CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kmenový obor:  3941M  Technický interdisciplinární

Kód a název: 39-41-M/003  Mechatronika

 

Vstupní předpoklady žáků

       Do prvního ročníku čtyřletého studia jsou přijímáni žáci a další uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a splnili povinnou školní docházku.

Délka vzdělávacího programu a forma studia

       Studium oboru mechatronika je čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou ..

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je připravit flexibilního absolventa, jehož prvotní profesionalizace je jak v oblasti všeobecného, tak v oblasti obecně odborného vzdělávání na takové úrovni, která umožňuje jeho další vzdělávání v různých specializačních či rekvalifikačních kurzech i další vzdělávání vedoucí k dosažení vyšší úrovně vzdělání. Podmínky k dosažení takto připraveného absolventa jsou dány především velkým podílem všeobecného vzdělávání, široce profilovaným základním odborným vzděláváním a cíleným rozvojem klíčových dovedností.

Odborná složka vzdělávání má za úkol připravit nejen specializované pracovníky pro pracovní činnosti související se systémy automatizovaných výrobních strojů CNC a počítačově řízených robotizovaných technologických řetězců CIM, ale i odborníky, kteří dokáží své vzdělání uplatnit v nejrůznějších oblastech, kde se setkají se systémy vyšších generací automatizace. Cíle odborného vzdělávání jsou proto ve vzdělávacím programu orientovány nejen do skupiny na vlastní speciální problematiku, ale význam se přikládá i širokému odbornému základu umožňujícímu uplatnění absolventa i v dalších oblastech.

Aby měl žák možnost se o svém budoucím povolání rozhodnout na základě  seznámení s charakterem práce a obsahu vzdělávání je oddálen okamžik definitivního rozhodnutí o volbě  vzdělávacího programu a tím i o jeho budoucím povolání. Proto je na počátek vzdělávací cesty zařazeno široce koncipované předprofesní vzdělávání, které mu umožní získat v průběhu 1. ročníku poznatky o charakteru vzdělávacích programů se základem elektrotechnickým, strojírenským a chemickým a  teprve potom si zvolit vhodný vzdělávací program.

 Charakteristika obsahových složek

a) Všeobecné vzdělávání

Všeobecné vzdělávání ve svých jednotlivých složkách formuluje cíle, které naplňují profil absolventa jak s ohledem na dosaženou úroveň vzdělání, tak na odbornou profilaci absolventa. Obsahové složky všeobecně vzdělávací části se skládají ze vzdělávání:

·       jazykového, které se realizuje v mateřském jazyce a cizím jazyce a které vede zejména ke kultivovanému ústnímu a písemnému projevu a samostatné práci s literaturou krásnou i odbornou; výuka cizího jazyka navazuje na jazykové vzdělávání na základní škole;

·       společenskovědního, které v sobě zahrnuje vzdělávání z vybraných oblastí psychologie, sociologie, politologie, etiky, filozofie a historie, vede k získání základních návyků k životu v demokratické společnosti, k rozvoji ekonomického myšlení, zejména ve vztahu k zodpovědnému přístupu ke všem hodnotám; je realizováno zejména v občanské nauce a dějepise;

·       matematického, které se realizuje především v předmětu matematika, jejímž obsahovým jádrem jsou vybrané okruhy středoškolské matematiky zvláště důležité pro činnosti, na něž se žák ve vzdělávacím programu připravuje,

·       přírodovědného, zahrnujícího oblast fyziky, chemie a ekologie; tato složka všeobecného vzdělávání akcentuje základní přírodovědné metody práce a vliv rozvoje těchto vědních disciplin na lidstvo a životní prostředí,

·       estetického, které se podílí na formování estetického cítění žáků, jehož zdrojem jsou různé druhy umění ( literatura, výtvarné umění, hudba, film apod. ); nejvýznamnější část estetického vzdělávání se realizuje  ve výuce literatury v mateřském jazyce,

·       rozvoje tělesné kultury, který dbá o formování biologické a sociální stránky osobnosti žáka a o prohlubování mezilidských vztahů; působí se na upevňování jeho zdraví, na efektivní využívání volného času a uspokojuje se jeho zájem o pohybovou aktivitu.

