CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

a) Název vzdělávacího programu studijního oboru 

Kmenový obor:   3941L   Technický interdisciplinární

Studijní obor:       39-41-L/502  Strojírenská  a  elektrotechnická  zařízení

 

b) Vstupní předpoklady:            - úspěšné ukončení strojírenského nebo elektrotechnického

            učebního oboru

                                                         -  splnění požadavků stanovených ředitelem školy

                                                         -  zdravotní způsobilost potvrzená lékařem           

 

c) Délka vzdělávacího programu a formy studia

 

Denní forma studia:                2 roky

Večerní forma studia:             3 roky

Dálková forma studia:            3 roky 

 

d)  Pojetí a organizace vzdělávacího programu

            Tento studijní obor je obor technický interdisciplinární. Je koncipován tak, aby absolventi získali potřebné vědomosti, dovednosti, návyky a postoje v  oblastech strojírenství a elektrotechnika. To jim umožní rychlejší a snadnější pracovní adaptabilitu, popř. rekvalifikaci v obou výše uvedených  technických oblastech. Jejich šance uspět na trhu práce je vyšší než u absolventů monotypně zaměřených studijních oborů.

            Absolventi získávají poměrně rozsáhlé, hluboké a široce upotřebitelné  znalosti z oblasti strojírenství i z oblasti elektrotechnika. Jde o středoškolsky vzdělané strojaře, s netradičně rozsáhlými a hlubokými znalostmi elektrotechnickými, resp. o středoškolsky vzdělané elektrotechniky, s netradičně rozsáhlými a hlubokými znalostmi strojírenskými.

 

e) Charakteristika obsahových složek

            Obsah vzdělání v tomto studijním oboru je tvořen složkou všeobecného vzdělání a složkou odborného vzdělání.

 

            Složka všeobecného vzdělání  zahrnuje všechny oblasti všeobecného vzdělání, stanovené  standardem středoškolského odborného vzdělávání:

-         jazykové vzdělávání (český jazyk, cizí jazyk) rozvíjí komunikativní kompetence žáků a učí je používat jazyka jako prostředku k dorozumívání, myšlení a výměně informací. Podílí se na rozvoji sociální kompetence žáků. Obsah učiva cizího jazyka tvoří řečové dovednosti, jazykové prostředky, komunikační situace a funkce jazyka, s prostupujícími reáliemi

-         společenskovědní a estetickovýchovné vzdělávání (občanská nauka, dějepis, literatura) připravuje žáky na soukromý a občanský život.Učí je rozumět společenskému vývoji, principům fungování  demokracie a využívání kultury  pro obohacování jejich osobnosti. Učivo má výraznou antropocentrickou orientaci a přispívá ke všeobecnému kulturnímu rozhledu. Cíle kognitivní a formativní se realizují ve vyváženém poměru

-         matematické vzdělávání (matematika) vede žáky k pochopení kvantitativních vztahů v přírodě i společnosti a vybavuje je poznatky užitečnými v každodenním životě i pro chápání technických a ekonomických jevů. Podílí se na rozvoji samostatného logického myšlení a poskytuje žákům ucelený systém poznatků využitelných ve studovaném oboru

-         přírodovědné vzdělávání (fyzika) umožňuje žákům proniknout do dějů probíhajících v  přírodě, na Zemi i ve vesmíru. Žáci získávají informace významné pro pochopení moderních oblastí vědění, které využívají i v odborných předmětech

-         rozvoj tělesné kultury (tělesná výchova) podílí se na formování biologické a sociální stránky osobnosti žáka. Působí na upevňování zdraví žáků a na formování a zdokonalování jejich tělesného a pohybového vývoje.

 

            Složka odborného vzdělání  vychází ze strojírenského a elektrotechnického směru vzdělávání. Je tvořena odbornými předměty společného základu a odbornými předměty výběrovými.

            Odborné předměty společného základu vytvářejí předpoklady pro získání základních odborných  znalostí, potřebných pro studium speciálních odborných předmětů a pro zvýšení adaptability a schopnosti rekvalifikace při měnících se podmínkách  trhu práce.

Patří sem předměty:

-         práce s počítačem (diferencovaně  navazuje na učivo učebních oborů a umožňuje získávat dovednosti, potřebné při využívání počítače v osobním životě  i v profesní oblasti)

-         ekonomika (vytváří předpoklady pro správnou orientaci v tržním prostředí)

-         strojnictví (navazuje  na učivo učebních oborů, které se dále rozšiřuje a prohlubuje, hlavně v oblasti pevnostních výpočtu a konstrukce)

-         mechanika (vytváří základní předpoklady pro uvědomělé chápání učiva strojírenských odborných předmětů a pro realizaci všech technických výpočtů v oblasti strojírenství)

-         technologie (dává žákům základní teoretické znalosti v oblasti ručního a strojního zpracování materiálů)

-         elektrotechnika (vytváří základní předpoklady pro pochopení podstaty elektrických jevů a podstaty funkce elektrických strojů a přístrojů)

-         elektrická měření (vytváří teoretické vědomosti a manuální dovednosti, potřebné pro správnou volbu měřicích přístrojů,  metod měření a  vlastní konkrétní měření)

 

            Odborné předměty výběrové rozšiřují a prohlubují znalosti žáků s ohledem na zvolený směr jejich dalšího odborného vzdělávání a vytvářejí předpoklady pro co nejrychlejší začlenění absolventů do pracovního procesu. Vhodnou volbou výběrových odborných předmětů lze vytvářet odborná zaměření, popř. specializace. Odborné výběrové předměty určuje a zpracovává škola, podle konkrétní situace na trhu práce, popř. podle požadavků podniků daného regionu.

 

            Klíčové dovednosti  prostupují celým vzdělávacím procesem. Jsou realizovány ve všech vyučovacích předmětech. Jelikož se jedná o obor technický interdisciplinární, je větší pozornost věnována těm klíčovým dovednostem, které jsou pro zvládnutí oboru nezbytně nutné a které tudíž budou realizovány na 3. úrovni vzdělávání. Jedná se hlavně o dovednosti řešit problémy a problémové situace, dovednosti numerických aplikací a dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi.  Dovednosti komunikativní   a   dovednosti personální a interpersonální mohou být realizovány na  2. úrovni vzdělávání.

 

f) Metodické přístupy

            Tento interdisciplinární studijní obor připravuje středoškolsky vzdělané odborníky, kteří budou  působit v oblastech strojírenství  a  elektrotechnika. Absolventi mohou vykonávat i vysoce kvalifikované dělnické činnosti, které souvisí se zaváděním mechanizace, automatizace a robotizace výrobních procesů. Z tohoto důvodu bude vhodné využívat  ve vyučovacím procesu problémové metody výuky, hlavně pak v předmětech odborných, což je zdůrazněno v pojetí vyučovacích předmětů.