PROFIL ABSOLVENTA

 

41-41-L/007 (45-97-4/01) Zemědělský podnikatel, zemědělská podnikatelka

 

Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana, chápal principy demokratické společnosti a uplatňoval je ve svém životě. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni.

Absolvent je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku.

Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro soukromý a pracovní styk s lidmi.

Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

Dovede využívat poznatků z historie pro lepší pochopení současnosti. Klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi. Respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život.

V ústním i písemném jazykovém projevu dodržuje jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřuje. V cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známe tématice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru.

Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy...). Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem.

Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích.

Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.

Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o využívání volného času.

Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě.

Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

Komplexně zvládl odbornou problematiku pěstování rostlin, chovu hospodářských zvířat a podle svého zájmu a potřeb i pěstování speciálních plodin, okrasných rostlin a chovu drobných hospodářských zvířat při uplatnění progresivních technologií.

Získal základní vědomosti o zemědělských a dopravních strojích, zejména o jejich složení, činnosti, seřízení, obsluze a odstranění poruch.

Má oprávnění k řízení automobilů a traktorů.

Zvládl základy laboratorních technik, používaných při hodnocení kvality zemědělských výrobků.

Zná technologii zpracování zemědělských výrobků a kvalitativní požadavky na zemědělské suroviny a potraviny.

Umí provádět základní práce, související s ručním a strojním obráběním technických materiálů. Dovede provádět práce, spojené s demontáží a montáží zemědělských strojů a zařízení, obsluhovat, seřizovat a udržovat stroje. Umí vykonávat kvalifikovaně zemědělské práce. Je schopen hodnotit kvalitu vykonané práce. Dodržuje při práci zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy protipožární ochrany. Umí zacházet s protipožárním zařízením.

Zvládl psaní na stroji a obsluhu osobních počítačů.

Orientuje se v základních vztazích zemědělství k životnímu prostředí. Umí kvalifikovaně zvládnout práce, spojené s ochranou rostlin, výživou hospodářských zvířat a zooveterinární zákroky. Zvládl základy managementu.

Dokáže řídit a organizovat zemědělské pracovní procesy.

Zná formy podnikání a způsoby získání oprávnění k podnikatelské činnosti.

Zná základní právní normy v oblasti podnikání.

Je schopen vést jednoduché účetnictví svého podniku a vypočítat hospodářský výsledek.

Zvládl zásady financování a finančních povinností podnikatele včetně daňového přiznání. Zná formy platebního styku.

Je mu znám způsob sjednávání pojištění a právní předpisy s touto činností související.

Ovládá problematiku tvorby cen a fakturace výkonů.

U dívek se předpokládá výchova a příprava pro manželství a rodinný život se zřetelem na výchovu dětí.