MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 25. 6. 1999, čj. 17 400/99-23, s platností od 1. 9. 1999 počínaje 1. ročníkem

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

39-41-M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

 

     1.

     2.

     3.

    4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

1. Předměty společného základu

a) Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Občanská nauka

Dějepis

Matematika

Základy přírodních věd

Tělesná výchova

b) Odborné

Základy strojnictví

Části strojů

Technické kreslení

Mechanika

Materiály

Elektrotechnika

Aplikovaná elektrotechnika

Elektrotechnologie

Elektrická měření

Práce s počítačem

Ekonomika

Technologie

Dílenská cvičení

 

2. Předměty  výběrové

 

 

 

     4

     3

     -

     - 

    4/1

     1

     2

 

    4/2

     -

     -

     2

     2

     3

     -

     2 

     -

     -

     -

     2

     4

 

     -

 

 

     

     3

     3

     1

     2

     3

     1

     2

 

     -

     3

     1

     2

     -

     2

     2

     - 

   1/1

     -

     -

     3

     4

 

-             

 

 

     

     3

     3

     1

     2

     3

     2

     2

 

     -

     -

     -

     2

     -

     -

     -

     -

     -

     2

     3

     -

     -

 

    10

 

 

 

     

     3

     3

     1

     -

     4

     1

     2

 

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     2

     2

     -

     -

   

   15

    

 

  

    13

    12

     3

     4

    14

     5

     8

    

     4

     3

     1

     6

     2

     5

     2

     2

     1

     4

     5

     5

     8

  

    25 

Celkem hodin týdně

    33

    33

   33

   33

  132

B. NEPOVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

 

 

     1.

 

 

     2.

 

    3.

 

   4.

 

Celkem

 Seminář z matematiky

Fyzika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Anglická konverzace

Německá konverzace

Deskriptivní geometrie

Elektrotechnické předpisy

 

 

      -

     -

     2

     2

     -

     -

     -

     -

      -

     -

     2

     2

     -

     -

     -

     -

      -

     1

     2

     2

     -

     -

     1

     -

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    1

    1

       2

      2

      8

      8

      2

      2

      2

      1

Večerní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

 

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

1. Předměty společného základu

a) Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Občanská nauka

Dějepis

Matematika

Základy přírodních věd

 

b) Odborné

Základy strojnictví

Části strojů

Technické kreslení

Mechanika

Materiály

Elektrotechnika

Aplikovaná elektrotechnika

Elektrotechnologie

Elektrická měření

Práce s počítačem

Ekonomika

Technologie

 

2. Předměty  výběrové

 

 

 

2

2

1

-

2

1

 

 

2

-

1

-

1

1

-

1

-

-

-

1

 

-

 

 

2

2

1

-

2

1

 

 

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

2

2

 

-

 

 

2

2

-

2

2

1

 

 

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

 

3

 

 

2

2

-

-

2

-

 

 

-

-

-

1

-

-

1

-

1

1

-

-

 

5

 

 

2

2

-

-

2

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

 

7

 

 

10

10

2

2

10

3

 

 

2

2

1

3

1

3

1

1

1

3

2

3

 

15

Celkem hodin týdně

15

15

15

15

15

75

 

 

 

Dálkové studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet konzultačních hodin

v ročníku

 

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

1. Předměty společného základu

a) Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Občanská nauka

Dějepis

Matematika

Základy přírodních věd

 

b) Odborné

Základy strojnictví

Části strojů

Technické kreslení

Mechanika

Materiály

Elektrotechnika

Aplikovaná elektrotechnika

Elektrotechnologie

Elektrická měření

Práce s počítačem

Ekonomika

Technologie

 

2. Předměty  výběrové

 

 

 

22

25

24

-

25

15

 

 

22

-

-

-

12

26

-

12

-

-

-

13

 

-

 

 

22

25

-

-

25

21

 

 

-

24

12

20

-

20

-

-

12

-

-

15

 

-

 

 

22

25

-

26

25

-

 

 

-

-

-

28

-

-

12

-

-

-

-

16

 

42

 

 

22

25

-

-

25

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

24

-

 

76

 

 

26

28

-

-

26

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

-

-

 

92

 

 

114

128

24

26

126

36

 

 

22

24

12

48

12

46

12

12

12

48

24

44

 

210

Celkem hodin týdně

196

196

196

196

196

980

 

 

 

Příklady zaměření a výběrových předmětů:

a)      Strojírenská zařízení

- stroje

- konstrukční cvičení

- aplikovaná mechanika

- technická příprava výroby

- vytápění, větrání a klimatizace

- marketing a management

- montáž a opravy letadel

- popř. další odborné předměty podle potřeb trhu práce, v rozsahu daném hodinovou dotací, určenou pro  výběrové předměty

 

b) Elektrotechnická zařízení silnoproudá

- aplikovaná elektrotechnika

- elektrická měření

- elektronika

- elektrotechnická zařízení

- energetická zařízení

- automatizace

- popř. další odborné předměty podle potřeb trhu práce, v rozsahu daném hodinovou dotací, určenou pro  výběrové předměty

