PROFIL ABSOLVENTA

 

 

a) Název vzdělávacího programu studijního oboru

39-41-M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení  

Kmenový obor: 3941M Technický interdisciplinární  

 

b) Zaměření studijního oboru: příklady možných zaměření jsou uvedeny za učebními plány

 

c) Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné    

 

d) Způsob ukončení: maturitní zkouška 

 

e) Cíle vzdělávání

            Absolvent je připraven tak, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti, rovnosti svobod a práv každého občana, chápal principy demokratické společnosti a uplatňoval je ve svém životě.

            Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

            Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat práva druhých, uznávat rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni.

            Je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Je tvořivě činorodý, zná význam spolupráce, zdravé soutěživosti,  samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom toho, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro soukromý a pracovní styk s lidmi.

            Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost a na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a může se snadněji rekvalifikovat.

            Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a naopak. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky.

            Dovede využívat poznatků z historie pro lepší pochopení současnosti. Klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi. Respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život.

            V ústním i písemném jazykovém projevu dodržuje jazykové normy, vyjadřuje se výstižně a logicky správně.

            V cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu. Dovede v jednoduchých větách hovořit o známé tematice. Ovládá
v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii oboru.

            Má pozitivní vztah k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy a populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy aj.). Chápe zásadní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem.

            Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí lehkomyslných a neodpovědných sexuálních styků, o nebezpečí drogové závislosti a o negativních vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se udržovat a zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Má správné představy o využívání volného času.

            Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích.

            Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, domácnosti apod. Ví o jejich vlivu na člověka a jeho zdraví i na životní prostředí.

            Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální pro daný případ, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

            Dovede pracovat s osobním počítačem a využívat informační zdroje v pracovních i mimopracovních činnostech.

            Má vytvořené základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání, a to jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Dovede se orientovat v základních ekonomických otázkách této problematiky.

            Absolvent studijního oboru  39 - 41 - M /001  Strojírenská a elektrotechnická zařízení získává středoškolské všeobecné i odborné vzdělání. Po nástupní praxi a příslušné době zapracování je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických činností v oblasti strojírenské a elektrotechnické výroby. Může zastávat různé funkce technologického, konstrukčního a provozního charakteru, popřípadě provádět podnikatelskou praxi. Z těchto důvodů má absolvent široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním, je dostatečně adaptabilní v oborech obou výše uvedených technických oblastí. Logicky myslí a je schopen aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů. Je schopen práce samostatné i práce týmové. Má trvalý zájem o sledování odborného vývoje svého oboru, zná význam soustavného sebevzdělávání a studia odborné literatury i cizích jazyků.

            Absolvent ovládá vybrané základní manuální dovednosti. Je schopen na odpovídající úrovni jednat cílevědomě, rozvážně a rozhodně, a to v souladu s právními normami společnosti, zásadami vlastenectví, humanismu a demokracie.

            Absolvent má vytvořené vzdělanostní předpoklady pro získání vysokoškolského vzdělání v oborech strojírenských a elektrotechnických, popř. i v oborech příbuzných.

            V oblasti odborného vzdělání získává absolvent vyvážené základní odborné vědomosti, dovednosti, návyky a postoje, potřebné pro uplatnění v oblasti strojírenské a elektrotechnické, které si dále rozšiřuje a prohlubuje ve zvoleném zaměření popř. specializaci:

- ovládá odbornou terminologii typickou pro strojírenství a elektrotechniku a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů

- umí se přesně technicky vyjadřovat v ústním i písemném projevu, umí pracovat s odbornou literaturou

- má základní znalosti z výpočetní techniky, ovládá přípravu vstupních dat, orientuje se ve vstupních údajích, zná uplatnění výpočetní techniky v technologickém procesu

- rozumí základním pojmům a vztahům v oblasti ekonomiky podniku, v oblasti informačních soustav, v oblasti metod plánování a ekonomiky práce

- je schopen orientovat se v tržním prostředí

- uvědomuje si odpovědnost za výsledky své práce, je schopen dodržovat technologickou a pracovní kázeň

- je schopen samostatného rozhodování s vyšším stupněm odpovědnosti

- má všeobecné vědomosti v oblasti normalizace a standardizace

- zná hlavní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- je schopen dodržovat zásady protipožární ochrany, používat jednoduché hasební prostředky a hasicí přístroje

- je schopen se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce.

