MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 29.8.2000, čj. 26 386/2000-23, s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

39-41-L/502 Strojírenská a elektrotechnická  zařízení

 

Denní studium absolventů učebních oborů 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

1. Předměty společného základu

 

a) Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Občanská nauka

Dějepis

Matematika

Fyzika

Tělesná výchova

 

b) Odborné

Práce s počítačem

Ekonomika

Strojnictví

Mechanika

Technologie

Elektrotechnika

Elektrická měření

 

 

 

16

3

3

1

-

5

2

2

 

13

2

-

2

3

2

2

2

 

 

 

15

3

3

1

2

4

-

2

 

5

-

3

2

-

-

-

-

 

 

 

31

6

6

2

2

9

2

4

 

18

2

3

4

3

2

2

2

 

 2. Předměty  výběrové

 

4

 13

 17

 Celkem hodin týdně

 

 33

33

66

B. NEPovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Večerní studium absolventů učebních oborů 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 v ročníku

 

1.

2.

3.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

1. Předměty společného základu

a) Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Občanská nauka

Dějepis

Matematika

Fyzika

 

b) Odborné

Práce s počítačem

Ekonomika

Strojnictví

Mechanika

Technologie

Elektrotechnika

Elektrická měření

 

 

 

8

2

1

1

-

2

2

 

7

2

-

2

2

-

1

-

 

 

6

1

2

-

1

2

-

 

6

-

2

1

1

1

-

1

 

 

7

2

2

-

-

3

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

21

5

5

1

1

7

2

 

13

2

2

3

3

1

1

1

 

 2. Předměty  výběrové

-

 3

8

 11

 

 Celkem hodin týdně

 

15

 15

15

 45

B. NEPovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

Dálkové studium absolventů učebních oborů 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin

 v ročníku

 

1.

2.

3.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

1. Předměty společného základu

a) Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Občanská nauka

Dějepis

Matematika

Fyzika

 

b) Odborné

Práce s počítačem

Ekonomika

Strojnictví

Mechanika

Technologie

Elektrotechnika

Elektrická měření

 

 

 

90

20

20

10

-

25

15

 

110

15

15

25

30

-

25

-

 

 

90

15

20

-

20

25

10

 

60

10

15

10

-

10

-

15

 

 

70

20

20

-

-

30

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

250

55

60

10

20

80

25

 

170

25

30

35

30

10

25

15

 2. Předměty  výběrové

 

 -

 50

130

180

 Celkem hodin týdně

 

 200

 200

200

 600

  

Příklady zaměření a výběrových předmětů:

a)      Strojírenská zařízení – strojírenská technologie, konstrukční cvičení aj. 

b)      Elektrotechnická zařízení – elektronika, elektrotechnická zařízení, automatizace, elektroenergetika / elektrické stroje a přístroje / elektrická zařízení aj.

Poznámky k učebnímu plánu

1.      Cílem učebního plánu je umožnit pružnější profilaci absolventa podle podmínek školy, potřeb regionu, vývoje dané dopravní oblasti i zájmu a schopností žáků.

2.      Učební plán je zpracován rámcově, bez rozvržení předmětů do jednotlivých ročníků. Škola musí tento učební plán rozpracovat podle svých konkrétních podmínek a níže uvedených zásad do všech ročníků přípravy.

3.      Počet vyučovacích hodin jednotlivých předmětů, stanovený učebním plánem, lze v každém ročníku  upravit do 10% celkového počtu hodin, přičemž žádný předmět nesmí být vypuštěn. Počet vyučovacích hodin za celé studium, stanovený učebním plánem, musí být dodržen.

4.      Konkrétní učební plán vypracuje škola při respektování dále uvedených poznámek a tím stanoví hodinové dotace výběrových předmětů v jednotlivých ročnících i obsah všech vyučovacích předmětů.

Takto zpracovaný učební plán, schválený ředitelem školy, je součástí povinné dokumentace školy a platí po celou dobu studia.

5.      Při dopracovávání rámcového učebního plánu a učebních osnov vyučovacích předmětů je nutné respektovat obsahovou i časovou návaznost učiva mezi jednotlivými předměty - mezipředmětové vztahy.

6.      Škola může použít konkretizovaný a doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů, popř. jej upravit podle vlastních potřeb, s ohledem na uvedená omezení.

7.      Učební plán je koncipován tak, aby vhodnou volbou výběrových předmětů umožnil školám dosáhnout pružnější profilace studia, podle podmínek školy a potřeb regionu a s přihlédnutím k zájmu a schopnostem žáků.

