CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

a) Název vzdělávacího programu studijního oboru: 

39-41-M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení

kmenový obor: 3941M Technický interdisciplinární 

 

b) Vstupní předpoklady: úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, prospěch odpovídající stanoveným požadavkům, zdravotní způsobilost  

            Požadavky na duševní a fyzické vlastnosti uchazeče o studium jsou podmíněny budoucími pracovními podmínkami absolventa. Zdravotní způsobilost potvrzuje s konečnou platností příslušný lékař. 

 

c) Délka vzdělávacího programu a formy studia 

Denní forma studia:     4 roky

Večerní forma studia:  5 roků

Dálková forma studia: 5 roků   

 

d)  Pojetí a organizace vzdělávacího programu

            Studijní obor strojírenská a elektrotechnická zařízení  je obor technický interdisciplinární, který vyplňuje mezeru ve vzdělávacím systému tvořeném více či méně specializovanými studijními obory. Je koncipován tak, aby absolventi získali potřebné vědomosti, dovednosti, návyky a postoje ve dvou hlavních technických oblastech, a to ve strojírenství a elektrotechnice. To jim umožní rychlejší a snadnější pracovní adaptabilitu, popř. rekvalifikaci v obou hlavních, výše uvedených,  technických oblastech. Jejich šance uspět na trhu práce je vyšší než u absolventů monotypně zaměřených studijních oborů.

            Absolventi získávají poměrně rozsáhlé, hluboké a široce upotřebitelné  znalosti. S určitou dávkou zjednodušení lze říci, že jde o středoškolsky vzdělané strojaře s netradičně rozsáhlými a hlubokými znalostmi elektrotechnickými, resp. o středoškolsky vzdělané elektrotechniky s netradičně rozsáhlými a hlubokými znalostmi strojírenskými. Toho je dosaženo obsahově společnou přípravou v délce dvou let. Na konci druhého ročníku se žáci rozhodnou, podle vlastního zájmu a s přihlédnutím ke studijním výsledkům, pro oblast svého dalšího odborného vzdělání, a to buď pro oblast strojírenskou nebo elektrotechnickou. Tím je rovněž oddálen moment rozhodnutí o jejich skutečném odborném zaměření na dobu, kdy jsou již schopni rozhodnout se samostatně a odpovědně, na základě získaných osobních zkušeností. Ve čtvrtém ročníku existuje ještě možnost užší specializace.

            Inovačním prvkem je i ta skutečnost, že všichni žáci jsou na konci prvního ročníku podrobeni komplexnímu hodnocení znalostí. S touto skutečností jsou žáci seznámeni na počátku studia. Těm, kteří v komplexním hodnocení neuspějí, popř. z jakýchkoliv jiných důvodů nechtějí dále pokračovat v tomto studijním oboru, je nabídnuta možnost přestupu do druhého ročníku, např. oboru  39-41-J/001  Strojírenská a elektrotechnická zařízení s nižší (2.) úrovní vzdělání, který je ukončen  závěrečnou zkouškou. Učební dokumenty oboru  39-41-J/001   Strojírenská a elektrotechnická zařízení   jsou vydány samostatně. 

 

e) Charakteristika obsahových složek

            Obsah vzdělání ve studijním oboru   39 - 41 - M /001  Strojírenská a elektrotechnická zařízení je tvořen složkou všeobecného vzdělávání a složkou odborného vzdělávání.

 

            Složka všeobecného vzdělávání  zahrnuje všechny oblasti vzdělávání stanovené  Standardem středoškolského odborného vzdělávání.

            Jazykové vzdělávání (český jazyk a literatura , cizí jazyk) rozvijí komunikativní kompetence žáků a učí je používat jazyka jako prostředku k dorozumívání, myšlení a výměně informací. Podílí se na rozvoji sociální kompetence žáků a jejich všeobecného kulturního rozhledu.

            Společenskovědní a esteticko-výchovné vzdělávání (občanská nauka , dějepis) připravuje žáky na soukromý a občanský život.Učí je rozumět společenskému vývoji, principům fungování  demokracie a využívání kultury  pro obohacování jejich osobnosti.

            Matematické vzdělávání (matematika)  vede žáky k pochopení kvantitativních vztahů v přírodě i společnosti a vybavuje je poznatky užitečnými v každodenním životě i pro chápání technických a ekonomických jevů. Podílí se na rozvoji samostatného  logického myšlení a poskytuje žákům ucelený systém poznatků využitelných ve studovaném oboru.

