CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

1. Základní údaje

Délka přípravy: 3 roky

Učební obor je určen pro" hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání: střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání

2. Stručný popis oboru

Učební obor připravuje žáky pro práce v železničním provozu ČR a podnikové dopravě. Vzhledem k rozmanitosti pracovních činností, které zahrnuje dělnické povolání železničář, probíhá ve třetím ročníku specifická příprava žáků pro výkon pracovních činností v osobní přepravě (např. obsluha vlaků, skladník zavazadel a spěšnin, informátor), pro výkon pracovních činností v nákladní přepravě (např. tranzitér, skladník vozových zásilek) a pro výkon ostatních pracovních činností v dopravě (např. signalista, výhybkář).

3. Zdravotní požadavky na uchazeče

K přijetí do učebního oboru železničář, železničářka, přicházejí v úvahu chlapci a dívky, jejichž současný zdravotní stav i zdravotní stav z hlediska dalšího vývoje odpovídá Předpisu českých drah "Řád o zdravotní a odborné způsobilosti " v platném znění. Zdravotní způsobilost uchazečů s konečnou platností posuzují lékaři železničního zdravotnictví.

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, to je specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí :

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4. vykonávání stanoveného dozoru.

D o z o r vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa, je povinna je soustavně kontrolovat.

S t á l ý d o z o r předpokládá trvalou přítomnost osoby, pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

P ř í m ý d o z o r vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

6. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.