeměpis

40

Matematika

60

Základy přírodních věd

10

Informační a komunikační technologie

60

Psychologie

20

Písemná a elektronická komunikace

20

Poštovní provoz a přeprava

60

Ekonomika

50

Odborný výcvik

90

 

 

b) výběrové a volitelné

50

 

 

Celkem hodin týdně

600

B. Nepovinné

 

Poznámky:

1.       Obecný učební plán dálkového studia stanovuje počet konzultačních hodin na celé období přípravy učebního oboru a je pro školy závazný.

2.       Škola dopracuje obecný učební plán pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je v každém ročníku 200 konzultačních hodin, celkem 600 hodin za celé studium.

3.       V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si učitel přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy.

4.       Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.       Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní, např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů. Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborových prací a instruktáží.

6.       V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

7.       Pro dálkové studium dále platí všechny poznámky uvedené v učebním plánu denního studia, viz strana 12–14, mimo poznámek č. 5, 11 a 13.