MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky dne

29. června 1993, č.j. 713 536/93-74 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem

 

Schvalovací doložka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 23. srpna 1993, č.j. 21 244/93-23


UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

41-41-L/007 (45-97-4/01) Zemědělský podnikatel, zemědělská podnikatelka

 

Denní studium:

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Celkem

1.

2.

3.

4.

1. Společenskovědní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

2

8

Cizí jazyk

2

2

2

2

8

Občanská nauka

1

1

-

-

2

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

 

Matematika

2

2

2

2

8

Chemie

2

-

-

-

2

Ekologie

1

-

-

-

1

Fyzika

2

-

-

-

2

3. Tělesná výchova

2

2

2

2

8

4. Odborné povinné

7

12

11

9

39

Pěstování rostlin

Chov zvířat

Stroje a zařízení

Ekonomika a řízení

Technika administrativy

Motorová vozidla

Účetnictví

Výpočetní technika

 

 

 

 

 

5. Odborné výběrové

-

-

2

11

13

Regionální předmět

Zpracování zem. Výrobků

Podnikání, obchod a služby

Právo

Laboratorní kontrola

Ochrana rostlin

Chov drobných hospodář. zvířat

Psychologie a hygiena práce

 

 

 

 

 

6. Odborný výcvik

12

14

14

7

47

Celkem

33

35

35

35

138

 

 

Poznámky:

1. Počet vyučovacích hodin přidělený jednotlivým odborným povinným a odborným výběrovým předmětům s výjimkou odborného výcviku stanoví škola.

2. Počet vyučovacích hodin odborného výcviku ve 4. ročníku se rozšiřuje o individuální odbornou praxi v délce 14 dní.

3. Z odborných výběrových předmětů lze vytvářet bloky předmětů, profilující absolventy na činnosti, které budou vykonávat v praxi a rovněž diferencující přípravu mezi dívkami a chlapci (blok odborných zemědělských předmětů, blok ekonomických předmětů). Diferencovaná příprava je završena 4. ročníkem.

4. Struktura nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy.

5. Závěrečná zkouška na konci 3. ročníku a maturitní zkouška se organizují podle platných předpisů.