PROFIL ABSOLVENTA


Absolvent studijního oboru 41-04-M/001 Rostlinolékařství musí mít tyto obecné vědomosti a dovednosti :

- ovládá dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti a dovednosti potřebné pro soukromý a pracovní styk s jinými lidmi,

- je si vědom svých lidských práv a je ochoten respektovat práva jiných lidí, uvědomuje si svou národní přináležitost a má snahu rozvíjet vše pozitivní, co jeho předkové vytvořili. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni. Uznává rovnost různých etnických skupin a ras,

- dovede využívat svých poznatků z historie pro lepší pochopení své současnosti,

- klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi,

- respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život,

- uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a zvažuje své rozhodování a jednání v zájmu ochrany přírody a životního prostředí,

- dodržuje platné jazykové normy, umí se výstižně a správně vyjadřovat v mateřském jazyce,

- ve studovaném cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života a dovede pohotově reagovat v rozhovorech o těchto věcech,

- ovládá potřebnou odbornou terminologii svého oboru a dovede pomocí slovníku číst cizojazyčné odborné texty,

- rozumí matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace, dokáže užívat matematické poznatky a aplikovat přírodovědné poznatky v běžných životních a profesních situacích,

- je schopen pracovat s počítačem a využívat běžných uživatelských programů,

- umí provádět biologické a chemické rozbory materiálu a složek životního prostředí, svá pozorování zaznamenat a vyvodit z nich závěry,

- vyhledává kulturní zážitky (např. čte krásnou literaturu, časopisy, populárně naučné knihy podle svého zájmu a navštěvuje kulturní zařízení, jako jsou kina, divadla, koncertní a výstavní síně atp.),

- je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec i o předpokladech úspěšného vyrovnání se s rolí partnera a rodiče,

- snaží se zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví.

Absolvent studijního oboru 42-35-6 Rostlinolékařství musí mít tyto odborné vědomosti a dovednosti :

- umí uplatnit hlavní zásady pěstování základních i speciálních zemědělských plodin,

- dokáže určit základní škodlivé organizmy rostlin (choroby, škůdce, plevele) a rozlišit abiotické poruchy,

- umí doporučit nebo nařídit optimální způsoby ochrany proti škodlivým organizmům a léčení nebo prevenci chorob a poruch výživy,

- dokáže zacházet s prostředky na ochranu rostlin (zoocidy, herbicidy, fungicidy, regulátory růstu a ostatními) ve smyslu dobré zemědělské praxe,

- dokáže využívat zemědělské stroje, zařízení a to zejména stroje na ochranu rostlin, umí je obsluhovat, provést základní seřízení, údržbu a drobné opravy,

- zná funkce testovacího zařízení strojů na ochranu rostlin,

- při práci dodržuje hlavní zásady bezpečnosti a hygieny práce i ochrany zdraví lidí,

- dokáže uplatnit nejdůležitější zásady tvorby a ochrany životního prostředí, zejména při ochraně včel, ryb a zvěře při práci s pesticidy,

- umí dbát o zachování biodiverzity a biologické rovnováhy v krajině,

- pracuje s expertními počítačovými systémy v ochraně rostlin,

- dbá na ekonomické využívání surovin, energie a materiálů,

- ovládá základní právní normy, platné na úseku rostlinářské péče a dbá o jejich dodržování,

- ovládá řízení motorových vozidel skupiny T, B (dívky) a C (chlapci).

Absolvent studia je schopen se uplatnit jako :

- Živnostenský podnikatel v oboru diagnostické, zkušební a poradenské činnosti v ochraně rostlin,

- živnostenský podnikatel v oboru ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organizmům přípravky na ochranu rostlin,

- podnikatel v distribuci chemických přípravků na ochranu rostlin,

- živnostenský podnikatel v oboru kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin,

- agronom, specialista na ochranu rostlin v zemědělských podnicích,

- technik na výzkumných a zkušebních pracovištích na úseku rostlinolékařství,

- živnostenský podnikatel v oblasti dezinfekce, dezinsekce, deratizace,

- podnikatel ve výrobě biopreparátů.