MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 29. 8. 2000, čj. 25 775/2000-23, s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

39-41-M/003 (26-44-6) Mechatronika

 

Denní studium absolventů základní školy

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

 

A1.  Všeobecně vzdělávací - povinné

18-20

13-14

11-13

11-13

53-60

Český jazyk a literatura                 

3

2

2

3

10

Cizí jazyk                                       

3

3

3

3

12

Občanská nauka                            

0-2

1

1-2

1

3-6

Dějepis                                           

2

-

-

-

2

Matematika                                    

4

2-3

3-4

2-4

11-15

Fyzika                                             

2-3

2

-

-

4-5

Chemie  a  ekologie

2-3

-

-

-

2-3

Tělesná výchova                            

2

2

2

2

8

A2.  Odborné - povinné

13-16

19-20

20-22

20-22

72-80

Strojnictví

1-2

3-5

2-4

-

6-11

Materiály a technologie

2-3

-

-

-

2-3

Mechanika

-

2

2

-

4

Elektrotechnika

3-4

2

-

-

5-6

Elektronika

-

2

2-3

2-3

6-8

Měření a diagnostika

-

3-4

2-3

2-4

7-11

Číslicová technika

-

2

2-3

-

4-5

Řízení a regulace

-

-

2-3

2-3

4-6

Mechatronika

-

-

3-5

6-8

9-13

Výpočetní technika

2

2

2

2

8

Technika administrativy

2

-

-

-

2

Ekonomika

-

-

-

3-4

3-4

Úvod do světa práce

3

-

-

-

3

Praxe

-

3

3

3

9

A3.  Odborné - výběrové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně (maximálně)

33

33

33

33

132

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poznámky k učebnímu plánu:

1.        U předmětů, kde je učebním plánem stanoveno rozpětí vyučovacích hodin stanoví konkrétní počet hodin ředitel školy. Učební plán ostatních předmětů může ředitel školy upravit až do 10% hodinové dotace v daném ročníku. Při všech výše uvedených úpravách nesmí být žádný povinný předmět v rámci učebního plánu zrušen a nesmí být překročen celkový týdenní počet hodin.

2.        Dle specifických potřeb školy a regionu je možné do učebního plánu zařadit výběrový předmět. Hodinovou dotaci na tento předmět je nutno zajistit z  rozpětí hodin odborných předmětů.

3.        Osnovy jednotlivých odborných vyučovacích předmětů jsou rámcové. Jejich konkretizaci provede škola na základě zvoleného počtu vyučovacích hodin a s ohledem na rozvoj oboru, podmínky regionu a požadavky sociálních partnerů. Počty hodin, uvedené v rozpisu učiva u jednotlivých tematických celků, jsou doporučené, škola si je upraví podle svých potřeb a zkušeností.

4.        Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se využívají platné učební osnovy pro SOŠ. Předmět chemie a ekologie je možno vyučovat podle uvedené osnovy nebo využít schválených osnov předmětu chemie a předmětu základy ekologie a vhodně si je upravit. 

5.        Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil na základní škole.

6.        Nepovinné vyučovací předměty i jejich obsah zpracuje škola a schválí ředitel. Žák se může v jednom školním roce přihlásit nejvýše do dvou nepovinných předmětů, případně do tří, je-li jedním z nich řízení motorových vozidel nebo sportovní hry.

7.        Rozsah cvičení je uveden v osnovách jednotlivých předmětů a řídí se charakterem vyučovacího předmětu. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy BOZP či předpisy hygienické, určí ji ředitel školy podle platných předpisů MŠMT ČR a podle finančních možností školy.

8.        Součástí předmětu praxe jsou čtyři týdny souvislé praxe, rozdělené do dvou ročníků, zpravidla do druhého a třetího. Tuto souvislou praxi vykonávají žáci na smluvně zajištěných pracovištích.

9.        Škola v souladu s metodickými pokyny MŠMT organizuje v prvním až třetím ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz. Celková doba trvání kurzů nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období.

10.     K podpoře rozvíjení klíčových dovedností může škola v rámci časové rezervy organizovat v kterémkoli ročníku týdny projektové výuky, zaměřené zejména na zpracování a hodnocení žákovských projektů.

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN

Denní studium absolventů základní školy

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

 

A1.  Všeobecně vzdělávací - povinné

19

13

11

12

55

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

4

3

3

3

13

Fyzika

3

2

-

-

5

Chemie a základy ekologie

2

--

--

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

A2.  Odborné- povinné

14

20

22

21

77

Strojnictví

2

4

3

-

9

Materiály a technologie

2

-

-

-

2

Mechanika

-

2

2

-

4

Elektrotechnika

3

2

-

-

5

Elektronika

-

2

2

2

6

Měření a diagnostika

-

3

2

3

8

Číslicová technika

-

2

2

-

4

Řízení a regulace

-

-

2

2

4

Mechatronika

-

-

4

6

10

Výpočetní technika

2

2

2

2

8

Technika administrativy

2

-

-

-

2

Ekonomika

-

-

-

3

3

Úvod do světa práce

3

-

-

-

3

Praxe

-

3

3

3

9

Celkem hodin týdně

33

33

33

33

132

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

Počítačová grafika

-

3

3

-

6

Programování

-

3

3

-

6

Řízení motorových vozidel

-

-

-

3

3