MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 9.2.1998 č.j. 12 691/98-23 s platností od 1.září 1998 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

37-52-H/001 ŽELEZNIČÁŘ, ŽELEZNIČÁŘKA


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
A. Povinné
a) Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Demokratická a humanitní výchova 1 1 - 2
Matematika 2 1 2 5
Fyzika 1 1 1 3
Základy ekologie 1 - - 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
b) Odborné předměty
Práce s počítačem - 2 2 4
Dopravní zeměpis 1 1 - 2
Ekonomika - 1 1 2
Železniční provoz 1 - - 1
Doprava 1 1 1 3
Sdělovací a zabezpečovací technika - 1 2 3
Osobní přeprava 2 1 2 5
Nákladní přeprava 2 1 1 4
Odborný výcvik 14 16 16 46
Celkem maximálně 32 33 33 98
B. Nepovinné předměty


Poznámky:

l. V předmětu cizí jazyk pokračují žáci zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učili na základní škole.

2. Učivo je ve všech předmětech, včetně odborného výcviku, rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající čas se využívá na opakování učiva a jeho prohloubení.

3. Ve druhém ročníku bude v týdnu teoretické výuky 34 vyučovacích hodin a v týdnu odborného výcviku 32 vyučovacích hodin. Ve třetím ročníku bude v týdnu teoretické výuky 34 vyučovacích hodin a v týdnu odborného výcviku 32 vyučovacích hodin. Hloubku učiva jednotlivých vyučovacích předmětů určí přesně předmětové komise podle schopností žáků, podle podmínek školy, požadavků regionu a aktuální situace v odvětví.

4. V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit dvě hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu vyučovacích hodin /lze překročit maximum, uvedené v učebním plánu/.

5. Žákům lze nabídnout nepovinné vyučovací předměty /např. účetnictví, cvičení z výpočetní techniky, apod./, které souvisejí s předpokládaným uplatněním absolventů nebo jsou v souladu s jejich zájmy. Učební osnovy navrhnou či převezmou vyučující z jiného oboru.

6. Učební plán je možné v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše lO% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový počet hodin stanovený učebním plánem. Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do 30% celkové hodinové dotace v ročníku, k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek tržní ekonomiky a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám organizací včetně podnikatelů. Meziročníkové přesuny učiva zvláště odborného výcviku, je možné provádět pouze v případě, že nepůjde o činnosti zakázané mladistvým do l6 let i po dobu přípravy na SOU.

7. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.