 

            V oblasti strojírenské:

- umí zobrazovat strojní součásti a jednoduché celky a zhotovovat technické výkresy

- zná podstatu funkce a základy konstrukce strojních součástí, částí a  mechanizmů používaných ve strojírenství

- umí pracovat se strojnickými tabulkami

- zná základní druhy materiálů a polotovarů používaných ve strojírenství, jejich mechanické a technologické vlastnosti, metody tepelného zpracování a povrchových úprav

- umí navrhovat jednoduché strojní součásti na základě pevnostních výpočtů

- osvojil si základní strojírenské technologie

- zná metody kontroly jakosti materiálů

- je schopen provádět hodnotící činnosti při výběru optimálního řešení v oblasti strojních součástí a částí, strojů a zařízení i v oblasti technologií, a to vše s ohledem na technickou a ekonomickou stránku výrobního procesu

- umí se orientovat ve výkresové dokumentaci v rámci základních strojírenských technologií

- umí číst strojnické výkresy a ovládá zobrazování tvaru strojních součástí a částí a zhotovování technických výkresů, včetně kótování, tolerování a úpravy povrchu, a to s ohledem na funkci, výrobu, montáž a kontrolu

- umí aplikovat vědomosti o silových účincích působících na tuhá tělesa, o napětí, dimenzování  a deformaci pružných těles s ohledem na jejich bezpečnost, o pohybu a jeho příčinách,
o silových a kinematických poměrech v kapalinách a o vlivu tepla na stav plynů

- zná podstatu funkce strojních součástí, částí, mechanizmů, montážních celků a jejich použití, má základní znalosti o funkci strojů a strojních zařízení běžně užívaných ve strojírenství

- má základní znalosti o vlastnostech technických materiálů používaných ve strojírenství,
o jejich výrobě, způsobech dalšího zpracování, použití a metodách kontroly jakosti

- zná hlavní strojírenské technologie a strojní zařízení pro přeměnu polotovaru ve výrobek a nástroje, zařízení a pomůcky, jimiž se tato přeměna uskutečňuje

- je schopen vyhotovit jednoduchý technologický postup s respektováním ekonomických a bezpečnostních hledisek

- zná význam, funkci a způsoby použití přípravků,  měřidel a měřicích a regulačních zařízení používaných ve strojírenství a ovládá práce s přístrojovou technikou při kontrole přesnosti a jakosti výrobků.

            V oblasti elektrotechnické:

- chápe základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikace

- je schopen číst a používat elektrotechnickou dokumentaci, vyhledávat potřebné údaje v normách a odborné literatuře, tabulkách a diagramech, kreslit schémata jednoduchých součástí a obvodů

- zná základní materiály používané v elektrotechnice a elektronice, jejich vlastnosti a příklady použití

- zná činnost základních obvodů, bloků a přístrojů

- ovládá technické výpočty při uvědomělém využívání příslušných norem a tabulek

- je schopen obsluhovat základní elektrotechnické přístroje, stroje a zařízení a vykonávat jednoduché práce a činnosti v oblasti jejich montáže

- chápe podstatu základních měřicích metod a technik a je schopen měřením a kontrolou ověřovat základní funkce elektrotechnických zařízení

- je schopen uplatňovat nejdůležitější zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, především ochranu před účinky elektrického proudu a poskytovat první pomoc.

 

            Vhodnou volbou volitelných předmětů je možné žáky od třetího ročníku zaměřit na  strojírenská zařízení, nebo na elektrotechnická zařízení silnoproudá či slaboproudá. Ve čtvrtém ročníku se žáci ve zvolené odbornosti dále specializují. Obsah přípravy v jednotlivých zaměřeních si škola vytváří sama a přizpůsobuje jej situaci na trhu práce, požadavkům vyplývajícím z vědeckotechnického rozvoje, popř. požadavkům podniků daného regionu.

