PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:  3941M  Technický interdisciplinární

Kód a název: 39-41-M/003  Mechatronika

Dosažený stupeň vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání, zakončené maturitní zkouškou.

Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce.

 

Výsledky vzdělávání

         Absolvent oboru mechatronika má po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní se po určité době zapracování kvalifikovaně uplatnit ve svém povolání např. jako montážní specialista, inspekční a servisní technik, zkušební technik, diagnostik a operátor automatizovaných systémů. Široké interdisciplinární vzdělání připravuje absolventa k výkonu odborných funkcí také pro oblasti technické přípravy výroby, prodeje a obchodně technických služeb.

Absolvent je schopen se aktivně uplatnit jako produktivní člen společnosti, který využívá poznatků, dovedností a postojů získaných vzděláním ve svém osobním, společenském a pracovním  životě. Je schopen realisticky utvářet vlastní životní dráhu a na základě dosaženého vzdělání dále rozvíjet svou osobnost i profesní připravenost v procesu celoživotního učení.

Absolvent se vyznačuje činorodým přístupem k životu, schopností spolupráce, ale i samostatností a odpovědností v osobním jednání i v pracovní činnosti. Je vybaven základními kompetencemi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi. Chápe základní principy demokratické společnosti, je ochoten je ve svém životě uplatňovat a aktivně se účastnit na řešení problémů života této společnosti, ať již bezprostředně nebo zastupitelsky. Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva na pozadí globalizace a internacionalizace současného světa, a je tedy schopen uznávat i rovnost a práva jiných národů a etnických skupin.

Uvědomuje si vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost a tedy i na potřebu inovací získaných pracovních dovedností. Chápe význam flexibility a dalších klíčových kompetencí, je ochoten a schopen se přizpůsobovat vývoji na trhu práce a kvalifikací, volit možnosti svého pracovního uplatnění a přiměřeně tomu se dále vzdělávat.

Vzdělávání v oblasti obecných vědomostí, dovedností a postojů směřovalo k tomu, aby byl připraven absolvent, který zejména:

·       má základní přehled o politickém fungování demokratické společnosti, je schopen aktivně se účastnit voleb, dovolat se svých práv a uplatňovat své zájmy v rámci zákonných norem občanské společnosti,

·       má základní přehled  o fungování tržní ekonomiky, je schopen v tomto prostředí ekonomicky zabezpečit sebe i svou rodinu, umí adekvátně svým možnostem a potřebám hospodařit s finančními prostředky, uvědomuje si význam sociálního systému a smysl občanské solidarity,

·       rozlišuje základní kategorie v hierarchii životních hodnot, je schopen odpovědného humánního jednání, uvědomuje si význam rodiny a je schopen se elementárně orientovat v lidských vztazích,

·       chápe historický vývoj, který vedl k vytvoření soudobé podoby světa, v němž žije,

·       se dovede kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, umí uplatňovat společenskou a řečovou etiketu a chápe význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění,

·       umí získávat a podávat potřebné informace a je schopen se vyjadřovat o běžných věcech, kulturních zážitcích i o odborné problematice výstižně a logicky a s využitím příslušných stylistických postupů,

·       má všeobecný kulturní rozhled, dovede si vybírat druhy a žánry umění, má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení, zná cenu kulturních památek a je schopen se podílet na ochraně kulturních hodnot,

·       ve studovaném cizím jazyce dovede pohotově reagovat v rozhovorech o věcech denního života, ovládá potřebnou odbornou terminologii a umí využívat cizího jazyka nejen jako prostředku komunikace a poznávání jiných národů, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání a k výkonu povolání,

·       má matematické poznatky na úrovni potřebné k úspěšnému řešení praktických problémů ve své profesi i v běžných situacích,

·       je připraven přistupovat metodicky k různým druhům problémů, umí je vyhodnotit a k jejich vyřešení použít vhodné matematické poznatky a postupy; umí odhadnout předpokládané výsledky, ověřovat reálnost získaných výsledků a zdůvodnit zvolené způsoby řešení,

·       přesně se vyjadřuje, používá matematickou symboliku i další prostředky komunikace (grafy, diagramy, tabulky, modely...),

·       rozumí přírodním zákonům a jevům, ovládá základní přírodovědné metody práce  (experiment, pozorování...), umí zacházet s přístroji i materiály,

·       je schopen uplatnit přírodovědné poznatky ve své profesi i v každodenním životě a chápe důsledky aplikací fyziky a chemie; rozumí vlivu přírodního prostředí i důsledkům rozvoje vědy a techniky na život lidí, rozhoduje se a jedná v zájmu ochrany životního prostředí,

·       je poučen o dopadech nezdravého a neodpovědného způsobu života, zvláště co se týká návykových látek a jiných negativních návyků, váží si zdraví a snaží se upevňovat svou tělesnou zdatnost.