V oblasti klíčových dovedností jsou rozvíjeny žákovy dovednosti související s jeho přípravou na pracovní, osobní i společenský život. S ohledem na budoucí pracovní uplatnění absolventů je pozornost věnována zejména:

·       prezentaci běžných záležitostí písemnou i ústní formou posluchačům ve svém okolí,

·       čitelnému a přesnému zpracovávání běžných písemností,

·       přijímání osobní odpovědnost za plnění úkolů,

·       volbě postupů vhodných k objasnění a řešení zadaných problémů,

·       praktickému využívání matematických metod při řešení konkrétních příkladů a problémů a k přesnému a komplexnímu zaznamenávání a vedení číselných údajů,

·       vytváření uceleného přehledu o zdrojích informací, jejich účelu a vhodném způsobu jejich využívání a uchovávání,

·       bezproblémové práci s počítačem a jeho periferními zařízeními.

b) odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání je členěno do dvou základních etap. První etapa, která je realizována v 1. ročníku přípravy, má obecnější předprofesní charakter. Jejím hlavním cílem je seznámení žáků s cíli přípravy, se základními prostředky technické komunikace a zejména s pracovním prostředím, obsahem a charakterem činností vykonávaných v několika různých povoláních ve strojírenství, elektrotechnice a chemii. Toto úvodní seznámení přispívá především ke kvalifikovanější volbě konkrétního oboru přípravy či vzdělávacího programu, resp. k volbě budoucího povolání.

Druhou etapou je široce koncipované odborné vzdělávání žáků, které připraví flexibilního absolventa pro výkon povolání v interdisciplinární oblasti strojírensko-elektrotechnické, zejména se zaměřením na automatizované systémy vyšší generace, charakterizované stavebnicovými komponentami, v nichž se prolíná potřeba vědomostí a dovedností z oblasti strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, regulační techniky a technické kybernetiky.

Odborné vzdělávání je v základu charakterizováno obecně odbornou přípravou, která vychází ze Standardu středoškolského vzdělávání a respektuje v souladu s interdisciplinárním charakterem vzdělávacího programu cíle a obsahové okruhy dvou směrů - směru elektrotechnického a směru strojírenského, přitom dominantní je spíše elektrotechnický. Profesně zaměřená část přípravy má činnostní charakter a je pro ni příznačný vysoký podíl laboratorní výuky. Přípravu praktického charakteru je účelné v souladu se zájmy žáků a regionálními podmínkami realizovat ve vyšších ročnících na reálných provozních pracovištích, v ideálním případě na pracovišti budoucího zaměstnavatele žáka, což umožňuje již jistou formou profesní specializace.

Odborné vzdělávání teoretického i praktického charakteru ve své vzdělávací a činnostní složce klade důraz zejména na:

·       práci s informacemi a s technickou dokumentací, používání technických norem, katalogů, návodů k obsluze, technických doporučení, schopnost porovnávat parametry a technickou úroveň studovaných uzlů, agregátů, zařízení a systémů,

·       čtení a kreslení technických výkresů a schémat strojírenského a elektrotechnického oboru, základní výpočty strojních a elektrotechnických součástí a funkčních obvodů,

·       zásady přesné strojírenské montáže automatizovaných strojů CNC, montáže jejich elektrohydraulických (elektropneumatických) agregátů, elektrických silnoproudých a slaboproudých zařízení,

·       strojírenská a elektrotechnická měření v rozsahu potřebném pro kontrolu a vyhledávání závad na automatizovaných výrobních strojích CNC a systémech CIM,

·       systémové technické myšlení, schopnost průhledu do mezioborových závislostí a vazeb, schopnost nalézat a uvědomovat si prolínající fyzikální, technické a funkční synergické vztahy umožňující spolehlivé vyhledávání závad a diagnostiku ošetřovaných systémů,

·       znalost elektrotechnických předpisů, předpisů o bezpečnosti a hygieně práce a znalost zásad péče o životní prostředí z hlediska provozního rizika systémů CIM a strojů CNC.

