PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:

39-41-L Technický interdisciplinární

Studijní obor:

39-41-L/001 Autotronik

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1.       Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Po skončení přípravy ve studijním oboru autotronik a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent schopen provádět údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel. Součástí vzdělávacího programu je i příprava k získání řidičského oprávnění pro skupinu C.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-          ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti,

-          komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování,

-          uvědomoval si svou identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň plnil své morální a zákonné povinnosti,

-          poznal jiné kultury a nacházel ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování,

-          toleroval lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury a ctil jejich práva,

-          rozuměl fungování demokracie a byl schopen aktivního občanského života,

-          využíval svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru, k hlubšímu porozumění své současnosti i při politickém a filozoficko-etickém rozhodování, hodnocení a jednání,

-          vyjadřoval se v mateřském jazyce věcně jasně, srozumitelně a jazykově správně,

-          dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupoval k nim kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení validity informačních zdrojů,

-          samostatně pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využíval při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě,

-          používal cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace ve společenském i pracovním životě, pro poznávání kulturního bohatství jiných národů i pro vzájemné porozumění a pochopení,

-          dokázal cizí jazyk, který studoval, používat pro potřeby svého povolání,

-          uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek početních operací, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, využíval geometrickou představivost,

-          měl vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání a to jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeb aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů,

-          rozuměl vztahu člověka a přírody, jednal ekologicky,

-          chápal význam umění pro člověka a dovedl si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost,

-          usiloval o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti,

-          uměl chránit zdraví a věděl, jak si má počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech.

 

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáků ve studijním oboru autotronik vede k tomu, že po úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolvent:

-          ovládá odbornou terminologii typickou pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel,

-          je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešeni praktických úkolů,

-          uvědomuje si odpovědnost za výsledky své práce,

-          dodržuje technologickou a pracovní kázeň,

-          samostatně se rozhoduje s vyšším stupněm odpovědnosti,

-          má základní znalosti z výpočetní techniky, ovládá přípravu vstupních dat, orientuje se ve výstupních údajích a zná možnosti uplatnění výpočetní techniky v autoopravárenství,

-          rozumí základním pojmům a vztahům v oblasti ekonomiky a informačních soustav, v oblasti metod plánování a ekonomiky práce,

-          má všeobecné znalosti v oblasti normalizace a standardizace,

-          pracuje s normami a odbornou literaturou,

-          orientuje se ve strojírenské i elektrotechnické výkresové dokumentaci, umí číst tyto výkresy, zvládá zhotovení technických výkresů včetně kótování, označování úchylek rozměrů, tvaru a vzájemné polohy ploch,

-          využívá výkresy a schémata pro demontáž, montáž a diagnostiku,

-          zná základní druhy technických materiálů a jejich použití, mechanické a technologické vlastnosti, způsoby jejich tepelného zpracování, povrchových úprav a metody kontroly jakosti,

-          zná podstatu strojních součástí, částí, mechanizmů a strojů používaných při údržbě, diagnostice a opravách motorových vozidel,

-          ovládá ruční zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním, volby pracovního postupu a pracovních prostředků,

-          zná základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikací v motorových vozidlech a umí s využitím diagnostických přístrojů vyhledávat závady,

-          chápe podstatu základních měřících technik a metod, je schopen měřením a kontrolou ověřovat základní funkce elektrických a elektronických zařízení motorových vozidel,

-          uplatňuje nejdůležitější zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, především ochranu před účinky elektrického proudu, a umí poskytnout první pomoc při úrazech elektrickým proudem,

-          zná činnost základních automatizačních obvodů, bloků a přístrojů, jejich použití v motorových vozidlech a autoopravárenství,

-          zná význam, funkci a způsoby použití přípravků, měřidel, měřicích a regulačních zařízení diagnostických přístrojů a ovládá jejich obsluhu při využívání k opravárenské praxi,

-          umí řídit motorové vozidlo skupiny C,

-          zná zásady skladování a používání ropných produktů a jejich ekologické likvidování,

-          je seznámen se základními protipožárními opatřeními a předpisy, umí používat hasební prostředky;

-          je schopen se přizpůsobit měnícím se podmínkách na trhu práce.

Vhodnou volbou poměru výuky diagnostiky a opravárenství je možné profilovat vědomosti a dovednosti žáků na základě požadavku zaměstnavatelů daného regionu popřípadě zájmu žáků.

 

1.4   Klíčové dovednosti

Z profesního hlediska je pro absolventy velmi důležitá dovednost řešit problémy a problémové situace spojené s provozem, diagnostikováním a prováděním oprav motorových vozidel. Při přejímání či sdělování pracovních úkolů, popřípadě při jednání se zákazníky je absolvent schopen komunikovat na patřičné odborné úrovni.