 

c) Elektrotechnická zařízení slaboproudá

- aplikovaná elektrotechnika

- elektrická měření

- elektronika

- elektrotechnická zařízení

- elektronická zařízení

- automatizace

- popř. další odborné předměty podle potřeb trhu práce, v rozsahu daném hodinovou dotací, určenou pro  výběrové předměty 

 

a) Poznámky k učebnímu plánu 

1. Učební plán je koncipován tak, aby vhodnou volbou výběrových předmětů umožnil školám dosáhnout pružnější profilace studia podle podmínek školy a potřeb regionu, s přihlédnutím k zájmu a schopnostem žáků. Za tímto účelem vypracuje škola podrobný učební plán a učební osnovy výběrových předmětů, které schválí ředitel školy, při respektování dále uvedených poznámek, a tím stanoví hodinové dotace předmětů v jednotlivých ročnících i obsah všech vyučovacích předmětů. 

2. Předměty povinného základu představují povinný základ vzdělání ve studijním oboru, který je pro všechny školy závazný. 

3. Počet a obsah výběrových předmětů bude koncipován s ohledem na potřeby regionu a předpokládané uplatnění absolventů a dále s ohledem na zájmy žáků a jejich rodičů i budoucích zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce. Výběrovými vyučovacími předměty mohou být jak předměty všeobecně vzdělávací, tak předměty odborné. Učební osnovy výběrových předmětů vypracují příslušné předmětové komise a schválí ředitel  školy. Časovou dotaci stanovenou pro výběrové předměty lze také využít k posílení hodinové dotace vyučovacích předmětů povinného základu. 

4. Vhodnou volbou výběrových předmětů a jejich formálním uspořádáním do skupin či bloků, lze vytvářet odborná zaměření studijního oboru. 

5. Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil v základní škole. Při celkové hodinové dotaci 12 hodin a více se vychází z platných učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro SOŠ. Studium dalšího cizího jazyka, který lze zařadit jako výběrový předmět, začíná od základu. Druhý cizí jazyk se doporučuje zařadit v minimálním rozsahu 6 hodin celkem, přičemž v ročníku, ve kterém se s výukou začíná, se doporučuje vyšší hodinová dotace. 

6. Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se mohou využít i schválené učební osnovy platné pro SOŠ, vydané v samostatném souboru. 

7. Případnou úpravu učebních osnov vyučovacích předmětů do podoby školního kurikula provedou předmětové komise, přičemž budou vycházet z předložených schválených učebních osnov příslušných vyučovacích předmětů, které se mohou upravit v rozsahu do 30 %, při zachování hodinové dotace těchto předmětů uvedené v učebním plánu. Takto upravené učební osnovy schvaluje ředitel  školy. 

8. Nepovinné vyučovací předměty i jejich obsah zpracují předmětové komise a schválí ředitel školy. Při návrhu nepovinných vyučovacích předmětů se vychází ze zájmu žáků či jejich rodičů. 

9. Žák se může v jednom školním roce přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů, popř. do tří, jsou-li některými z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel. 

10. Počet vyučovacích hodin cvičení je v učebním plánu uveden za lomítkem. Stanoví je ředitel školy podle platných předpisů  MŠMT a finančních možností školy. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy  BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy  BOZP, předpisy hygienické apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. 

11. Třídu lze dělit na skupiny i tehdy, nejde-li o cvičení, pokud to dovolují finanční, personální a prostorové podmínky školy. 

12. Realizaci dílenských cvičení resp. praxe zajistí ředitel  školy řádnou smlouvou se všemi náležitostmi, a to na vhodných pracovištích. Předmět lze organizovat i ve formě souvislých denních, týdenních či delších celků. Denní délka dílenských cvičení resp. praxe může činit u žáků  1. ročníku nejvýše  6 hodin, u žáků vyšších ročníků nejvýše  7 hodin. 

13. Při výuce všech předmětů, zejména předmětů praktického zaměření, musí ředitel školy zajistit dodržení všech ustanovení  Zákoníku práce  a všech ostatních obecně závazných předpisů. Jde hlavně o to, aby žáci nevykonávali práce zakázané dětem mladším  16 let , popř. práce zakázané mladistvým. 

14. Počet vyučovacích hodin v ročníku u večerního studia nesmí překročit 15 týdenních vyučovacích hodin, u dálkového studia nesmí být nižší než 160 konzultačních hodin ročně, rovnoměrně rozložených v období školního roku. 

15. Počty konzultačních hodin, uvedené v učebním plánu může škola se zřetelem k obtížnosti dojíždění studujících nebo  z jiných důvodů snížit až o 20 % s tím, že pokud ke snížení počtu konzultací dojde, musí se týkat rovnoměrně všech předmětů. Konzultace musí být rozloženy do obou pololetí školního roku. 

16. V dálkovém studiu se na závěr každého pololetí skládají zkoušky ze všech předmětů, jimž se v daném pololetí vyučovalo. V jednom dni mohou být konány nejvíce 3 zkoušky. 

17.  Ředitel školy rozhodne, zda konzultace budou probíhat podle pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu, nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.