MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 dne 11. 1. 1995, č.j. 10 638/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN 

studijního oboru

pro absolventy tříletých učebních oborů

41-41-L/503 (45-12-4) Zemědělství

 

Denní studium:

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

1. Všeobecně vzdělávací

16

13

Povinné

11

9

Český jazyk a literatura

4 - 6

Cizí jazyk

6 - 8

Matematika

4 - 6

Dějepis

2

Tělesná výchova

4

Volitelné

5

4

Biologie

2 - 4

Chemie

2 - 4

Fyzika

1 - 3

Estetická výchova

1 - 2

2. Odborné

19

20

Povinné

9

10

Pěstování rostlin

4 - 6

Chov hospodářských zvířat

4 - 6

Mechanizace zemědělství

4 - 6

Ekonomika a organizace

4 - 6

Práce s počítačem

1 - 2

Volitelné

10

10

Právní nauka

2 - 3

Účetnictví

2 - 3

Psychologie

1 - 2

Marketing a management

2 - 4

Technika administrativy

2 - 3

Plemenářství a inseminace

2 - 3

Šlechtění a semenářství

2 - 3

Zelinářství

1 - 2

Ovocnictví

1 - 2

Agroturistika

2 - 4

Regionální geografie a historie

1 - 2

Sociologie a historie venkova

1 - 2

Alternativní zemědělství

2 - 4

Základy myslivosti

2

Včelařství

2 - 3

Pěstování a sběr léčivých bylin

4 - 5

Základy lesnictví

2 - 3

Veterinářství

2 - 3

Pícninářství

2 - 3

Ochrana rostlin

2 - 3

Ochrana a tvorba životního prostředí

1 - 2

Zeměměřičství

1 - 2

Laboratorní kontrola

2 - 3

Volitelný předmět podle regionálních potřeb

1 - 2

Celkem

35

33

 

Nepovinné předměty:

Ředitel SOU má možnost zavést nepovinné předměty podle profesionálních i osobních potřeb a zájmů žáků.

 

Poznámky:

1. Strukturu, rozdělení a dotaci vyučovacích hodin volitelných odborných předmětů určí ředitel školy podle zájmu žáků, podmínek a požadavků regionu a trhu práce.

2. Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných a volitelných předmětů v ročnících stanoví ředitel SOU na základě doporučení předmětové komise v rozpětí stanoveném učebním plánem.

3. Učební plán je možné v povinných i volitelných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný vyučovací předmět, ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

4. Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva v rozsahu 30% celkové hodinové dotace v ročníku k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám organizací, včetně podnikatelů. Úpravy schvaluje ředitel.

5. Škola má možnost zvolit i jiné než doporučené volitelné předměty, a to podle potřeb regionu, případně personálních a materiálních podmínek.

6. Volitelný předmět “Speciální plodiny” zvolí ta škola kde v regionu, vzhledem k přírodním a půdním podmínkám, mají ekonomický význam. Učební osnovu schvaluje ředitel.

7. Volba a struktura nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Nepovinné předměty umožní žákům rozvinout intelektuální i fyzické schopnosti dle jejich zájmu.

8. Ředitel školy může při organizování teoretického vyučování stanovit u odborných předmětů počet hodin praktických cvičení a dělit třídu na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí ředitel podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Při vyučování cizím jazykům se třídy dělí na skupiny.

9. Odborná praxe se organizuje podle přehledu využití týdnů v období školního roku i v době prázdnin. Hodnocení praxí se zohlední v příslušných odborných předmětech.

10. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje na závěr studia podle příslušných předpisů.