CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje

     Délka přípravy:                        2 roky – denní studium

     Základní podmínky pro přijetí:  úspěšně ukončený tříletý učební obor, výuční list

     Způsob ukončení:                     maturitní zkouška

     Poskytované vzdělání:               úplné střední odborné vzdělání

 

 

2. Stručný popis oboru

Studijní obor zemědělství prohlubuje a rozšiřuje znalosti ze všech hlavních odvětví zemědělské činnosti, ekonomiky a obchodu se zemědělskými produkty se zvláštním zřetelem na soukromé podnikání.

V zaměření na rybářství prohlubuje a rozšiřuje znalosti ze všech hlavních odvětví rybářství a s ním souvisejících činností.

 

3. Charakteristika obsahu vzdělání

Obsah vzdělání má složku všeobecně vzdělávací a odbornou, členěnou do části povinné a volitelné. Obě části navazují na vzdělání, které žáci získali v učebním oboru a vytvářejí spolu s ním celek, jehož obsah je vymezen v souladu s požadavkem na získání úplného středního odborného vzdělání.

Odborná složka svou povinnou a volitelnou částí poskytuje komplexní pohled na problematiku zemědělské a rybářské výroby v rozvíjející se tržní ekonomice se zřetelem na soukromé podnikání v zemědělství a rybářství.

Obsah učiva vede k rozvoji technologického myšlení a získávání předpokladů k vyhodnocování výroby.

Studijní obor je profilován jako univerzální – ve vzájemné rovnováze jsou odvětví pěstování rostlin, chov hospodářských zvířat, zemědělská mechanizace, ekonomika a řízení soukromých podniků. Koncepce studijního oboru vytváří základ pro podnikání v zemědělství.

Studijní obor v zaměření pro rybářství je profilován odbornými předměty s rybářskou a zemědělskou tematikou. Koncepce tohoto zaměření vytváří základ pro podnikání v rybářských provozech. Profil absolventa dotváří škola volitelnými předměty podle potřeb jednotlivých regionů, půdních a klimatických podmínek pro zaměření podnikání v zemědělství, podle požadavků okresních úřadů práce, Agrární komory a regionálních odborů Ministerstva zemědělství.

Soubor volitelných odborných předmětů vytváří vhodný doplněk k rozšíření vědomostí ze speciálních disciplín, kterým se žáci chtějí věnovat. Cílem všech těchto předmětů je dát žákům dostatečné znalosti a aplikovat je na situace, se kterými se budou setkávat.

 

4. Zdravotní požadavky na uchazeče

Obor je určen pro uchazeče s dobrým zdravotním stavem, odpovídajícím činnostem, pro které se v průběhu studia připravují.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, to je specifickému pro studijní obor zemědělství a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce z hlediska jednotlivce, tak z hlediska soukromého zemědělce i pracovníka řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a)         důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b)        používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

c)         používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d)        vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem – vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem – osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.