MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 20. února 2004, čj. 32 806/03-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

39-41-L/001 Autotronik

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
 
 
A. Povinné

 

 
a) základní

 

 

Český jazyk a literatura

10

 

Cizí jazyk

12

 

Občanská nauka

3

 

Dějepis

2

 

Matematika

10

 

Fyzika (8)

3

 

Chemie

2

 

Základy ekologie

1

 

Práce s počítačem

4

 

Tělesná výchova

8

 

Ekonomika

3

 

Technická dokumentace

4

 

Strojírenská technologie

2

 

Strojnictví

2

 

Technická mechanika

2

 

Elektrotechnika

2

 

Motorová vozidla

6

 

Elektrické příslušenství

3

 

Elektronika

3

 

Řízení motorových vozidel(20)

2

 

Technologie (11)

6

 

Odborný výcvik (11)

35

 
b) výběrové

0-7

 

 

 

 
Celkem hodin týdně

max 132

 

B) Nepovinné

 

 

Příklady výběrových předmětů: základy automatizace, stroje a zařízení, technické měření, laboratorní měření, psychologie, elektrická měření aj.

Příklady nepovinných vyučovacích předmětů: estetická výchova, konverzace v cizím jazyku, další živý jazyk, konverzace v dalším živém jazyku, multikulturní soužití, základy rodinné výchovy, člověk a prostředí, psychologie práce, cvičení z matematiky, cvičení z fyziky, sportovní hry, výpočetní technika, technika administrativy aj.

 

Poznámky:

1.        Učební plán umožňuje školám využitím výběrových předmětů dosáhnout pružnější profilaci studia podle podmínek školy, potřeb regionu, zájmu a schopností žáků. Vedení školy vypracuje závazný učební plán podle obecných pedagogických zásad, s přihlédnutím k žádoucím mezipředmětovým vazbám a s respektováním dále uvedených poznámek, nebo využije doporučený učební plán, který je uveden dále. Konkretizovaný učební plán schválí ředitel školy; po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

2.        Celkový počet všech vyučovacích hodin povinných, všeobecně vzdělávacích, odborných a výběrových předmětů nesmí přesáhnout 132 hodin za čtyři roky studia. Celková týdenní hodinová dotace předmětů je minimálně 28 a maximálně 33 vyučovacích hodin v každém ročníku.

3.        Hodinová dotace předmětů povinných základních (všeobecných a odborných), představuje základ vzdělání studijního oboru autotronik, který je pro všechny školy závazný.

4.        Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Ve 4. ročníku je učivo rozvrženo do 30 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

5.        Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle nejnovějších platných učebních osnov pro SOŠ.

6.        Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika a tělesná výchova budou rovnoměrně zastoupeny ve všech ročnících. Podle místních podmínek lze do učebního plánu zařadit třetí hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

7.        Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák ve studiu cizího jazyka, kterému se učil na škole s povinnou školní docházku. Při hodinové dotaci 12 hodin a více se vychází z platných učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro studijní obory SOŠ. Studium dalšího cizího jazyka lze zařadit jako výběrový předmět. Druhý cizí jazyk se doporučuje zařadit v minimálním rozsahu 6 hodin celkem, s vyšší hodinovou dotací v ročníku, ve kterém studium začíná.

8.        V předmětu fyzika škola upraví uspořádání tematických celků tak, aby byla zajištěna vzájemná návaznost s odbornými předměty.

9.        Konkretizovaný učební plány může škola v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný vyučovací předmět ani celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

10.    Učební osnovy odborných vyučovacích předmětů jsou součástí učebních dokumentů. Škola může obměnit až 30 % obsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky a k lepšímu přizpůsobení učiva specifikám organizací včetně podnikatelů, při zachování hodinové dotace těchto předmětů uvedené v učebním plánu. Takto upravené osnovy schvaluje ředitel školy.

11.    Náplň učebních osnov vyučovacích předmětů technologie a odborný výcvik se ve 3. a 4. ročníku může obsahově diferencovat podle požadavků zainteresovaných stran.

