PROFIL ABSOLVENTA

 

a) Název vzdělávacího programu studijního oboru

Kmenový obor:   3941L   Technický interdisciplinární

Studijní obor:       39-41-L/502  Strojírenská  a  elektrotechnická  zařízení

 

 

b) Zaměření studijního oboru:             strojírenská zařízení

                                                              elektrotechnická zařízení

 

c) Dosažený stupeň vzdělání:              úplné střední odborné    

 

d) Způsob ukončení - certifikace:       maturitní zkouška – maturitní vysvědčení

 

e) Cíle vzdělávání

            Absolvent je připraven tak, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti, rovnosti svobod a práv každého občana, chápal principy demokratické společnosti a uplatňoval je ve svém životě.

            Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

            Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat práva druhých, uznávat rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni.

            Je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Je tvořivě činorodý, zná význam spolupráce, zdravé soutěživosti,  samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom toho, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro soukromý a pracovní styk s lidmi.

            Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů stále více vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost a na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a může se snadněji rekvalifikovat.

            Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a naopak. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky.

            Dovede využívat poznatků z historie pro lepší pochopení současnosti. Klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi. Respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život.

            V ústním i písemném jazykovém projevu dodržuje jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřuje. Umí pracovat s jazykovými příručkami.

            V cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tématice. Ovládá základní odbornou terminologii. Hlavním vzdělávacím cílem je rozšíření řečových dovednosti, včetně písemného projevu a doplnění ústního projevu o profesní témata. Výchovným cílem je vytvoření studijních návyků k celoživotnímu vzdělávání, poznání kulturních reálií jiných zemí, jako základu k toleranci k jiným kulturám.

            Má pozitivní vztah k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy a populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy aj.). Chápe zásadní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem.

Orientuje se v psychologií osobnosti, sociální psychologií a základech komunikace. Je seznámen s pojmem a fungováním demokracie, vybranými otázkami českých dějin, etikou a právem a se základními otázkami ekonomie, sociologie a filozofie.

            Rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi. Umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních a profesních situacích.

Rozumí přírodním jevům, získané přírodovědné poznatky umí aplikovat v občanském životě a ve své odborné práci.

Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí lehkomyslných a neodpovědných sexuálních styků, o nebezpečí drogové závislosti a o negativních vlivech      nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se udržovat a zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Má správné představy o využívání volného času.

            Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci.

            Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální pro daný případ, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

            Dovede pracovat s osobním počítačem a využívat informační zdroje v pracovních i mimopracovních činnostech.

            Má vytvořené základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání, a to jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Dovede se orientovat v základních ekonomických otázkách této problematiky.

            Absolvent tohoto studijního oboru získává středoškolské všeobecné i odborné vzdělání. Po nástupní praxi a příslušné době zapracování je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických činností v oblasti strojírenské a elektrotechnické výroby. Může zastávat různé funkce technologického, konstrukčního a provozního charakteru, popřípadě provádět podnikatelskou praxi. Absolvent je charakterizován širokým odborným profilem s nezbytným všeobecným vzděláním a dostatečnou adaptabilitou v obou výše uvedených technických oblastech. Logicky myslí a je schopen aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů. Je schopen práce samostatné i práce týmové. Má trvalý zájem o sledování odborného vývoje svého oboru, zná význam soustavného sebevzdělávání a studia odborné literatury i cizích jazyků.

            Absolvent je schopen na odpovídající úrovni jednat cílevědomě, rozvážně a rozhodně, a to v souladu s právními normami společnosti, zásadami vlastenectví, humanismu a demokracie.

            Absolvent má vytvořené vzdělanostní předpoklady pro získání vysokoškolského vzdělání v oborech strojírenských a elektrotechnických, popř. i v oborech příbuzných.

