PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        4141M Obecné zemědělství

Kód a název :                                           41-41-M/001 Agropodnikání

Dosažený stupeň vzdělání :                        úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání:   

a)  Obecná úvodní část

            Studijní obor agropodnikání má v systému odborného vzdělávání specifické postavení. Biologická podstata zemědělské výroby na jedné straně a technická vybavenost, ekonomické  a civilizační vymoženosti na straně druhé vyžadují široký rozsah tohoto vzdělávání. Tím je dána absolventům možnost uplatnit se nejen v provozech prvovýroby, ale i v různých  dalších oblastech výrobní i nevýrobní sféry spjaté se zemědělstvím. Odborné vzdělávání ve  studijním oboru agropodníkání není orientováno jen do čistě  zemědělských specializací, ale směřuje i do oblastí navazujících na zemědělskou výrobu jako je zpracování zemědělské produkce nebo služby nezbytné pro řádné fungování zemědělské výroby.

            Základní odborné vědomosti, dovednosti, návyky a postoje si žáci prohlubují ve zvoleném zaměření souborem výběrových předmětů.

            Absolvent má po úspěšném ukončení studia v uvedeném studijním oboru znalosti a schopnosti potřebné ke kvalifikovanému vykonávaní funkcí středních technicko-hospodářských pracovníků, k vedení živnosti a podnikatelské činnosti v oblasti prvovýroby, služeb pro zemědělství a zpracování zemědělské produkce a k výkonu činností na úseku tvorby a ochrany životního prostředí a obnovy venkova. Je schopen pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.  

b) Obecné vědomosti, dovednosti a postoje  

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-     disponoval dovednostmi potřebnými pro seberealizaci a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

-     chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své  občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-     uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-     chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-     uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně a písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

-     uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných  věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

-     získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-     cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-     rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa  a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

-     byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání,

-     dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků,

-     používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-     uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní  a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-     porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.

-     uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

-     osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji  porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

-     dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy  a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

-     projevoval smysl pro čestnost a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním.

c) Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-      ovládal odbornou terminologii studijního oboru,

-        chápal biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v organismech rostlin a živočichů,

-        dokázal realizovat hlavní zásady pěstování rostlin a chovu zvířat v podmínkách trvale udržitelného a  ekologický vhodného zemědělství,

-        uměl běžnými metodami posoudit stav prostředí pro rostliny a zvířata,

-        znal základní ekonomické pojmy a dovedl se orientovat v tržní ekonomice,

-        byl schopen využívat základních poznatků z ekonomiky a zásad podnikání při nákupu surovin a materiálů, prodeji produktů a vedení jednoduchých dokladů o pohybu finančních prostředků v podniku, měl základní znalosti souvisejících se založením soukromé farmy nebo firmy,

-        byl schopen vést předepsané pracovní záznamy a evidenci potřebnou pro jednotlivé úseky práce,

-        ovládal zásady pěstitelských technologií rostlin a dokázal je uplatnit v praxi při respektování zásad péče o životní prostředí,

-        ovládal zásady chovu zvířat a dokázal je realizovat v souladu s etikou,

-        znal základní postupy laboratorních rozborů půdy, vody, hnojiv, krmiv a zemědělských výrobků, uměl zaznamenávat výsledky rozborů a vyvozovat patřičná doporučení týkající se opatření při pěstování rostlin, chovu zvířat, zpracování zemědělských produktů a péče o životní prostředí,

-        měl základní vědomosti o běžných druzích materiálů, strojních součástech a mechanismech používaných v zemědělství,

-        měl přehled o zemědělských strojích a zařízeních a ovládal principy jejich činnosti,

-        ovládal řízení motorových vozidel skupin  T a  B   (případně C ),

-        dokázal kvalifikovaně vykonávat základní odborné práce v daném oboru, rozuměl teoretickým principům těchto činností, ovládal jejich praktické provedení,  byl schopen cílevědomě uplatňovat své vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých problémových situací, měl základní pracovní návyky potřebné pro praktické činnosti v agrokomplexu specifikované pro chlapce a děvčata,

-        uměl stylizovat obchodní dopisy a další písemnosti,

-        byl schopen posoudit zemědělskou výrobu z hlediska možného negativního dopadu na životní prostředí, eliminovat nežádoucí vlivy a chránit životní prostředí,

-        měl potřebné znalosti z oblasti hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

-        případně získal další vědomosti a dovednosti obsažené v odborných výběrových předmětech charakterizujících jednotlivá zaměření (např. zemědělský provoz a služby, podnikání v oboru, ekologické zemědělství a potravinářství, agroturistika, chov koní a jezdectví apod.)

 

Možnosti uplatnění absolventů :  

            Absolvent studijního oboru agropodnikání má možnost uplatnit se v širokém spektru celého agrokomplexu a to podle konkrétního zaměření školy především:

-        ve výrobních provozech prvovýroby,

-        v samostatné podnikatelské činnosti,

-        ve službách pro zemědělství,

-        ve zpracování a odbytu zemědělské produkce,

-        v plemenářských organizacích,

-        v nákupních a obchodních organizacích,

-        v šlechtitelských a semenářských podnicích,

-        v podnicích zpracovávajících zemědělskou produkci,

-        v pojišťovnictví  (likvidace škod v zemědělství apod.),

-        v ekonomických útvarech a.s. a s.r.o., soukromých podniků,

-        jako obchodní zástupci v oblasti prodeje potravinářských výrobků,

-        v útvarech státní správy a samosprávy,  zejména venkovských obcí,

-        ve službách spočívajících v obnově venkova a údržbě krajiny,

-        v dalších činnostech podle zaměření školy.            

            Absolventi studijního oboru mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách, především zemědělského zaměření.