CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

41-41-L/505 (45-12-6) Zemědělství

pro absolventy tříletých učebních oborů

 

1. Charakteristika studijního oboru:

- Studijní obor je koncipován tak, aby jednotlivým středním zemědělským školám umožnil využívat větší variability obsahu vzdělání a tím zohlednit zájmy žáků, požadavky zemědělství v daném regionu a na trhu práce.

- Obor má širokou základní koncepci vycházející ze zaměření pro provoz studijního oboru 41-41-L/505 (42-22-6) Agropodnikání, která je dána převažujícím obsahem odborného učiva.

2. Charakteristika obsahu vzdělání:

- Obsah výchovy a vzdělání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia kvalifikovaně vykonávat činnosti, které jsou součástí profilu absolventa oboru a aby byli připraveni pro vysokoškolské studium zejména zemědělství a dalších příbuzných oborů.

- Poskytované vzdělání sestává ze všeobecné a odborné složky. Všeobecnou složku vzdělání poskytují žákům vyučovací předměty jazykové (český jazyk a literatura, cizí jazyk), společenskovědní (občanská nauka, dějepis), matematicko-přírodovědné (matematika, fyzika a tělesná výchova).

- Složkou odborného vzdělání tvoří základní a speciální odborné učivo.

¨- Základní odborné učivo umožňuje žákům, aby si osvojili na vědeckém základě zevšeobecněné širší vědomosti dlouhodobě platné, dále nezbytné obecné dovednosti a návyky, zejména logické myšlení a správné pracovní metody. Úzce navazuje na složku všeobecného vzdělání. Poskytuje žákům poznatky o podstatě zákonitostí, principů, jevů a jejich vzájemných vztazích, o přírodních, technických, ekologických a ekonomicko-společenských souvislostech a vede je k uplatňování těchto vědomostí při řešení praktických úkolů.

- Tvoří základ odborné složky profilu absolventa. Řadí se sem učivo předmětů chemie, biologie a ekologie, základy mechanizace, výpočetní technika a obecné základy chovu předmětu chov zvířat a obecné základy pěstování předmětu pěstování rostlin.

- Speciální odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů v nových technických, technologických a ekonomických podmínkách. Tvoří je speciální učivo předmětů pěstování rostlin a chov zvířat, učivo předmětů ekonomika a podnikání, praxe a volitelných předmětů.

3. Metody a formy výchovně vzdělávací práce:

- Volba metod a forem výchovně vzdělávací práce závisí na vyučujících jednotlivých předmětů. Formy výchovně vzdělávací práce tvoří spolu s metodami jednotný celek. Tento celek musí respektovat zvláštnosti, které mohou vyplynout z učebních plánů jednotlivých učebních oborů, které žáci absolvovali.

- Při volbě metod je třeba dávat přednost takovým, jež umožňují soustavné rozvíjení aktivity žáků v učebním procesu. Při výběru a posuzování forem výchovně vzdělávací práce ve studijním oboru agropodnikání je třeba vzít v úvahu, že kromě běžných forem a metod teoretického vyučování ve třídě se uplatňují v širokém měřítku zejména praktická cvičení, různé metody vyučování předmětu praxe a exkurze. Je rovněž možné přesunout některá praktická cvičení odborných vyučovacích předmětů do předmětu praxe.

- Ve všech formách vyučování je třeba respektovat platná právní ustanovení, příslušná prováděcí vládní a resortní nařízení a vyhlášky, normy a předpisy pojednávající o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

4. Podmínky přijetí:

- Do prvního ročníku dvouletého denního studia studijního oboru Zemědělství se přijímají absolventky a absolventi tříletých učebních oborů zemědělských po úspěšném složení závěrečné zkoušky na základě splnění podmínek přijímacího řízení včetně zdravotních kritérií určených pro příslušné odvětví a činnosti, pro které se připravují.

5. Organizace studia:

- Studium je organizováno jako dvouleté denní studium a končí maturitní zkouškou dle platných předpisů.

6. Směry a možnosti vzdělávání absolventů:

- Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách.