PROFIL ABSOLVENTA

 

41-41-L/505 (45-12-6) Zemědělství

pro absolventy tříletých učebních oborů

 

Absolvent musí mít tyto obecné vědomosti a dovednosti:

- při ústní i písemné komunikaci jasně formuluje problémy, umí vystihnout podstatu věci, zdůvodnit tvrzení, dodržuje základní pravopisná pravidla a jazykové normy, dokazuje všeobecný i odborný rozhled,

- je schopen dorozumět se jedním cizím jazykem,

- základní matematické znalosti aplikuje v praxi při běžných výpočtech, převodech a odhadech,

- umí provádět biologické a chemické rozbory materiálu a složek životního prostředí, svá pozorování zaznamenat a vyvodit z nich závěry,

- ovládá práci s textovým editorem počítače a umí využívat jeho běžné programy.

Absolvent musí mít tyto odborné vědomosti a dovednosti:

- orientuje se v základní technické a stavební dokumentaci

- je schopen navrhovat, organizovat i zajišťovat běžná opatření v oblasti pěstování rostlin a chovu zvířat,

- při práci v zemědělském provozu využívá mechanizační prostředky a technologická zařízení, umí je ovládat, seřídit, provést jejich údržbu a drobné opravy,

- při práci respektuje a dodržuje hlavní zásady bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví a vede k nim i spolupracovníky,

- umí posoudit ekonomické ukazatele výroby a vyvodit z nich náležitá opatření,

- dbá na ekonomické využívání surovin, energie a materiálů,

- umí vést běžné pracovní záznamy a evidenci nezbytnou pro zemědělské provozy,

- rozumí základům účetnictví a finanční a daňové politiky,

- je schopen navrhovat, organizovat i zajišťovat běžná opatření související se službami pro zemědělství,

- umí připravit daňová přiznání, zpracovat podnikatelský záměr a zajišťovat řadu dalších výkonů souvisejících s finančními,daňovými a právnickými opatřeními při podnikání,

- umí provádět základní laboratorní rozbory půdy, vody, hnojiv, krmiv a zemědělských výrobků, zaznamenávat výsledky rozborů a vyvodit z nich patřičná doporučení týkající se pěstování rostlin, chovu zvířat, zpracování zemědělských produktů a péče o životní prostředí,

- má přehled o hlavních technologických postupech zpracování zemědělských produktů a umí ho používat při zajišťování a organizování některých prací na těchto úsecích,

- při práci respektuje a uplatňuje nejdůležitější zásady tvorby a ochrany životního prostředí a ochrany zvířat.

Absolvent zaměřený převážně na činnosti provozního charakteru je schopen uplatnit se jako:

- zemědělský technik,

- soukromě hospodařící zemědělec,

- pracovník provozních úseků zpracovatelského průmyslu,

- pracovník výpočetního střediska, podniku či firmy zajišťující

obsluhu výpočetní techniky,

- poradce organizací i podnikatelů pro zemědělství (po několikaleté praxi)

Součástí jeho kvalifikace je řidičské oprávnění skupin T,A,B a C a oprávnění k řízení samojízdných strojů.

Absolvent zaměřený převážně na činnost v oblasti podnikání a služeb je schopen uplatnit se jako:

- podnikatel nebo pracovník na úseku provozu a služeb pro zemědělství,

- pracovník ekonomických úseků zpracovatelského průmyslu,

- pracovník inspekce kvality zemědělských výrobků,

- účetní nebo administrativní pracovnice,

- pracovník výpočetního střediska, podniku či firmy zajišťující

obsluhu výpočetní techniky,

- poradce organizace i podnikatelů pro zemědělství (po několikaleté praxi).

Součástí jeho kvalifikace je řidičské oprávnění skupin A a B.