Na základě cíleně vytvářených klíčových dovedností absolvent:

·       umí kvantitativně řešit komplexnější praktické úkoly a situace, ke kterým běžně dochází v oblasti jeho profese i mimopracovním životě, vytipovat spočitatelné a změřitelné prvky reality a přitom přímo aplikovat vědomosti z oblasti matematiky a dalších přírodních věd,

·       je schopen zvolit z běžných i profesně specifických kvantitativních metod ty, které jsou vhodné pro řešení jednotlivých složek praktické situace, správně provádět příslušné matematické operace a z dosažených dílčích výsledků utvořit o situaci celkový přehled,

·       umí využívat, příp. vytvořit grafické znázornění, pokud to napomůže řešení situace nebo úkolu,

·       má ucelený přehled o informačních zdrojích poskytujících informace potřebné pro výkon jeho povolání a trvalý přehled o vývoji v rámci profese; umí posoudit přínos jednotlivých informací pro svoji práci i mimopracovní život, vybírat informace potřebné vzhledem k situaci, v níž budou využity, a správně je zaznamenávat a uchovávat.

·       umí informace zpracovávat pro sebe i pro ostatní uživatele a předkládat je způsobem vhodným vzhledem k jejich dalšímu využití,

·       ovládá práci s osobním počítačem, využívá některý z běžně používaných textových editorů a aplikační programy, které jsou běžné v jeho profesní oblasti,

·       si uvědomuje nedostatky i úspěchy ve svých pracovních výkonech, podílí se na odstraňování chyb a stanovuje si perspektivy směřující ke zdokonalení své činnosti,

·       umí spolupracovat na dosažení kolektivního cíle s druhými osobami a přijímat odpovědnost za splnění úkolů; umí vést menší pracovní tým a přiměřeně posuzovat kompetence svých spolupracovníků ke splnění jednotlivých dílčích úkolů,

·       je schopen předložit vlastní návrhy na rozdělení společné práce, podílet se na stanovení pracovních metod a vést kolektiv k jejich dodržování; za vhodných pracovních podmínek je schopen nést za dosažení kolektivního cíle osobní odpovědnost,

Po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky má absolvent odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní se po určité době zapracování kvalifikovaně uplatnit ve svém povolání. Na základě studia v tomto vzdělávacím programu absolvent:

·       ovládá s jistotou odbornou terminologii svého oboru, osvojil si zásady práce s technickými informacemi, umí aktivně používat příslušné technické normy a doporučení platných v ČR i ve státech EU, navazující na technickou dokumentaci, nabídkové materiály a návody k obsluze,

·       umí vybírat příslušné náhradní díly z katalogů, navrhovat ekvivalenty uzlů a komponentů při náhradách a rekonstrukcích, dovede porovnávat jejich parametry a je obeznámen s jejich technickou úrovní ve vztahu k jednotlivým výrobcům,

·       umí číst a kreslit (i s použitím výpočetní techniky) technické výkresy strojírenského a elektrotechnického oboru, schémata pneumatických (elektropneumatických), hydraulických (elektrohydraulických), elektrických a elektronických zařízení,

·       umí navrhovat jednoduché strojní součásti, provádí základní technické výpočty strojních a elektrotechnických součástí, strojních skupin a funkčních obvodů s cílem zlepšení stávající funkce nebo nového návrhu,

·       získal základní přehled o technických materiálech, jejich mechanických a technologických vlastnostech a vlivu tepelného zpracování, osvojil si základní strojírenské technologie, má přehled o používaných strojích, nástrojích, přípravcích a výrobních pomůckách,

