Profil absolventaAbsolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana. Je veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras.

Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi.

Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

V ústním i písemném jazykovém projevu se snaží dodržovat jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřovat, v oficiálních projevech pak používat spisovného jazyka. V cizím jazyce rozumí jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru.

Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy...). Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem.

Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích.

Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.

Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o využívání volného času.

Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě.

Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

Po ukončení přípravy v učebním oboru železničář a po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek absolvent umí vykonávat práce a činnosti v železniční dopravě a přepravě spojené zejména se sestavou a doprovodem vlaků, zabezpečováním jízd a posunem dílů, jakož i přepravou cestujících, zboží, spěšnin a zavazadel, umí se orientovat v základních úkolech a v poslání jednotlivých odvětví železniční dopravy, výkonných jednotek a v začlenění svého pracoviště do vyšších organizačních struktur.

Je seznámen s předpisem pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy, předpisem pro organizování drážní dopravy a předpisem pro zjednodušené řízení drážní dopravy a předpisy o brzdách, vytápění a osvětlování železničních vlaků, předpisy o sdělovacích a zabezpečovacích zařízeních, předpisy o zvláštních přepravách a služebních zásilkách, předpisy o vnitrostátní a mezinárodní přepravě kusových a vozových zásilek, zná hlavní zásady pro naložení a zajištění nákladů, ovládá železniční zeměpis, dovede se orientovat v poslání a činnosti ostatních služebních odvětví v železniční dopravě.

Zná druhy a použití kolejových vozidel, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, trakční zařízení, hlavní části železniční tratě, rozezná vhodné druhy a použití mechanizačních prostředků pro nakládku a vykládku železničních vozů.

Dovede používat grafikon vlakové dopravy a jeho pomůcky, číst jednoduchá schémata používaná v železniční dopravě a přepravě, dovede používat jízdní řády a vyhledávat spoje, sepisovat jízdenky a provádět kontrolu jízdních dokladů cestujících ve vnitrostátní a mezinárodní osobní přepravě, dovede provádět výpočty spojené se stanovením jízdného a dovozného při přepravě cestujících, zavazadel a spěšnin ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě.

Umí zpracovat průvodní doklady pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu kusových a vozových zásilek, provádět výpočty přepravného, zjišťovat a přezkušovat hmotnosti zásilek, umí provádět výběr vozů pro nakládku, zajišťovat nakládku, vykládku, překládku a odbavení zásilky, vést evidenci vozové zásilky, hospodařit s železničními vozy cizích železničních správ externích dopravců, používat tiskopisů a dokladů zavedených v osobní i nákladní přepravě,likvidovat škody,ztráty a poškození při přepravě zásilek, svěšovat a rozvěšovat vozy a provádět posun.

Dovede obsluhovat osvětlovací a vytápěcí zařízení železničních vozů, obsluhovat a ošetřovat zabezpečovací a sdělovací zařízení a stavět vlakové cesty, obsluhovat výhybky a brzdy kolejových vozidel, umí používat návěstní prostředky a zařízení, obsluhovat jednoduché a střední mechanismy pro nakládku a vykládku zásilek.

Ve styku s cestujícími umí uplatňovat získané jazykové znalosti, dodržovat zásady správného společenského vystupování, dovede se orientovat v základních vztazích železniční dopravy k životnímu prostředí a zásadám jeho ochrany před možnými negativními vlivy. (Dovede své pracovní činnosti v rámci splnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení). Je si vědom nutnosti dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, dodržovat předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.