8.      Výběrové předměty mohou být jak předměty odborné, tak předměty všeobecně vzdělávací. Časovou dotaci, stanovenou pro výběrové předměty, lze také využít k posílení hodinové dotace vyučovacích předmětů povinného základu.

9.      Výběrové vyučovací předměty musí být koncipovány v souladu s profilem absolventa oboru a s ohledem na  předpokládané uplatnění a zájmy žáků i budoucích zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce a s přihlédnutím k potřebám regionu. Výběrové předměty určuje škola a jsou povinné pro všechny žáky.                                        

10.  Vhodnou skladbou a obsahem výběrových předmětů, popř. i vhodným využitím povolených úprav učebních dokumentů, je možné vytvořit zaměření studijního oboru. Zaměření lze pak uvádět na vysvědčení. V tomto případě škola musí doplnit profil absolventa o cílové vědomosti a dovednosti, charakteristické pro dané zaměření.

11.  Případnou úpravu učebních osnov, které jsou součástí těchto učebních dokumentů, do výše 30% obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů, jakož i vypracování učebních osnov výběrových předmětů, provedou předmětové komise, přičemž se vychází ze schválených učebních osnov a přihlíží k vývoji technologií, modernizaci oboru, podmínkám trhu práce a požadavkům sociálních partnerů.

Upravené a nově vypracované učební osnovy, schválené ředitelem školy, jsou povinnou dokumentací školy.

12.  Předměty povinného základu představují povinný vzdělávací základ oboru, který je pro všechny školy závazný.

13.  Vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova, musí být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících. U vyučovacího předmětu matematika se doporučuje v 1. ročníku vyšší hodinová dotace.

14.  Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve výuce toho cizího jazyka, kterému se učil v tříletém učebním oboru a navazuje se na učivo, probrané v předcházejícím studiu.

15.  Případné zařazení druhého cizího jazyka se doporučuje v minimální dotaci 3 vyučovací hodiny za studium, přičemž v ročníku, ve kterém výuka začíná, se doporučuje vyšší hodinová dotace.

16.  Počet vyučovacích hodin tělesné výchovy lze, podle místních podmínek, zvýšit o 1 hodinu týdně. Tato hodina se nepovažuje za rozšíření počtu týdenních vyučovacích hodin.

17.  Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se použijí schválené učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů, platné pro nástavbové studium, které jsou vydané v samostatném souboru.

18.  Vyučovací hodiny určené na výběrové předměty může škola využít i k posílení hodinové dotace všeobecně vzdělávacích předmětů.

19.  Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Rozsah cvičení se řídí charakterem konkrétního vyučovacího předmětu. Při cvičeních se třída dělí na skupiny  v souladu  s platnými předpisy o BOZP a hygienickými předpisy. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy, popř. jiné závazné předpisy, určí je ředitel školy podle platných předpisů MŠMT ČR a finančních možností školy.

20.  Ve večerním i dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov platných pro denní formu studia. Počty hodin mohou být upraveny nejvýše o 10% s tím, že úprava bude provedena rovnoměrně v obou pololetích školního roku a žádný předmět nebude vypuštěn.

21.  V dálkovém studiu se na závěr každého pololetí skládají zkoušky ze všech vyučovacích předmětů, jimž se v daném pololetí vyučovalo. V jednom dni mohou žáci konat nejvýše 3 zkoušky.

22.  Ředitel školy rozhodne, zda konzultace u dálkového studia budou probíhat podle   pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního cyklu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

23.  Potřebné praktické dovednosti získají žáci večerního a dálkového studia v rámci dvoutýdenní odborné praxe, zajištěné ředitelem školy řádnou smlouvou se všemi náležitostmi, na vybraných pracovištích. Hodnocení odborné praxe bude provedeno v rámci vyučovacího předmětu konstrukční cvičení, resp. elektroenergetika..

24.  Pro výuku nepovinných předmětů může škola využít schválené učební osnovy, které jsou vydány v samostatném souboru, nebo příslušné předmětové komise zpracují osnovy vlastní, které schválí ředitel školy.

25.  Při výuce nepovinných vyučovacích předmětů je možné vytvářet skupiny žáků z různých

      tříd i ročníků.

26.  Žák se může v jednom školním roce přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů, popř. do tří, jsou-li jedním z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.