MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 9.8.2000  č.j. 25057/2000-23 s platností od 1.9.2000 počínaje prvním ročníkem

  

   UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor: 4141M Obecné zemědělství

Studijní obor: 41-41-M/001 Agropodnikání 

 

Denní studium (obecný UP)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

28-33

32-33

32-33

32-33

124-132

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

 12

Cizí jazyk

3

3

3

3

 12

Občanská nauka

-

1

1

1

 3

Dějepis

0-2

-

-

 2

Zeměpis

0-2

-

-

 2

Matematika

3

3

2

2

 10

Fyzika

2-3

-

-

-

 2-3

Práce s počítačem

0-2

-

 !

Tělesná výchova

2

2

2

2

 8

Biologie a ekologie

0-5

-

-

 5

Chemie

0-5

-

-

 5

Základy mechanizace

0-5

-

-

 5

Pěstování  rostlin

-

0-5

 !

Chov zvířat

-

0-5

 !

Ekonomika a podnikání

-

0-5

 !

Motorová vozidla

-

2

2

-

 4

Praxe

0-2

-

 !

b) výběrové

 

 

 

 

24-32

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.      Ve sloupci  „Celkem“ nejsou uvedeny celkové týdenní hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů, protože je může stanovit ředitel školy ve vymezeném rozpětí. Přitom však musí být  u jednotlivých povinných předmětů dodržen alespoň tento minimální počet týdenních hodin za studium:

 český jazyk a literatura                                                           112 in

12 hodin

 cizí jazyk                                                                                 2 hodin

12 hodin

 občanská nauka                                                                          32

  3 hodiny

 dějepis

  2 hodiny

 zeměpis

  2 hodiny

 matematika

10 hodin

 fyzika

  2 hodiny

 práce s počítačem

  4 hodiny

 tělesná výchova

  8 hodin

 biologie a ekologie

  5 hodin

 chemie

  5 hodin

 základy mechanizace

  5 hodin

 pěstování  rostlin

  8 hodin

 chov zvířat

  8 hodin

 ekonomika a podnikání

  8 hodin

 motorová vozidla

  4 hodiny

 praxe

  4 hodiny

 Při stanovení konkrétního počtu hodin jednotlivým předmětům a při jejich zařazování do   ročníků ředitel přihlíží k zachování nezbytných mezipředmětových návazností. Na uvedený minimální počet hodin je rovněž rozepsáno učivo v učebních osnovách.

K případnému zvýšení tohoto počtu hodin je možno využít hodin vymezených pro výběrové předměty. Konkrétní rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a jeho hodinové dotace navrhnou vyučující a po projednání v předmětových komisích je schvaluje ředitel školy.

2.      Rozpětí hodin uváděné u některých předmětů umožňuje volbu jejich hodinové dotace podle podmínek školy. Přitom nesmí být překročen celkový týdenní  počet hodin v daném ročníku a musí být dodržen stanovený celkový minimální počet hodin daného předmětu za dobu studia.

3.      Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu s tím, že tato hodina nebude započítávána do součtu týdenních vyučovacích hodin.

4.      V matematicko - přírodovědných a základních i výběrových odborných vyučovacích předmětech  se do učebního plánu  zařazují cvičení, při kterých se třída dělí na  skupiny podle platných předpisů. O počtu hodin  cvičení rozhoduje ředitel školy dle možností a potřeb školy. Cvičení lze organizovat jako pravidelně se opakující cvičení v rámci týdenní hodinové  dotace předmětu nebo jako bloková cvičení, přičemž počet hodin cvičení v bloku se započítává do celkové hodinové dotace předmětu.

5.      Struktura, rozdělení a dotace hodin výběrových vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci  ředitele školy. Za obsah učiva a  zpracování učební osnovy  odpovídá ředitel školy. Škola může vhodným výběrem těchto předmětů vytvářet zaměření školy, které je možno uvádět na vysvědčení.

