MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 dne 9.7.1996, čj. 22 366/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem
pro Střední odborné učiliště v Třeboni

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

stdijního oboru

41-41-L/504 (45-12-4/01) Zemědělství - rybářství

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

1. Všeobecně vzdělávací předměty

16

14

Povinné

11

9

Český jazyk a literatura

4 – 6

Cizí jazyk

4 – 6

Základy společenských věd

2

Matematika

5 – 6

Tělesná výchova

4

 

 

 

Volitelné

5

5

Biologie

2 – 4

Chemie

2 – 4

Fyzika

1 – 3

Estetická výchova

1 – 2

 

 

 

2. Odborné předměty

19

20

Povinné

9

10

Pěstování rostlin

4 – 6

Chov hospodářských zvířat

4 – 6

Mechanizace zemědělství

4 – 6

Ekonomika a organizace

4 – 6

Práce s počítačem

1 – 2

 

 

 

Volitelné

10

10

Hydrochemie

2 – 4

Rybářství

4 – 6

Rybářská technologie

4 – 6

Právní nauka

2 – 3

Účetnictví

2 – 3

Psychologie

1 – 2

Marketing a management

2 – 4

Technika administrativy

2 – 3

Základy myslivosti

2

Ochrana a tvorba životního prostředí

2 – 3

Základy lesnictví

2 – 3

Volitelný předmět podle region.potřeb

1 – 2

 

 

Celkem

35

34

 

Nepovinné předměty

Ředitel SOU má možnost zavést nepovinné předměty podle profesionálních i osobních potřeb a zájmů žáků.

 

Poznámky k učebnímu plánu

1.      Strukturu, rozdělení a dotaci vyučovacích hodin volitelných odborných předmětů určí ředitel školy podle zájmu žáků, podmínek školy a požadavků regionu a trhu práce.

2.      Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných a volitelných předmětů v ročnících stanoví ředitel SOU na základě doporučení předmětové komise v rámci rozpětí stanoveného učebním plánem.

3.      Učební plán je možné v povinných i volitelných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný vyučovací předmět, ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

4.      Výuku předmětu cizí jazyk je nutno zajistit tak, aby žák, v případě, že absolvoval výuku cizího jazyka již ve tříletém učebním oboru, mohl na studium tohoto cizího jazyka navázat. Žák může konat maturitní zkoušku z cizího jazyka pokud absolvoval minimálně 12 týdenních hodin jeho studia, přičemž se mohou sčítat hodiny výuky cizího jazyka ve tříletém učebním oboru a v nástavbovém studiu (vč. nepovinných), jedná-li se o stejný cizí jazyk.

5.      Škola má možnost zvolit i jiné než doporučené volitelné předměty, a to podle potřeb regionu, případně personálních a materiálních podmínek.

6.      Volba a struktura nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Nepovinné předměty umožní žákům rozvinout intelektuální i fyzické schopnosti dle jejich zájmu.

7.      Ředitel školy může při organizování teoretického vyučování stanovit u odborných předmětů počet hodin cvičení a v souladu s platnými předpisy dělit třídu na skupiny. Počet skupin  a počet žáků ve skupině určí ředitel podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Rovněž při vyučování cizím jazykům se třídy dělí na skupiny.

8.      Odborná praxe se organizuje podle přehledu využití týdnů v období školního roku i v době prázdnin. Hodnocení praxí se zohlední v příslušných odborných předmětech.