Absolvent umí řešit praktické problémy a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese a využívat matematické a přírodovědecké poznatky:

-          rozumí termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu,

-          umí systematicky třídit číselné údaje a hodnotit jejich význam pro osobní život i povolání,

-          umí přesně a efektivně vést číselné záznamy využitelné v osobním životě i v povolání,

-          provádí správně dílčí operace používané v rámci různých metod aplikovaných při řešení

jednotlivých složek situace,

-          umí z dílčích výsledků sestavit o dané situaci ucelený přehled za určitým praktickým účelem,

-          rozumí grafickému znázornění reálné situace a umí je využívat v praxi.

Absolvent z osobního a profesního hlediska dovede pomocí vhodných metod a prostředků řešit problémy a problémové situace:

-          umí hodnotit význam rozmanitých informací, informace vytřídit a shromáždit takové, které jsou pro vyjasnění charakteru problému nejdůležitější,

-          určuje nejzávažnější rysy problému, zvažuje různé možnosti řešení, jejich klady i zápory, stanoví kritéria pro volbu konečného optimálního řešení,

-          určí vhodné postupy pro realizaci zvoleného řešení a dodržuje je.

Absolvent se dovede vyjadřovat ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou:

-          hodnotí nejzávažnější klady a nedostatky vlastního projevu a navrhuje možnosti jeho zlepšení,

-          v písemném projevu dokáže zpracovávat přesně a čitelně běžné písemné materiály komplexnějšího charakteru (např. potřebné pro opravárenskou činnost),

-          zná a přesně dodržuje běžná pravopisná pravidla a normy,

-          zpracovává materiály v zadané a doporučené úpravě, zvládá jejich úpravu vzhledem k využití širším okruhem uživatelů,

-          umí vybírat a efektivně používat objasňující písemné zdroje (slovníky, příručky, katalogy, dílenské příručky apod.).

Předpokladem dalšího zkvalitňování osobního i pracovního života jsou personální a interpersonální dovednosti a schopnost získávat a zpracovávat informace a následně je využívat. Absolvent dovede využívat sebepoznávání a sebekontrolu pro stanovení a realizaci přiměřených cílů vlastního osobního a pracovního rozvoje. Dovede zdokonalovat osobní pracovní výkon, dodržuje zdravý životní styl, dovede spolupracovat s ostatními osobami na dosažení kolektivních cílů, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci a práci ostatních.

-          určuje převážně samostatně závažné nedostatky i kvality v osobním životě a pracovních výkonech,

-          přistupuje převážně kladně k hodnocení své osoby a srovnává toto hodnocení s vlastními

zjištěními o svých nedostatcích, obojího využívá k nápravě své činnosti,

-          zaměřuje vlastní činnost na splnění osobní odpovědnosti a dosažení konkrétního cíle,

-          předkládá přiměřené návrhy na rozdělení dílčích odpovědností ostatním a posuzuje společně s ostatními, zda jsou schopni zadané úkoly zvládnout,

-          přivyká samostatné práci i týmové spolupráci a přivyká si vést jednodušší činnosti menšího kolektivu, nést odpovědnost i za práci druhých.

Absolvent dovede pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě:

-          je seznámen s osobním počítačem, jeho základním částmi a způsoby obsluhy,

-          umí pracovat s běžným uživatelským software a aplikačními programy využívanými v jeho profesi,

-          zná obsluhu periferních zařízení potřebných k činnosti používaných programů,

-          umí získávat informace z otevřených zdrojů (zejména z internetu) a volit odpovídající informační zdroje za účelem vyhledávání informace určitého charakteru,

-          umí získané využívat při výkonu svého povolání i v mimopracovním životě,

-          umí zaznamenávat informace různého druhu a charakteru vhodným způsobem, který mu usnadní jejich využití,

-          umí z informací pracovního charakteru vybírat informace adekvátní vzhledem k situaci, ve které budou využity, a posoudit, jak mohou ovlivnit jeho vlastní práci a pracovní výkon jeho spolupracovníků;

-          umí předkládat informace pracovního charakteru vhodným způsobem s ohledem na jejich

následující uživatele,

-          umí chránit informace proti zneužití, znehodnocení či manipulacím, vyžaduje-li to jejich charakter, popř. zákonná ustanovení,

-          umí používat běžné zařízení informační technologie v souladu s požadavky kladenými na bezpečnost hygienu a ochranu zdraví při práci.

2.       Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru 39-41-L/001 Autotronik je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) je připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, přijímacího technika, vedoucího autoservisu, vedoucího opraven apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství.

Absolvent získal široký odborný profil, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů, je schopen samostatné práce i práce v týmu.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů.

Absolvent tohoto studia může dalším studiem dosáhnout i vysokoškolského vzdělání.

3.       Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách (včetně vojenských) za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.