PROFIL ABSOLVENTA

 

41-41-L/503 (45-12-4) Zemědělství

pro absolventy tříletých učebních oborů

 

Profesní požadavky:

Absolvent se umí jazykově správně vyjadřovat. Ovládá základní prostředky styku sdělovacího, administrativního a odborného, v jejich rámci je schopen přiměřeně komunikovat. Absolvent ovládá učivo středoškolské matematiky a zná základy přírodních a technických věd. Zná základní principy automatizace a programování. Absolvent má vědomosti o základních fyziologických procesech v rostlinném a živočišném organizmu, o prostředí pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat a o způsobech jeho ovlivňování, o výživě a ochraně rostlin, o základních veterinárních zákrocích, o soustavě strojů a zařízení pro komplexní mechanizaci. Absolvent si osvojí znalosti o základních pojmech a vztazích z ekonomiky zemědělského podniku a soukromého podnikání, řízení a kontroly výroby, znalost zásad hodnocení množství a kvality vykonané práce a stanovení odměn za ni, vedení prvotní evidence, komplexní vědomosti o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a protipožární ochrany, dovednosti pracovat s technickou dokumentací a odbornou literaturou, písemně i ústně se správně odborně vyjadřovat.

Zařazení absolventů:

Po ukončení studia splňuje absolvent základní podmínku pro výkon kvalifikovaných dělnických povolání, technickohospodářských funkcí provozního charakteru a podnikání v oboru zemědělství.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitních studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol.