CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

41-41-L/503 (45-12-4) Zemědělství

pro absolventy tříletých učebních oborů

 

1. Základní údaje:

- Délka přípravy: 2 roky - denní studium

- Základní podmínky pro přijetí: úspěšně ukončený tříletý učební obor, výuční list

- Způsob ukončení: maturitní zkouška

- Poskytované vzdělání: úplné střední odborné vzdělání

2. Stručný popis oboru:

- Studijní obor zemědělství prohlubuje a rozšiřuje znalosti ze všech hlavních odvětví zemědělské činnosti, ekonomiky a obchodu se zvláštním zřetelem na soukromé podnikání.

3. Charakteristika obsahu vzdělání:

- Obsah vzdělávání má složku všeobecně vzdělávací a odbornou, členěnou do části povinné a volitelné. obě části navazují na vzdělání, které žáci získali v učebním oboru a vytvářejí spolu s ním celek, jehož obsah je vymezen v souladu s požadavkem na získání úplného středního odborného vzdělání.

- Odborná složka svou povinnou a volitelnou částí poskytuje komplexní pohled na problematiku zemědělské výroby v rozvíjející se tržní ekonomice se zřetelem na soukromé podnikání v zemědělství.

- Obsah učiva vede k rozvoji technologického myšlení a získávání předpokladů k vyhodnocování výroby.

- Studijní směr je profilován jako univerzální - ve vzájemné rovnováze odvětví pěstování rostlin, chov hospodářských zvířat, zemědělská mechanizace, ekonomika a řízení soukromých podniků. Koncepce studijního oboru vytváří základ pro podnikání v zemědělství.

- Profil absolventa dotváří škola volitelnými předměty podle potřeb jednotlivých regionů, půdních a klimatických podmínek pro zaměření podnikání v zemědělství, podle požadavků okresních úřadů práce, Agrární komory a regionálních odborů Ministerstva zemědělství.

Soubor volitelných odborných předmětů vytváří vhodný doplněk k rozšíření vědomostí ze speciálních disciplín, kterým se žáci chtějí věnovat. Cílem všech těchto předmětů je dát žákům dostatečné znalosti a aplikovat je na situace, se kterými se budou setkávat.

4. Zdravotní požadavky na uchazeče:

- Obor je určen pro uchazeče s dobrým zdravotním stavem, odpovídajícím činnostem, pro které se v průběhu studia připravují.

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:

- Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

- Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro studijní obor zemědělství a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce z hlediska jednotlivce, tak z hlediska soukromého zemědělce i pracovníka řídícího činnost pracovního kolektivu.

- V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání praktických cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d) vykonání stanoveného dozoru.