CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU


Studijní obor 41-04-M/001 Rostlinolékařství je koncipován tak, aby zohlednil požadavky zákona č. 147/1996 Sb. o rostlinářské péči a prováděcí vyhlášky č. 288/1996 Sb. o oborech středoškolského studia a délce odborné praxe jako kvalifikačních kritériích pro živnostenské podnikání na úseku rostlinářské péče.

Úspěšně zakončené studium bude jedním ze základních předpokladů možného živnostenského podnikání na úseku rostlinolékařské, ale bude využitelné i v dalších oblastech podnikání.

Charakteristika obsahu vzdělání

Obsah výchovy a vzdělávání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia kvalifikovaně vykonávat činnosti, které jsou součástí profilu absolventa oboru a aby byli připraveni pro případné vyšší odborné nebo vysokoškolské studium zejména zemědělství a dalších příbuzných oborů.

Poskytované vzdělání sestává ze všeobecné a odborné složky. Všeobecnou složku vzdělání poskytují žákům vyučovací předměty jazykové (český jazyk a literatura, cizí jazyk), společenskovědní (občanská nauka, dějepis, hospodářský zeměpis), matematicko-přírodovědné (matematika, fyzika) a tělesná výchova.

Odborné učivo umožňuje žákům, aby si osvojili na vědeckém základě zevšeobecněné širší vědomosti dlouhodobě platné, dále nezbytné obecné dovednosti a návyky, zejména logické myšlení a správné pracovní metody. Úzce navazuje na složku všeobecného vzdělávání. Poskytuje žákům poznatky o podstatě zákonitostí, principů, jevů a jejich vzájemných vztazích, o přírodních, technických, ekologických a ekonomickospolečenských souvislostech a vede je k uplatňování těchto vědomostí při řešení praktických úkolů. Tvoří základ odborné složky profilu absolventa. Řadí se sem učivo předmětů chemie, fyzika, biologie a ekologie, stroje a zařízení, výpočetní technika, obecné základy pěstování rostlin, základy ekonomiky a podnikání.

Speciální odborné učivo poskytuje žákům nezbytné vědomosti z oboru rostlinolékařské péče. Objasní příčiny ohrožení zdraví rostlin, vzniku škod, způsoby šíření škodlivých organizmů, metody jejich zjišťování a ochrany proti nim. Žáci si rovněž osvojí poznatky nutné k ekologicky přijatelnému používání přípravků na ochranu rostlin. Toto učivo se bude vyučovat zejména v předmětech fytopatologie, rostlinolékařská zoologie, herbologie, metody a systémy ochrany rostlin, právo a předpisy v rostlinolékařství a v odborné části předmětu stroje a zařízení.

Dále žáci získají oprávnění k řízení motorových vozidel, případně samojízdných strojů.

Metody a formy výchovně vzdělávací práce

Volba metod a forem výchovně vzdělávací práce závisí na vyučujících jednotlivých předmětů. Formy výchovně vzdělávací práce tvoří spolu s metodami jednotný celek.

Při volbě metod je třeba dávat přednost takovým, které umožňují soustavné rozvíjení aktivity žáků ve vyučovacím procesu. Při výběru a posuzování forem výchovně vzdělávací práce ve studijním oboru 42-35-6 Rostlinolékařství je třeba počítat v širokém měřítku zejména s cvičením, různými formami praxe a s exkurzemi.

Ve všech formách vyučování je třeba respektovat platná právní ustanovení, příslušná prováděcí vládní a resortní nařízení i vyhlášky, normy a předpisy, pojednávající o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Podmínky přijetí

Do prvního ročníku denního studia studijního oboru 41-04-M/001 Rostlinolékařství se přijímají chlapci a dívky po úspěšném ukončení 9. ročníku základní školy, kteří splnili podmínky přijímacího řízení dané střední školy a vyhovují zdravotním kritériím, tj. nebyla u nich odborným vyšetřením zjištěna onemocnění vylučující řízení motorových vozidel ve smyslu obecně závazných předpisů (absolutní kontraindikace) nebo onemocnění alergického původu (relativní kontraindikace závisející na druhu alergického onemocnění a směru dalšího uplatnění absolventa).

Organizace studia

Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium nebo jako pětileté dálkové studium a končí maturitní zkouškou podle platných předpisů.

Maturitními předměty jsou český jazyk a literatura, volitelný předmět (např. cizí jazyk), pěstování rostlin a rostlinolékařství, které zahrnuje učivo fytopatologie, rostlinolékařské zoologie a herbologie.

Součástí maturitní zkoušky z praxe je projekt zaměřený na rostlinolékařství.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru 41-04-M/001 Rostlinolékařství, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a na vysokých školách.