 

            V  zaměření pro strojírenská zařízení  může jít např. o tyto cílové vědomosti, dovednosti a postoje:

- schopnost aplikace  poznatků ze strojírenské a elektrotechnické oblasti při řešení problematiky domovních rozvodů (uvědomělé čtení stavební dokumentace, znalost používaných materiálů, schopnost volby vhodných pracovních prostředků a pomůcek, znalost funkce zařízení
v oblasti rozvodů a volba vhodného typu s ohledem na technické i ekonomické parametry, znalost zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při používání nebezpečných, hořlavých a škodlivých látek, včetně poskytnutí první pomoci aj.), nebo

- schopnost aplikace poznatků ze strojírenské a elektrotechnické oblasti při řešení problematiky spojené s montáží a opravami letadel (znalost funkce pohonných jednotek používaných
v leteckém průmyslu, seznámení s konstrukcí letadel, seznámení s technologií výroby a montáže draků letadel aj.), nebo

- schopnost aplikace  poznatků ze strojírenské a elektrotechnické oblasti při řešení problematiky spojené s technologiemi strojírenské výroby (schopnost provádět kontrolu zhotovených strojních součástí, znalost teorie obrábění, znalost jednotlivých způsobů obrábění na konvenčních i speciálních obráběcích strojích, znalost principů konstrukce nástrojů, měřidel a upínacích přípravků, seznámení s problematikou programování, seřizování a obsluhy NC strojů, schopnost orientovat se v oblasti tvářecí techniky, seznámení s konstrukcí jednoduchých tvářecích nástrojů aj.).

 

            V zaměření pro elektrotechnická zařízení silnoproudá  může jít např. o tyto cílové vědomosti, dovednosti a postoje:

- schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností z elektrotechniky při obsluze, montáži a zapojení silnoproudých zařízení (uvědomělé čtení i složitých silnoproudých schémat, pochopení funkce jednotlivých silnoproudých prvků a bloků - jejich údržba a montáž, znalost funkce a konstrukce elektrických strojů a zařízení, znalost principů výroby a rozvodu elektrické energie, schopnost správné volby pracovního postupu základních činností při údržbě, opravách  a montáži silnoproudých elektrických přístrojů, strojů a zařízení, znalost připojení elektrického zařízení dle platných norem, znalost dimenzování vodičů, vedení a rozvodů, schopnost použít vhodný měřicí přístroj a provádět měření elektrických i neelektrických veličin, vykonávat činnosti ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb., až do úrovně  5. paragrafu).

 

            V zaměření pro elektrotechnická zařízení slaboproudá  může jít např. o tyto cílové vědomosti, dovednosti a postoje:

- schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností z elektroniky při obsluze, montáži a zapojení slaboproudých  zařízení (uvědomělé čtení i složitějších slaboproudých schémat, pochopení funkce elektronických prvků a bloků, znalost funkce a konstrukce elektronických zařízení, znalost sestavení elektronických obvodů, jejich složení do bloků a montáž těchto bloků, znalost práce s katalogy elektronických součástí, seznámení s provozem, údržbou a opravami elektronických zařízení, schopnost vykonávat činnosti ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb.,  až do úrovně  5. paragrafu).

 

f) Možnosti uplatnění absolventa

        Absolventi zaměření pro strojírenská zařízení se mohou, po odpovídající praxi, uplatnit např. v těchto profesích:

- pracovník technické správy budov

- zkušební technik

- technolog výroby

- konstruktér přípravků, nástrojů a měřidel

- pracovník kontroly dílenské, resp. vstupní, resp. výstupní

- pracovník nákupu resp. odbytu

- servisní technik

- dílenský mistr aj.

           

            Absolventi obou zaměření pro elektrotechnická zařízení se mohou, po odpovídající praxi, uplatnit např. v těchto profesích:

- technolog silnoproudé, resp. slaboproudé  výroby

- zkušební technik

- pracovník nákupu, resp. odbytu

- servisní technik

- dílenský mistr.