Organizace výuky

         Příprava ve vzdělávacím programu je organizována jako čtyřleté denní studium pro žáky či jiné uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku a řídí se platnými právními předpisy. Výuka ve třídách je doplněna praktickými činnostmi v laboratořích a školních dílnách a praxí ve vybraných podnicích regionu.

       Studium je zakončeno maturitní zkouškou.            

Metodické postupy

Pojetí výuky vychází jak z výchovně vzdělávacích cílů a obsahových okruhů daných pro 3. vzdělávací úroveň a příslušný směr vzdělávání Standardem středoškolského odborného vzdělávání a z cílů definovaných v profilu absolventa vzdělávacího programu. Je orientováno zejména na:

·       vhodnou motivaci žáka vedoucí k zájmu o probírané učivo,

·       zdůraznění praktických potřeb v osobním i profesním životě,

·       upřednostňování aktivizujících metod práce žáka; důraz je kladen na intelektuální dovednosti žáka, na ovlivňování jeho postojů, s čímž souvisí výběr vhodných a účelných vědomostí, které vedou k výše uvedenému cíli,

·       vhodný výběr příkladů s ohledem na žákovy životní zkušenosti, což je předpokladem lepšího porozumění probírané problematice,

·       důslednou zpětnou vazbu ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech, tedy neustálé sledování míry naplňování stanovených cílů.

Specifiku osvojování učiva v odborném vzdělávání postihují postupy empirické a teoretické. V procesu výuky nelze oba postupy oddělovat, protože jedině spojením obou lze u žáků dosáhnout žádoucího rozvoje dovedností a postojů a přispět tak k formování jejich osobnosti.

Za účelem realizace výchovně vzdělávacích cílů klíčových dovedností jsou od počátku přípravy aplikovány v jednotlivých předmětech diskusní metody, brainstorming, metody řešení problémových příkladů a situací, metody řešení konfliktních a mezních situací, inscenační metody.

Vhodným způsobem realizace klíčových dovedností je projektové vyučování, které spočívá v zadávání a řešení komplexních praktických úkolů - žákovských projektů, které integrují dílčí složky obsahu vzdělávacího programu. V jejich rámci mohou být navozovány přímé podmínky pro aktivní a intenzivní práci žáků, jako jsou např.: vědomí cíle společné činnosti učitele a žáků, zdůraznění motivačních předpokladů vyučování řešením praktických úkolů, navozováním problémových situací apod.

Volba konkrétních vyučovacích postupů a metod je doporučena na úrovni jednotlivých vzdělávacích předmětů.

Praktická měření, cvičení a praxi nelze realizovat pouze počítačovou simulací. Škola musí být vybavena pro zajištění výuky oboru mechatronika specializovanými laboratořemi a dílnami. V laboratořích musí být zabezpečena praktická činnost zejména pro celky výpočetní technika, elektrotechnické a strojní měření, mikroprocesorová technika, senzorika, tekutinové mechanizmy, programovatelné automaty, robotika a další automatizační technika podle volby specifického učiva v předmětu mechatronika.

Učebny dílen musí zabezpečit strojní a elektrotechnickou praxi v rozsahu osnov předmětu praxe.

Zdravotní podmínky

Aby se žák mohl odpovídajícím způsobem absolvovat vzdělávání v rámci tohoto vzdělávacího programu nesmí mít:

·       závažné vady a choroby pohybového ústrojí, zejména vady horních končetin s poruchou jemných motorických funkcí, úchopové schopnosti ruky s porušenou koordinací svalových funkcí,

·       poruchy zraku, poruchy barvocitu, poruchy prostorového vidění, poruchy rychlé adaptace a chronické onemocnění víček a spojivek.

Budoucí pracovní uplatnění absolventa v daném oboru výrazně omezují:

·       chronická onemocnění kůže, včetně vleklých dermatóz,

·       chronické poruchy respirační, katary horních cest dýchacích a zánětlivá onemocnění srdce s poruchou rytmu.

Zdravotní způsobilost pro studium posoudí lékař.