 

            V oblasti odborného vzdělání získává absolvent vyvážené základní odborné vědomosti, dovednosti, návyky a postoje, potřebné pro uplatnění v oblasti strojírenské a elektrotechnické, které si dále rozšiřuje a prohlubuje:

-         ovládá odbornou terminologii typickou pro strojírenství a elektrotechniku a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů

-         má všeobecné vědomosti z oblasti normalizace a standardizace

-         umí se přesně technicky vyjadřovat v ústním i písemném projevu, umí pracovat s odbornou literaturou

-         má základní znalosti z výpočetní techniky, ovládá přípravu vstupních dat a orientuje se ve vstupních údajích, zná uplatnění výpočetní techniky v technologickém procesu

-         rozumí základním pojmům a vztahům z oblasti ekonomiky podniku, informačních soustav, metod plánování a ekonomiky práce

-         je schopen se orientovat v tržním prostředí

-         má základní odborné znalosti z oblasti strojírenství a elektrotechniky a využívá je při studiu navazujících odborných předmětů

-         dovede správně zvolit měřicí přístroj a metodu měření a provádět základní elektrická měření

-         uvědomuje si odpovědnost za výsledky své práce, je schopen dodržovat technologickou a pracovní kázeň

-         je schopen samostatného rozhodování s vyšším stupněm odpovědnosti

-         je schopen se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce

-         má vytvořeny základní předpoklady pro případné uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů.

 

            V oblasti strojírenské:

-         umí zobrazovat strojní součásti a jednoduché celky a zhotovovat jednoduché technické výkresy

-         umí navrhovat jednoduché strojní součásti na základě pevnostních výpočtů

-         umí se orientovat ve výkresové dokumentaci v rámci základních strojírenských technologií

-         umí číst strojnické výkresy a ovládá zobrazování tvaru strojních součástí a částí a zhotovování technických výkresů včetně kótování, tolerování a úpravy povrchu, a to s ohledem na funkci, výrobu, montáž a kontrolu

-         zná podstatu funkce strojních součástí, částí, mechanizmů, montážních celků a jejich použití, má základní znalosti o funkci strojů a strojních zařízení běžně užívaných ve strojírenství

-         umí pracovat se strojnickými tabulkami

-         zná základní druhy materiálů a polotovarů používaných ve strojírenství, jejich mechanické a technologické vlastnosti, metody tepelného zpracování a povrchových úprav

-         zná metody kontroly jakosti materiálů

-         je schopen provádět hodnotící činnosti při výběru optimálního řešení v oblasti strojních součástí a částí, strojů a zařízení i v oblasti technologií, a to vše s ohledem na technickou a ekonomickou stránku výrobního procesu

-         umí aplikovat vědomosti o silových účincích působících na tuhá tělesa, napětí, dimenzování  a deformaci pružných těles s ohledem na jejich bezpečnost, pohybu a jeho příčinách,  silových a kinematických poměrech v kapalinách a o vlivu tepla na stav plynů

-         zná hlavní strojírenské technologie a strojní zařízení pro přeměnu polotovaru ve výrobek a nástroje, zařízení a pomůcky, jimiž se tato přeměna uskutečňuje

-         je schopen vyhotovit jednoduchý technologický postup s respektováním ekonomických a bezpečnostních hledisek

-         zná význam, funkci a způsoby použití přípravků,  měřidel a měřicích a regulačních zařízení používaných ve strojírenství a ovládá práce s přístrojovou technikou při kontrole přesnosti a jakosti výrobků

 

V oblasti elektrotechnické:

-         chápe základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikace

-         je schopen číst a používat elektrotechnickou dokumentaci, vyhledávat potřebné údaje v normách a odborné literatuře, tabulkách a diagramech, kreslit schémata jednoduchých součástí a obvodů

-         zná základní materiály používané v elektrotechnice a elektronice, jejich vlastnosti a příklady použití

-         zná činnost základních obvodů, bloků a přístrojů

-         ovládá technické výpočty při uvědomělém využívání příslušných norem a tabulek

-         je schopen obsluhovat základní elektrotechnické přístroje, stroje a zařízení a vykonávat jednoduché práce a činnosti v oblasti jejich montáže

-         chápe podstatu základních měřicích metod a technik a je schopen měřením a kontrolou ověřovat základní funkce elektrotechnických zařízení

-         je schopen uplatňovat nejdůležitější zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, především ochranu před účinky elektrického proudu a poskytovat první pomoc

 

Obsah přípravy v jednotlivých zaměřeních si škola vytváří sama v rámci výběrových předmětů a přizpůsobuje jej situaci na trhu práce, požadavkům vyplývajícím z vědeckotechnického rozvoje, popř. požadavkům podniků daného regionu.

