MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 23. října 1997, č.j. 32 721/97-71 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

41-04-M/001 (42-35-6) ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ

Dálkové studium při zaměstnání
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3. 4. 5.
A. Povinné vyučovací předměty
a) Základní
1. Všeobecně vzdělávací 110 80 65 75 60 390
Český jazyk a literatura 20 20 20 20 30
Cizí jazyk 30 30 30 30 30
Občanská nauka - - - 10 -
Dějepis 15 - - - -
Hospodářský zeměpis - 15 - - -
Matematika 25 15 15 15 -
Fyzika 20 - - - -
2. Odborné 110 120 140 130 115 615
Biologie a ekologie 35 25 - - -
Chemie 35 25 - - -
Biometrie - 15 - - -
Stroje a zařízení 20 15 15 - -
Výpočetní technika 20 15 - - -
Pěstování rostlin - 25 30 30 -
Ekonomika a podnikání - - 25 30 -
Fytopatologie - - 35 25 30
Rostlinolékařská zoologie - - 35 25 30
Herbologie - - - 20 25
Metody a systémy ochrany rostlin - - - - 20
Právo a předpisy v rostlinolékařství - - - - 10
b) Výběrové vyučovací předměty - 20 15 15 15 65
Celkem 220 220 220 220 190 1070
B. Nepovinné vyučovací předměty


Poznámky :

1. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2. Počty konzultačních hodin v ročníku, které stanoví učební plán dálkového studia, jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3. Na závěr každého pololetí se skládají zkoušky ze všech předmětů, jimž se v tomto pololetí vyučuje. V jednom dni se smí konat nejvýše 3 zkoušky.

4. Výběrové předměty se chápou jako otevřený systém, který lze měnit podle aktuálních potřeb. Volba předmětů je v kompetenci ředitele školy.

5. V základních odborných i výběrových vyučovacích předmětech se do učebního plánu zařazují cvičení, při kterých se třída dělí na skupiny podle platných předpisů. O počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy podle možnosti a potřeb školy.

6. Kromě hodin konzultací uvedených v učebním plánu realizuje škola podle svých podmínek pro studující individuální praxi v zemědělských podnicích. Její rozsah stanoví ředitel školy podle individuálních potřeb studujících.

7. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.