·       ovládá zásady přesné strojírenské montáže automatizovaných strojů CNC, montáže jejich elektrohydraulických (elektropneumatických) agregátů a elektrických silnoproudých aslaboproudých zařízení a tyto práce je schopen vykonávat po získání potřebné praxe zcela samostatně,

·       je schopen aplikovat získané poznatky z elektrotechniky a elektroniky na konkrétních elektrotechnických zařízeních, na základě dodaných schémat umí provést výběr prvků a sestavovat z nich tekutinové, elektrické a elektronické obvody a po montáži ověřovat jejich požadované funkce,

·       umí provádět strojírenská měření, měření základních veličin a parametrů elektrotechnických prvků a obvodů včetně samostatného používání měřicích přístrojů v rozsahu potřebném pro kontrolu a vyhledávání závad na automatizovaných strojích CNC a výrobních systémech CIM a tato měření vyhodnotit, umí uvádět tyto stroje a systémy do provozu, ošetřovat, seřizovat a provést zaškolení obslužného personálu uživatele,

·       je schopen prostudovat funkci zařízení a exploatovaných systémů do té hloubky, že s jistotou vyhledává závady a při poruchách analyzuje jejich příčiny; umí v těchto situacích aplikovat metody demontážní a bezdemontážní diagnostiky,

·       umí nalézat mezioborové fyzikální, technické a funkční souvislosti a synergické vztahy při vyhledávání a identifikaci závad a poruch na výrobních systémech CNC a robotizovaných technologiích CIM; je schopen logicko-analytických úvah, které umožňují rozbor a hodnocení těchto vztahů a souvislostí,

·       má vyvinuté technické myšlení, cit pro jemnou montážní práci a přesnost,

·       je schopen shromažďovat ekonomické údaje a informace ze své pracovní oblasti,

·       umí zpracovat základní hospodářské výkazy, základní ekonomickou dokumentaci a předávací protokoly; je obeznámen s přípravou a tvorbou těchto dokumentů v souvislosti se soukromým podnikáním,

·       uvědomuje si odpovědnost za výsledky své práce, je schopen dodržovat předepsané pracovní postupy, technologickou a pracovní kázeň a působit v tomto směru na své spolupracovníky a podřízené,

·       je schopen samostatného rozhodování s vyšším stupněm odpovědnosti, včetně vedení pracovních týmů, ustavených ke splnění úkolů, uvědomuje si skutečný dosah svých pracovních schopností a z nich plynoucí uplatnění na trhu pracovních sil,

·       ovládá a dodržuje při své práci zásady bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje bezpečnostní ustanovení norem ČSN a ISO, elektrotechnické předpisy, je schopen vykonávat samostatné profesní činnosti ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, dodržuje pravidla protipožární ochrany,

·       si osvojil  zásady ochrany životního prostředí a chová se v souladu s nimi, aktivně jich využívá ke zmírňování dopadů výrobních technologií na životní prostředí.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu mechatronika je připraven jako střední technik - systémový specialista, pracující v širším spektru odborných činností na vyšší odborné úrovni, schopný řešit úkoly a vykonávat pracovní činnosti vyskytující se při:

·       stavbě, montáži a oživování,

·       uvádění do provozu a závěrečných kontrolách,

·       ošetřování, seřizování a údržbě,

·       diagnostice, vyhledávání závad a příčin poruch,

·       servisní péči, obchodně technických službách

funkčních systémů složitých strojních zařízení, automatizovaných výrobních strojů CNC, a počítačově řízených robotizovaných technologických řetězců CIM.

Může nalézt uplatnění především při výkonu povolání:

diagnostik, nálezář - analytik, inspekční a servisní technik, také přípravář - operátor systémů CIM a montážní specialista automatizované techniky a zkušební technik.

Získaná kvalifikace má charakter komplexní odbornosti integrující vzájemně provázané souvislosti z dosud izolovaných vědních disciplin, aplikovaných do automatizovaných funkčních celků a zařízení. Je určena pro automatizované systémy vyšších generací nahrazující na předělu nového tisíciletí konvenční strojní zařízení v oblastech výrobních technologií, letecké a silniční dopravy, chirurgické techniky apod. v souladu s trendy dalšího rozvoje těchto odvětví.

Absolvent je rovněž připraven pro vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.