12.    Mezipředmětové přesuny učiva a meziročníkové přesuny hodin v rámci předmětu může škola realizovat pro zlepšení mezipředmětových vztahů pouze v případě, že nepůjde o činnosti zakázané mladistvým do 16 let a odporující předpisům BOZP.

13.    Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Ředitel školy je stanoví podle platných předpisů MŠMT. Při cvičení se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. Třídu lze při výuce dělit na skupiny i tehdy, nejde-li o cvičení, pokud to dovolují finanční, personální i prostorové podmínky školy.

14.    Výběrové vyučovací předměty (mohou být koncipovány jako skupina tvořící určitou profilaci) a jejich obsah se zařadí s ohledem na záměr přípravy žáků podle regionální potřeby a předpokládaného uplatnění absolventů, dále s ohledem na zájmy žáků, jejich rodičů i budoucích zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce. Výběrovými vyučovacími předměty mohou být jak vyučovací předměty všeobecně vzdělávací, tak odborné. Učební osnovy výběrových vyučovacích předmětů vypracuje škola a po schválení ředitelem školy se stávají součástí povinné dokumentace.

15.    Hodinové dotace pro výběrové vyučovací předměty lze rovněž využít částečně, nebo zcela k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu a odborného výcviku.

16.    Škola užívá kód a název oboru 39-41-L/001 Autotronik, je-li příprava absolventa výrazně profilována, může se odděleně od tohoto názvu slovy uvádět příslušné zaměření (např. 39-41-L/001 Autotronik-osobní automobily, 39-41-L/001 Autotronik- užitkové automobily, 39-41-L/001 Autotronik-motocykly).

17.    Nepovinné vyučovací předměty a jejich obsah vypracuje škola, může využít i osnovy z jiných vzdělávacích programů. Návrh těchto osnov schvaluje ředitel školy. Při návrhu nepovinných předmětů se vychází ze zájmu žáků, rodičů, možností školy apod.

18.    Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce, popř. do tří, jsou-li některými z nich sportovní hry.

19.    Teoretické vyučování a odborný výcvik se organizují podle Vyhlášky MŠMT č.354/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

20.    Řízení motorových vozidel je předmět, který se realizuje podle pravidel výuky a výcviku v autoškole. Učební osnova předmětu je dána platným „Obsahem a rozsahem výuky a praktického výcviku k získání řidičského oprávnění“ pro skupinu C (zákony č. 247/2000 Sb., č. 478/2001 Sb., vyhláška č. 167/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

21.    Maturitní zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.

22.    Škola zařadí v prvním až třetím ročníku lyžařský výcvik popřípadě sportovně turistický kurs v trvání nejvýše dvou týdnů. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů.

23.    Do výuky bude zařazena problematika ochrany člověka za mimořádných událostí včetně zásad první pomoci, doporučuje se samostatný kurz, nejlépe ve 3. ročníku.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:

1.      Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.      Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

3.      Podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.

Zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj elektroniky, automatizace a mechanizace, zavádění nových materiálů apod., a to zejména se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického rozvoje ve strojírenství a v automobilovém průmyslu.

 

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
Celkem
1.
2.
3.
4.
A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

2

2

3

10

Fyzika (8)

2

1

-

-

3

Chemie

2

-

-

-

2

Základy ekologie

1

-

-

-

1

Práce s počítačem

1

1

1

1

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

-

3

3

Technická dokumentace

2

2

-

-

4

Strojírenská technologie

2

-

-

-

2

Strojnictví

2

-

-

-

2

Technická mechanika

2

-

-

-

2

Elektrotechnika

-

2

1

-

3

Motorová vozidla

-

3

3

2

8

Elektrické příslušenství

-

2

1

-

3

Elektronika

-

-

2

1

3

Řízení motorových vozidel(20)

 

 

2

 

2

Technologie (11)

-

1,5

2,5

2

6

Odborný výcvik (11)

6

10,5

10,5

10,5

37,5

b) výběrové

-

-

-

1,5

1,5

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

max. 33

max. 33

max. 33

max. 33

max.132

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

(x) Index odkazuje na poznámky za učebním plánem denního studia.