6.      Struktura, počet hodin a učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku je  možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

7.      Výuka praxe je organizována podle  podmínek školy a potřeb regionu jako praxe odborná (individuální, prázdninová) a učební. Celkový rozsah praxe uvedený v přehledu využití týdnů v období školního  roku je stanoven jako maximální. Rozdělení týdnů praxe do jednotlivých ročníků je orientační a může být upraveno podle podmínek  školy. Strukturu a organizaci praxe stanoví ředitel školy  v závislosti na  specifických podmínkách školy, školního  hospodářství a regionu. Část praxe mohou žáci vykonat v období hlavních školních prázdnin. V tom případě končí období školního vyučování ve druhém pololetí před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku ve středních školách, který se posunuje o počet vyučovacích dnů odpovídající délce prázdninové praxe.

Praxi je možné realizovat i v zahraničí. Náplň praxe stanoví učební osnova předmětu praxe.

8.      Tělovýchovný kurs může být zařazen do 1., 2., nebo 3. ročníku podle možnosti školy a zájmu žáků.

9.      Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod. Žáci mohou v každém ročníku  absolvovat exkurze v délce maximálně pěti dnů. O jejich termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy.

10.  Škola může provádět úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit horní hranice celkového týdenního  počtu hodin stanovená učebním plánem.

11.  Obsah učiva  jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující upravit až do 30 % jeho rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky, podmínek vstupu do evropských struktur a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

12.  Počet vyučovacích týdnů ve 4. ročníku je stanoven jako minimální a nesmí být snižován.

13.  Do vydání nových učebních osnov pro předmět fyzika lze pro uvedenou hodinovou dotaci použít stávající  alternativní učební osnovu fyziky schválenou MŠMT ČR dne 21.7.1998, čj. 23 212/98-23/230.  

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin

v ročníku

 

Celkem

1.

2.

3.

4.

5.

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

a) základní

220

220

220

160

150

970

Český jazyk a literatura

30

30

30

30

30

150

Cizí jazyk

30

30

30

30

30

150

Občanská nauka

-

20

-

-

-

20

Dějepis

30

-

-

-

-

30

Zeměpis

20

-

-

-

-

20

Matematika

40

30

20

10

-

100

 

Fyzika

20

-

-

-

-

20

Práce s počítačem

-

25

25

-

-

50

Biologie a ekologie

25

35

20

-

-

80

Chemie

25

20

30

-

-

75

Základy mechanizace

-

30

25

-

-

55

Pěstování rostlin

-

-

20

25

30

75

Chov zvířat

-

-

20

25

30

75

Ekonomika a podnikání

-

-

-

40

30

70

b) výběrové

 

 

 

60

40

100

Celkem hodin týdně

220

220

220

220

190

1070

 

Poznámky k učebnímu plánu dálkového studia:  

1.    V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující  podle počtu konzultačních hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.    Počty konzultačních hodin v ročníku, které stanoví učební plán dálkového studia, jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy  rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo jinak uspořádaného harmonogramu  konzultací.

3.    Na závěr každého pololetí se skládají zkoušky ze všech předmětů, jimž se v tomto pololetí vyučuje. V jednom dni smí být vykonány nejvýše 3 zkoušky.

4.    Výběrové předměty se chápou jako otevřený systém, který lze měnit podle aktuálních potřeb. Volba předmětů je v kompetenci ředitele školy. Hodiny určené na výběrové předměty lze využít i k posílení předmětů základních.

5.    V odborných povinných i výběrových vyučovacích předmětech se do učebního plánu zařazují cvičení, při kterých se třída dělí na skupiny podle platných předpisů. O počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy podle možností a potřeb školy.

6.    Škola může podle potřeb studujících organizovat  pro ně individuálně v zemědělských podnicích praxi, která se nezapočítává do celkového počtu konzultačních hodin v jednotlivých ročnících.

Maturitní zkouška se připravuje a organizuje  podle platných předpisů