            Přírodovědné vzdělávání (základy přírodních věd)  umožňuje žákům proniknout do dějů probíhajících v živé i neživé přírodě, na Zemi i ve vesmíru. Žáci získávají informace významné pro pochopení moderních oblastí vědění.

            Rozvoj tělesné kultury (tělesná výchova)  se podílí na formování biologické a sociální stránky osobnosti žáka. Působí na upevňování zdraví žáků a na formování a zdokonalování jejich tělesného a pohybového vývoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

            Složka odborného vzdělávání  vychází ze strojírenského a elektrotechnického směru vzdělávání. Je tvořena odbornými předměty společného základu a odbornými předměty výběrovými.

            Odborné předměty společného základu vytvářejí předpoklady pro získání základních odborných  znalostí, potřebných pro studium speciálních odborných předmětů a pro zvýšení adaptability a schopnosti rekvalifikace při měnících se podmínkách  trhu práce. Patří sem předměty:

- základy strojnictví (jde o základní učivo z oblasti technického kreslení a částí strojů)

- části strojů (navazuje na učivo základů strojnictví, které dále rozšiřuje a prohlubuje)

- technické kreslení (rozšiřuje znalosti žáků o učivo deskriptivní geometrie)

- mechanika (vytváří základní předpoklady pro uvědomělé chápání učiva strojírenských odborných předmětů a pro realizaci všech technických výpočtů v oblasti strojírenství)

- materiály (dává základní znalosti o druzích, vlastnostech a použití nejdůležitějších technických materiálů)

- elektrotechnika , aplikovaná elektrotechnika , elektrotechnologie a elektrická měření (vytváří základní předpoklady pro pochopení podstaty elektrických jevů a podstaty funkce všech elektrických strojů a zařízení, včetně měřicích přístrojů)

- práce s počítačem (dává základní dovednosti potřebné při využívání počítače v osobním životě  i v profesní oblasti)

- ekonomika (vytváří předpoklady pro správnou orientaci v tržním prostředí)

- technologie (dává žákům základní teoretické znalosti v oblasti ručního a strojního zpracování materiálů)

- dílenská cvičení (vybavují žáky základními praktickými dovednostmi v oblasti ručního a strojního zpracování materiálů, v oblasti základních strojírenských montážních prací a v oblasti základních elektromontážních prací).

 

            Odborné předměty výběrové rozšiřují a prohlubují znalosti žáků s ohledem na zvolený směr jejich dalšího odborného vzdělávání a vytvářejí předpoklady pro co nejrychlejší začlenění absolventů do pracovního procesu. Vhodnou volbou výběrových odborných předmětů lze vytvářet odborná zaměření, popř. specializace. Odborné výběrové předměty určuje a zpracovává škola, podle konkrétní situace na trhu práce, popř. podle požadavků podniků daného regionu.

 

            Klíčové dovednosti  prostupují celým vzdělávacím procesem. Jsou realizovány ve všech vyučovacích předmětech. Jelikož se jedná o obor technický, je větší pozornost věnována těm klíčovým dovednostem, které jsou pro zvládnutí oboru nezbytně nutné a které tudíž budou realizovány na 3. úrovni vzdělávání. Jedná se o dovednosti řešit problémy a problémové situace, dovednosti numerických aplikací a dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi.  Dovednosti komunikativní   a   dovednosti personální a interpersonální  budou realizovány na  2. úrovni vzdělávání.

            Přehled výběru klíčových dovedností a realizovaných úrovní vzdělávání je uveden na závěr učebního plánu.

   

f) Metodické přístupy 

            Studijní obor  strojírenská a elektrotechnická zařízení  je oborem technickým interdisciplinárním, který připravuje středoškolsky vzdělané odborníky působící  v oblastech strojírenství  a  elektrotechnika. Absolventi mohou vykonávat i vysoce kvalifikované dělnické činnosti, které souvisí se zaváděním mechanizace, automatizace a robotizace výrobních procesů. Z tohoto důvodu bude vhodné využívat  ve vyučovacím procesu problémové metody výuky, hlavně pak v předmětech odborných, což je uvedeno v pojetí učebních osnov všech vyučovacích předmětů.