MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 23. října 1997, č.j. 32 721/97-71 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

41-04-M/001 (42-35-6) ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ

Denní studium pro absolventy základních škol
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3. 4.
A. Povinné vyučovací předměty
a) Základní
1. Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura 2 2 2 3 9
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka - - 2 - 2
Dějepis 2 - - - 2
Hospodářský zeměpis - 2 - - 2
Matematika 3 2 2 - 7
Fyzika 3(1) - - - 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
2. Odborné
Biologie a ekologie 4(1) 3(1) - - 7
Chemie 4(1) 3(0,5) - - 7
Biometrie - 2(0,5) - - 2
Stroje a zařízení 3(1) 2(0,5) 2(0,5) - 7
Motorová vozidla - 2 2 - 4
Výpočetní technika 2(2) 2(2) - - 4
Pěstování rostlin - 3(1) 4(1) 4(1) 11
Ekonomika a podnikání - - 3(1) 4(1) 7
Fytopatologie - - 3(1) 3(1) 6
Rostlinolékařská zoologie - - 3(1) 3(1) 6
Herbologie - - 2(0,5) 3(1) 5
Metody a systémy ochrany rostlin - - - 2(0,5) 2
Právo a předpisy v rostlinolékařství - - - 1 1
Praxe 4 2 - - 6
b) Výběrové vyučovací předměty - 2 2 4 8
Celkem 32 32 32 32 128


B. Nepovinné vyučovací předměty
Doporučené výběrové vyučovací předměty
Ročník Předmět Počet hodin
2. Konverzace v cizím jazyce 2
Technika administrativy 2
3. Konverzace v cizím jazyce 2
Hospodářská korespondence 2
Účetnictví 2
Laboratorní kontrola 2
4. Konverzace v cizím jazyce 2
Psychologie v podnikání 2
Ochrana a tvorba životního prostředí 2
Řízení speciálních strojů 2(0,5)
Šlechtění a semenářství 2(0,5)
Informatika v zemědělství 2
Marketing a management 2
Biotechnické procesy 2


Poznámky :

1. Konkrétní rozvržení učiva do jednotlivých ročníků navrhnou vyučující a po projednání v předmětových komisích je schvaluje ředitel školy.

2. Pomlčka (-) u příslušného předmětu a ročníku učebního plánu znamená, že předmět se v tomto ročníku nezařazuje.

3. Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu s tím, že tato hodina nebude započítávána do součtu týdenních vyučovacích hodin.

4. V základních matematicko-přírodovědných a odborných i výběrových vyučovacích předmětech se do učebního plánu zařazují cvičení, při kterých se třída dělí na skupiny podle platných předpisů. Cvičení lze organizovat jako pravidelně se opakující cvičení v rámci týdenní hodinové dotace předmětu nebo jako bloková cvičení, přičemž počet hodin cvičení v bloku se započítává do celkové dotace předmětu. Počet hodin cvičení z celkové dotace předmětu v příslušném ročníku je uveden u jednotlivých předmětů v závorce.

5. Struktura výběrových a nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele. Seznam výběrových předmětů je rámcový a lze ho rozšířit podle potřeb regionu, podmínek školy a zájmu žáků. Za obsah učiva a zpracování učební osnovy odpovídá ředitel školy. Pro výuku výběrových předmětů je možno vytvářet skupiny žáků z různých tříd i ročníků.

6. Výuka praxe je organizována jako praxe odborná (individuální, prázdninová) a učební. Rozdělení týdnů praxe do jednotlivých ročníků je orientační a může být upraveno podle podmínek školy. Strukturu a organizaci praxe stanoví ředitel školy v souladu s učební osnovou praxe v závislosti na specifických podmínkách školy, školního hospodářství a regionu. Celkový rozsah praxe musí být dodržen. Část praxe mohou žáci vykonat v období hlavních školních prázdnin. Praxi je možné realizovat i v zahraničí.

7. Časová rezerva je určena k upevňování učiva, exkurzím a kurzům. Žáci mohou v každém ročníku absolvovat exkurze v délce maximálně 5 dnů.

8. Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující upravit až do 30% jeho rozsahu zařazením nových poznatků, vyplývajících z rozvoje vědy a techniky a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

9. Počet vyučovacích týdnů ve 4. ročníku je stanoven jako minimální a nesmí být dále snižován.