 

            V  zaměření pro strojírenská zařízení  může jít např. o tyto cílové vědomosti, dovednosti a postoje:

-         schopnost aplikace  poznatků ze strojírenské a elektrotechnické oblasti při řešení problematiky domovních rozvodů (uvědomělé čtení stavební dokumentace, znalost používaných materiálů, schopnost volby vhodných pracovních prostředků a pomůcek, znalost funkce zařízení v oblasti domovních rozvodů a volba vhodného typu s ohledem na technické i ekonomické parametry, znalost zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při používání nebezpečných, hořlavých a škodlivých látek, včetně poskytnutí první pomoci), nebo

-         schopnost aplikace  poznatků ze strojírenské a elektrotechnické oblasti při řešení problematiky spojené s technologiemi strojírenské výroby (schopnost provádět kontrolu zhotovených strojních součástí, znalost teorie obrábění, znalost jednotlivých způsobů obrábění na konvenčních i speciálních obráběcích strojích, znalost principů konstrukce nástrojů, měřidel a upínacích přípravků, seznámení s problematikou programování, seřizování a obsluhy NC strojů, schopnost orientovat se v oblasti tvářecí techniky, seznámení s konstrukcí jednoduchých tvářecích nástrojů)

 

            V zaměření pro elektrotechnická zařízení může jít např. o tyto cílové vědomosti, dovednosti a postoje:

-         schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností z elektrotechniky při obsluze, montáži a zapojení silnoproudých zařízení (uvědomělé čtení i složitých silnoproudých schémat, pochopení funkce jednotlivých silnoproudých prvků a bloků - jejich údržba a montáž, znalost funkce a konstrukce elektrických strojů a zařízení, znalost principů výroby a rozvodu elektrické energie, schopnost správné volby pracovního postupu základních činností při údržbě, opravách  a montáži silnoproudých elektrických přístrojů, strojů a zařízení, znalost připojení elektrického zařízení dle platných norem a předpisů, znalost dimenzování vodičů, vedení a rozvodů, schopnost použít vhodný měřicí přístroj a provádět měření elektrických i neelektrických veličin)

-         schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností z elektroniky při obsluze, montáži a zapojení slaboproudých  zařízení (uvědomělé čtení i složitějších slaboproudých schémat, pochopení funkce elektronických prvků a bloků, znalost funkce a konstrukce elektronických zařízení, znalost sestavení elektronických obvodů, jejich složení do bloků a montáž těchto bloků, znalost práce s katalogy elektronických součástí, seznámení s provozem, údržbou a opravami elektronických zařízení)

 

f) Možnosti uplatnění absolventa

        Absolventi tohoto studijního oboru se mohou, po odpovídající praxi, uplatnit např. v těchto profesích:

zaměření pro strojírenská zařízení

- pracovník technické správy budov

- zkušební technik

- technolog výroby

- konstruktér přípravků, nástrojů a měřidel

- pracovník kontroly dílenské, resp. vstupní, resp. výstupní

- pracovník nákupu, resp. odbytu

- servisní technik

- dílenský mistr aj.

           

zaměření pro elektrotechnická zařízení

- technolog silnoproudé, resp. slaboproudé  výroby

- zkušební technik

- pracovník nákupu, resp. odbytu

- servisní technik

- dílenský mistr aj.

 

Absolventi tohoto studijního oboru se mohou ucházet o přijetí na vyšší odbornou školu i vysokou školu.